วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา8 ส32101 เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

โพสต์เมื่อ: 21:02 วันที่ 27 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 3,860 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ชื่องานวิจัย    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา   

                        รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

                     อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ผู้วิจัย             นางทิพวรรณ    เภาด้วง

โรงเรียน        โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี   

ปีที่วิจัย          ปีการศึกษา    ๒๕๕๒

 


บทคัดย่อ

                จุดมุ่งหมายของการศึกษา  .เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  .เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์  เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพ

ของสื่อวีดิทัศน์เทียบกับเกณฑ์ ๗๕/ ๗๕และประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์จากร้อยละของความก้าวหน้า  หลังการสอน   . เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กับเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็ม    กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒  จำนวน ๓๐ คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  ( t-test )

 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 

                .  ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1) / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ ๗๖.๗๕ / ๘๗.๘๕  พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ 

                .  ร้อยละของความก้าวหน้าในการเรียน พบว่า โดยภาพรวมเมื่อเรียนจบแล้ว   มีค่าร้อยละ ๔๒.๔๕  ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๑๕

                .  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใช้สื่อการสอน เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  รายวิชา สังคมศึกษา ๘  ส ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่า อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕คุณหญิงทิพ
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม