รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา8 ส32101 เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

ชื่องานวิจัย    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา   


                        รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 


                     อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี


ผู้วิจัย             นางทิพวรรณ    เภาด้วง


โรงเรียน        โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี   


ปีที่วิจัย          ปีการศึกษา    ๒๕๕๒


 
บทคัดย่อ


                จุดมุ่งหมายของการศึกษา  .เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  .เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์  เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพ


ของสื่อวีดิทัศน์เทียบกับเกณฑ์ ๗๕/ ๗๕และประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์จากร้อยละของความก้าวหน้า  หลังการสอน   . เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กับเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็ม    กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒  จำนวน ๓๐ คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  ( t-test )


 


 ผลการวิจัยพบว่า 


 


                .  ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1) / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ ๗๖.๗๕ / ๘๗.๘๕  พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ 


                .  ร้อยละของความก้าวหน้าในการเรียน พบว่า โดยภาพรวมเมื่อเรียนจบแล้ว   มีค่าร้อยละ ๔๒.๔๕  ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๑๕


                .  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใช้สื่อการสอน เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน


สูงกว่า อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕

27 ก.ย. 2552 21:02
0 ความเห็น
4368 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น