วิชาการดอทคอม ptt logo

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง พืช

โพสต์เมื่อ: 17:57 วันที่ 28 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 4,381 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช

             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้วิจัย                   นางนันทา  มีฤทธิ์

สถานศึกษา          โรงเรียนคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์                2551          

 

บทคัดย่อ

 

   การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูมักจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นที่เนื้อหาวิชา

มากเกินไป  ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติ และยังขาดการส่งเสริม

ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล  ไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติเท่าที่ควร  นักเรียนขาดกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ

1.  พัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75

2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคำม่วง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขตจำนวน 39  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3  ชนิด ได้แก่  ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  จำนวน 8 ชุด  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)  ตั้งแต่  0.24  ถึง  0.95  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  แบบวัดความพึงพอใจ  มีค่าเฉลี่ย  4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.26  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้  t-test (Dependent)

  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

       1.  ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  79.52/77.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

       2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6338 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6338  หรือคิดเป็นร้อยละ 63.38

       3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

เรื่อง พืช  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

                           จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  จึงสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้

ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการสอน

อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชุดการสอนสามารถนำไปใช้ พัฒนาการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี        paya50
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม