ศิริลักษณ์ สารสุข : การพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาผลการใช้ชุดการสอนคือ 1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์” 2)  เพื่อศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนของนักเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์”  และได้นำชุดการสอนไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จำนวน  115  คน 


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์” แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  12  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  และแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  


 


 


 


ผลการวิจัย พบว่า


1.      ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.75/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด


2.        ผลการประเมินด้านทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.88 และเมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ผลการประเมินด้านนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนด


3.        ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือด้านพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ96.37 ผลการประเมินในด้านนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ คือ ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม


4.        ผลการประเมินด้านเจตคตินักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.74, S.D. = 0.41)  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อชุดการสอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป


                   สรุปได้ว่า  ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นตามคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

30 ก.ย. 2552 09:22
1 ความเห็น
10392 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ผมชื่อสุทธิพงษ์ นามขันธ์ (Guest)

รักครูทุกคนมากๆและยังคิดถึงอยู่เสมอถ้าผมมีเวลาจะไปเยี่ยมครูทุกท่าน
7 เม.ย. 2554 12:25

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น