วิชาการดอทคอม ptt logo

ศิริลักษณ์ สารสุข : การพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

โพสต์เมื่อ: 09:22 วันที่ 30 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 9,623 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาผลการใช้ชุดการสอนคือ 1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์” 2)  เพื่อศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนของนักเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์”  และได้นำชุดการสอนไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จำนวน  115  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์” แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  12  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  และแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

 

 

ผลการวิจัย พบว่า

1.      ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.75/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด

2.        ผลการประเมินด้านทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.88 และเมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ผลการประเมินด้านนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด

3.        ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือด้านพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ96.37 ผลการประเมินในด้านนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ คือ ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

4.        ผลการประเมินด้านเจตคตินักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.74, S.D. = 0.41)  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อชุดการสอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป

                   สรุปได้ว่า  ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี sirilux29012514
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 7 เม.ย. 2554 (12:25)
รักครูทุกคนมากๆและยังคิดถึงอยู่เสมอถ้าผมมีเวลาจะไปเยี่ยมครูทุกท่าน
ผมชื่อสุทธิพงษ์ นามขันธ์ (IP:182.93.167.32)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม