การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

 รายงาน การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริม-ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ก่อนและหลังการเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังดำเนินการ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสรุปผลการรายงาน ดังนี้

 ผลการรายงานโดยสรุป

               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ-   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย E1/E2  เท่ากับ 79.20/77.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.550/1.407 หมายความว่า แบบฝึกเสริมทักษะ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็น

ได้ชัด โดยผลรวมของคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 139 คะแนน เฉลี่ย เท่ากับ 9.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.486  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน คะแนนรวม เท่ากับ 347 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.407 ค่าความแตกต่างทางการเรียนหรือค่า t เท่ากับ -54.224 หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 3. ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.438

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.  เพื่อให้การพัฒนาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จากการดำเนินการใช้จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ครูผู้สอนจะต้องทำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้

ความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

               2.  นักเรียนจะต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี อธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจและเห็นประโยชน์การร่วมมือกันโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเก่ง ซึ่งมักจะมีความรู้สึกว่าการเรียนแบบนี้ตนมีภาระเพิ่มขึ้นเพราะต้องคอยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มที่เรียนไม่เข้าใจฟัง กลัวเสียเวลา และครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

 3.  นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองและความรู้พื้นฐานเดิม เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ครูจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลและสอนเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอก่อนเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ จึงจะได้ผลดี

 4.  เพื่อให้แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน ครูควรเตรียมและทดลองใช้ก่อนนำไปให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

 5.  ควรมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเสริมแรงทางบวกที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ ในเนื้อหาวิชาอื่นหรือ

ระดับชั้นอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ และความคงทนต่อวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษา

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2 พ.ย. 2552 16:32
1 ความเห็น
9076 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 prapanich_149Thaimail.com (Guest)

1.อยากได้คู่มือการสร้างชิ้นงาน GSP  จะหาได้จาก ไหน
ถ้าเราไม่ได้ซื้อจาก สสวท
2. ถ้าเราสร้างสื่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วย GSP จะเริ่มต้นอย่างไรดี
3. เมื่อเราเจอวิธีการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม GSP เมื่อเปิดไฟล์แล้วไม่เป็นภาษาไทยที่อ่านได้  

6 พ.ย. 2552 19:24

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น