วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โพสต์เมื่อ: 13:54 วันที่ 10 ม.ค. 2553         ชมแล้ว: 3,929 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/ ๘๐ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๒๖ คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน ๖ ชุด แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๐ แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t–test แบบ Dependent Sample

                   ผลการศึกษาพบว่า

๑.   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ ๘๘.๐๙/ ๙๑.๘๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำหลังเรียนมีค่าเท่ากับ ๓๖.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ ๒๗.๖๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ โดยมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

๓.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โดยรวมอยู่ในระดับมากcadirek
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม