ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง               ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระวิชา                                                      ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ระดับ                     ครูชำนาญการ     


ผู้รายงาน           นายวรพจน์   นามแก้ว


สถานศึกษา          โรงเรียนวันครู 2502


ปีที่พิมพ์                2552


 


บทคัดย่อ


 


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1).  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2).  เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษา ด้านคำศัพท์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้น  3).  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวันครู 2502 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551   จำนวน  8  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งงนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก ความยากง่าย ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples เพื่อทดสอบระดับนัยสำคัญของผลการสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน และใช้การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น


                ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้


                1.  แบบฝึกทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์เรื่อง My  Body – My  Family – In School – Food And Drink – Occupation  และ What Is He Doing ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96 / 85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้


                2.  คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.45

29 ก.ย. 2552 07:45
4 ความเห็น
14638 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 น้ำทิพท์ kam_srisumsoong@hotmail.com (Guest)

อ่านแล้วงง จงทำให้ดีกว่านี้ คนอ่านจะได้มี เพิ่มมากทีเดี่ยว
11 ม.ค. 2553 10:04


ความคิดเห็นที่ 3 nuumean@hotmail.com (Guest)

ได้โปรดเถอะค่ะ

ขอข้อสอบอังบกฤษหน่อย

ซัก 50 ข้อค่ะ

ของ ป.5

เพราะจะสอบเเล้วเลยอยากติว

กรุณาเถอะค่ะ
29 ม.ค. 2553 14:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น