การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/ ๘๐ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๒๖ คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน ๖ ชุด แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๐ แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t–test แบบ Dependent Sample


                   ผลการศึกษาพบว่า


๑.   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ ๘๘.๐๙/ ๙๑.๘๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำหลังเรียนมีค่าเท่ากับ ๓๖.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ ๒๗.๖๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ โดยมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


๓.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

10 ม.ค. 2553 13:54
0 ความเห็น
4679 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น