ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง พืช

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช


             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  


ผู้วิจัย                   นางนันทา  มีฤทธิ์


สถานศึกษา          โรงเรียนคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์


ปีที่พิมพ์                2551          


 


บทคัดย่อ


 


   การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูมักจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นที่เนื้อหาวิชา


มากเกินไป  ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติ และยังขาดการส่งเสริม


ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล  ไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติเท่าที่ควร  นักเรียนขาดกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ


1.  พัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75


2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  


3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน


ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่


<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้


โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  พืช 


กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคำม่วง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขตจำนวน 39  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3  ชนิด ได้แก่  ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  จำนวน 8 ชุด  แบบทดสอบ


วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)  ตั้งแต่  0.24  ถึง  0.95  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  แบบวัดความพึงพอใจ  มีค่าเฉลี่ย  4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.26  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้  t-test (Dependent)


  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


       1.  ชุดการสอน  เรื่อง  พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  79.52/77.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75


       2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  พืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6338 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6338  หรือคิดเป็นร้อยละ 63.38


       3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน


เรื่อง พืช  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด


                           จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น


มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  จึงสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน


มีส่วนร่วมในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้


ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการสอน


อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชุดการสอนสามารถนำไปใช้ พัฒนาการเรียนการสอนให้


มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี        

28 ก.ย. 2552 17:57
0 ความเห็น
5077 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น