วิชาการดอทคอม ptt logo

ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์เมื่อ: 07:45 วันที่ 29 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 14,237 ตอบแล้ว: 4
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ชื่อเรื่อง               ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระวิชา                                                      ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับ                     ครูชำนาญการ     

ผู้รายงาน           นายวรพจน์   นามแก้ว

สถานศึกษา          โรงเรียนวันครู 2502

ปีที่พิมพ์                2552

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1).  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2).  เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษา ด้านคำศัพท์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้น  3).  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวันครู 2502 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551   จำนวน  8  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งงนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก ความยากง่าย ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples เพื่อทดสอบระดับนัยสำคัญของผลการสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน และใช้การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น

                ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

                1.  แบบฝึกทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์เรื่อง My  Body – My  Family – In School – Food And Drink – Occupation  และ What Is He Doing ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96 / 85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                2.  คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.45chaipipat
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 4 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 29 ต.ค. 2552 (13:07)
อยากได้แบบฝึกหัดทางภาษาอังกฤษครับ

ด่วนๆๆ

ขอบุณมากนะครับ
kku_9635@hotmail.com (IP:203.172.183.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 ม.ค. 2553 (10:04)
อ่านแล้วงง จงทำให้ดีกว่านี้ คนอ่านจะได้มี เพิ่มมากทีเดี่ยว
น้ำทิพท์ kam_srisumsoong@hotmail.com (IP:125.26.155.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 ม.ค. 2553 (14:57)
ได้โปรดเถอะค่ะ

ขอข้อสอบอังบกฤษหน่อย

ซัก 50 ข้อค่ะ

ของ ป.5

เพราะจะสอบเเล้วเลยอยากติว

กรุณาเถอะค่ะ
nuumean@hotmail.com (IP:58.11.27.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 8 ก.พ. 2553 (08:49)
ไม่เห็นจะมีรัยเรยง่ะ *-*-
pop123444@hotmail.com (IP:118.172.136.194)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม