แนวข้อสอบ ธกส. ดาวโหลดข้อสอบ ธกส หาข้อสอบ ธกส.

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี


ก. ปากีสถาน


ข. ฝรั่งเศส


ค. อินเดีย


ง. เปรู


2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สัมพันธ์กันในแง่ของประวัติศาสตร์การเมือง


ก. มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน


ข. พม่า อินเดีย ปากีสถาน


ค. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย


ง. เวียตนาม กัมพูชา ลาว


3. แนวคิดเรื่อง โลกพระศรีอาริย มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดทางการปกครองในข้อใด


ก. สังคมนิยม


ข. ฟาสซิสต์


ค. UTOPIA


ง. รัฐสวัสดิการ


4. บทบาทของคนไทยในเวทีโลก บทบาทใดที่มีบทบาทน้อยที่สุด


ก. UNCTAD


ข. WTO


ค. UNHCR


ง. FAO


5. แนวคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ของ ADOLF HITLER นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร


ก. HOLO LULU


ข. HOLOCAUST


ค. HOLO – JEWISH


ง. HOLOCAUSE


6. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด เกี่ยวกับประเทศ พม่า


ก. ประเทศพม่า เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN เป็นลำดับที่ 6 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ


ข. จนถึงปัจจุบัน พม่า มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง


ค. ประเทศพม่า มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นเปลือกโลกยุคหินใหม่ ที่มีแนวเทือกเขาอารากันโยม่า เป็นแนวหลัก ทำให้ในตอนบนของประเทศพม่า ประสบปัญหาแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะ


ง. ประเทศพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และจำเป็นต่อเศรษฐกิจสูง แม้ว่าเศรษฐกิจของพม่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็ตาม


7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจใด ที่เป็นการวางรากฐานสำคัญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเวลาถัดมา


ก. การเลิกทาส


ข. การจัดตั้ง นครดุสิตธานี


ค. การจัดตั้งระบบการบริหารราชการแบบกระทรวง


ง. การจัดตั้ง นครมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ในระดับท้องถิ่น


8. ระบบจตุสดมภ์ ว่าด้วย “วัง” หากเปรียบเทียบกับระบบราชการในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับกระทรวงใด มากที่สุด


ก. กระทรวงยุติธรรม


ข. กระทรวงมหาดไทย


ค. กระทรวงกลาโหม


ง. กระทรวงวัฒนธรรม


9. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักข้อใด


ก. การแบ่งอำนาจ


ข. การโอนอำนาจ


ค. การมอบอำนาจ


ง. การกระจายอำนาจ


10. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร มีลักษณะเด่นตามข้อใดมากที่สุด


ก. มีรัฐสภาที่มีบทบาททางการเมืองและอำนาจมากที่สุด


ข. มีระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค ที่คานอำนาจซึ่งกันและกัน


ค. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


ง. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ใช้ CIVIL LAW เป็นในการกำหนดกฏเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ของประชาชน

ดาวโหลดข้อสอบเพิ่มเติ่มที่
http://www.dimonload.com/index.php?topic=895.0ความคิดเห็นที่ 59


7 พ.ย. 2556 16:50
 1. ขอแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจสินเชื่อและเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 58

7 พ.ย. 2556 16:46
 1. ขอแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ พร้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 57

4 พ.ย. 2554 14:27
 1. mai_na_ruk18@hotmail.com รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

17 ต.ค. 2554 12:26
 1. อยากได้แนวข้อสอบพร้อม เฉลยปี 2554 ค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากกกก ล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

7 ก.ย. 2554 23:44
 1. แนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานการเงิน จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. -9. บริษัท วิภา จำกัด ใบสำคัญค้างจ่ายยกมาต้นเดือนมกราคม มีดังนี้ บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด 40,000 บาท บริษัท วนา จำกัด 60,000 บาท บริษัทขาว จำกัด 20,000 บาท ในเดือนมกราคม มีรายการค้าบางส่วนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ วันที่ 1 ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 20,000 บาท 11 จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัท มีเดีย จำกัด 6,000 บาท 13 ผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสดย่อยเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมัน 1,000 บาท 14 ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 20 จ่ายชำระเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านโอเอ เป็นเงิน 60,000 บาท จ่ายเช็ควันนี้ 20,000 บาท ที่เหลือแบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละเท่าๆ กัน 29 จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 2,000 บาท 1. รายการในวันที่ 13 บันทึกรายการใน (1)ทะเบียนใบสำคัญจ่าย (2) ทะเบียนจ่ายเช็ค (3) สมุดเงินสดย่อย (4) ข้อ 1 และ 2 ตอบ 4 ก) บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญจ่าย เดบิท สำนักงาน 500 ค่า พาหนะ 1,000 เครดิต ใบสำคัญจ่าย 1,500 ข) บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค เดบิท ใบสำคัญจ่าย 1,500 เครดิต เงินฝากธนาคาร 1,500 2. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 1. 3. ยอดรวมเครดิตใบสำคัญจ่ายในทะเบียนใบสำคัญจ่ายเท่ากับ (1) 98,000 บาท (2) 139,500 บาท (3) 138,000 บาท (4) 259,500 บาท ตอบ 2 ทะเบียนใบสำคัญจ่าย 4. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 3. 5. ยอดรวมเครดิตเงินฝากธนาคารในทเบียนจ่ายเช็คเท่ากับ (1) 49,500 บาท (2) 69,500 บาท (3) 109,500 (4) 158,000 บาท ตอบ 1 ทะเบียนจ่ายเช็ค 6. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 5. 7. ยอดรวมใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายสิ้นเดือน เท่ากับ (1) 90,000 บาท (2) 181,500 บาท (3) 160,000 บาท (4) 210,000 บาท ตอบ 3 ยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม เลขที่ใบสำคัญ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด 40,000 บาท บริษัท วนา จำกัด 60,000 บริษัท ขาว จำกัด 20,000 006 ร้าน โอเอ 20,000 007 ร้าน โอเอ 20,000 ยอดรวม 160,000 บาท 8. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 7. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรายการสำคัญรายการในวันที่ 20 ก. บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ ข. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค ค. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดย เดบิท ใบสำคัญจ่าย- บริษัท วนา จำกัด 60,000 เครดิต ตั๋วเงินจ่าย 60,000 (1) ก. เท่านั้น (2) ก. และ ข. (3) ก.และค. เท่านั้น (4) ค.เท่านั้น ตอบ 5 บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป เดบิท ใบสำคัญจ่าย- บริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 เครดิต ตั๋วเงินจ่าย 49,000 ส่วนลดรับ(50,000 * 2%) 1,000 10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง (1) กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเหมือนกับกิจการที่หวังผลกำไรทั่วไป (2) เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด = เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด+ รายได้ – ค่าใช้จ่าย (3) ส่วนต่างของรายรับรายจ่ายให้นำไปปรับปรุงกับทุนสะสมต้นงวด เพื่อคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด (4) กิจการที่ไม่ได้แสวงหากำร ต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเท่านั้น ตอบ 1 กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีคือ หลักเงินสด หลักเงินค้าง และหลักผสม คือใช้ทั้งเงินสดและเงินค้าง ในการคำนวณหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด คำนวณได้จากเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด บวก รายรับหักรายจ่าย และการคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด คำนวณจากทุนสะสมต้นงวด บวก รายการเพิ่มทุนหักรายการลดทุน และส่วนลดต่างของรายรับและรายจ่ายให้นำไปปรับกับเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด เพื่อหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ www.caithai1.com เลขที่บัญชี 282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์ โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046 ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

ความคิดเห็นที่ 52

7 ก.ย. 2554 12:32
 1. รบกวนช่วยส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51

lekpisit
27 ส.ค. 2554 19:47
 1. ติดตามข่าวสารการเปิดสอบ ธกส 54 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=178&toread=1

  แนวข้อสอบ ธกส. วิชาภาษาไทย 11.    ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ  เสร็จใน 3 วัน ชาย  6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน                 ก.  2  วัน                  ข.  3 วัน                   ค.  1  วัน                  ง.  1 วัน                    จ.  6  วัน12.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส                 ก.  40  องศาเซลเซียล                             ข.  35  องศาเซลเซียล                             ค.  28  องศาเซลเซียล                 ง.  43  องศาเซลเซียล                             จ.  38  องศาเซลเซียล13.    สหกรณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันและรายสั ปดาห์ราคาฉบับละ 3 และ 9 บาท ตามลำดับปรากฎว่าในวันเปิดเทอมวันแรกสหกรณ์ขายหนังสือทั้งสองปร ะเภทไป 750 ฉบับ  ได้เงิน  4,116  บาท  สหกรณ์ขายหนังสือพิมพ์รายวันไปกี่ฉบับ                 ก.  416  ฉบับ                                             ข.  614  ฉบับ                                             ค.  439  ฉบับ                 ง.  394  ฉบับ                                              จ.  349  ฉบับ14.    เลข 7 ตัวจำนวนเรียงกันและรวมกันได้ 70  จงหาเลขจำวนมากที่สุด                 ก.  10                         ข.  11                         ค.  12                         ง.  13                         จ.  1415.    วิทยุเครื่องหนึ่งราคา 2,200  บาท นาย ก. ซื้อวิทยุเครื่องนี้ในราคาลด 15%  ถามว่านาย ก. จ่ายเงินไปจริงเท่าไร                 ก.  1,8720                ข.  1,170                  ค.  1,875                  ง. 1,850                   จ. 1,90016.    สูตรคณิตศาสตร์  เป็นสูตรในการคำนวณหาปริมาณของ                 ก.  รูปทรงปิรามิด                   ข.  รูปทรงปริซึม                    ค.  รูปทรงกระบอก                 ง.  รูปทรงกรวย                                        จ.  รูปทรงกลม17.    จงหาค่าที่ยังขาดอยู่ในช่อง q  ต่อไปนี้                 ก.  32                         ข.  16                         ค. 8                            ง. 22                          จ. 24 18.    ถ้า D = B + C  หากเพิ่มคำว่า A  ให้มากขึ้น ค่าของ D   จะเป็นอย่างไร                  ก.  ลดลง                                    ข.  เพิ่มขึ้น                                ค.  คงเดิม                 ง.  เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A                จ.  ลดลงในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A19.    ฝ x ผลคูณขอด้านประกอบมุมฉาก  คือ สูตรของ                 ก.  หาพื้นที่สามเหลี่ยม                                            ข.  หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านเท่า                 ค.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก                             ง.  หาพ้นที่สามเหลี่ยมจตุรัส                 จ.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า20.    นายแดงมีเงินเป็น 2 เท่าของนายดำ  นายดำมีเงินเป็น พ เท่านายขาว  ถ้านายขาวมีเงิน 20  บาท            นายแดงมีเงินเท่าใด                 ก.  300                     ข.  200                    ค. 250                      ง.  350                     จ.  40021.    คำขึ้นต้นในหนังสือราชการถึงผู้รับหนังสือซึ่งเป็นพระภิกษุซึ่ง ดำรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระสังฆราชนั้น   ใช้คำว่า                 ก.  ขอพระราชทากราบทูล                   ข.  ขอประทานกราบทูล                 ค.  กราบทูล                                                                 ง.  ทูล                                          จ.  นมัสการ22.    หนังสือเวียนคือ                 ก.  คนหนึ่งอ่านแล้วส่งต่อไปให้คนทั่วไปอ่านด้วย                       ข.  หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก                 ค.  หนังสือประชาสัมพันธ์งานราชการ                 ง.  หนังสือที่พิมพ์ออกมาหลาย ๆ ครั้ง                 จ.  หนังสือที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้รับตอบเป็นการเฉพาะ23.    การจัดทำหนังสือราชการ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  ไปจนถึงการทำลายซึ่งเป็นระบบงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เราเรียกงานนี้ว่า                 ก.  งานสารนิเทศน์                                 ข.  งานสื่อสารสามพันธ์                       ค.  งานธุรการ                 ง.  งานสารบรรณ                                    จ.  งานบรรณารักษ์24.    หนังสือประเภท  ด่วนมาก  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร                 ก.  ในทันทีที่ได้รับหนังสือ                 ข.  โดยเร็ว                                                  ค.  เร็วกว่าปกติ                 ง.   ให้แล้วเสร็จภายใน 3  วัน           จ.  ให้แล้วเสร็จภายใน  5  วัน25.    การที่บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือราชการ                 ก.  ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป                 ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  อนุญาตได้                 ค.  ต้องให้ข้าราชการระดับ 3  ขึ้นไป รับรอง                 ง.  ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งคืนภายใน 1 วัน                 จ.  ให้ยืมไม่ได้http://www.thaionline1.com/read.php?tid=178&toread=1

ความคิดเห็นที่ 50

16 ส.ค. 2554 11:37
 1. ไม่ทราบว่าปลายปี 54 นี้จะเปิดสอบไหมค่ะ รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยคนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 49

4 ส.ค. 2554 21:58
 1. รบกวนช่วยส่งข้อสอบให้ด้วยนะคะ...ขอบคุณล่วงหน้าเลยคร่า

ความคิดเห็นที่ 48

3 ส.ค. 2554 09:39
 1. ส่งให้ด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ แล้วจะเปิดสอบอีกตอนไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 47

25 มิ.ย. 2554 10:57
 1. รบกวนช่วยส่งข้อสอบให้ด้วยนะคะ...ขอบคุณล่วงหน้าเลยคร่า

ความคิดเห็นที่ 46

20 มิ.ย. 2554 14:45
 1. รบกวนส่ง แนวข้อสอบให้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

14 มิ.ย. 2554 15:11
 1. สมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งให้ด้วยได้มั้ยคะ อยากอ่านค่ะ เตรียมสอบปีหน้า ได้โปรดกรุณาด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

vimolwan
5 มิ.ย. 2554 22:32
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ธกส อะ  โหลดไม่ได้  ส่งให้หน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 43

3 มิ.ย. 2554 21:01
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบ ธกส. ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ pm-ycin@hotmail.com แล้วปี 2554 ธกส.จะจัดสอบไหมคะ ช่วยส่งให่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆคะ

ความคิดเห็นที่ 42

23 พ.ค. 2554 11:38
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบ ธกส มาให้ด้วยค่ะ ของปี 2553 กลุ่มพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ขอบคุณค่ะ naruemol_pj@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 41

21 เม.ย. 2554 09:05
 1. เมื่อไหร่ ธ.ก.ส. ปี2554 จะเปิดสอบอีกนานไหมค่ะขอบคุณค่ะรู้ข่าวส่งที่อีเมล์ supittaya25@chaiyo.com

ความคิดเห็นที่ 40

11 เม.ย. 2554 19:02
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2553 ได้ไหมค่ะ พัฒนาธุรกิจน่ะคะ d_nankank@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38

13 มี.ค. 2554 15:04
 1. บกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของปี2553ด้วยได้ไหมคะ พนักงานสินเชื่อค่ะ way_zam@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 37

11 มี.ค. 2554 20:31
 1. ปี 2554 ธกส.จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

8 มี.ค. 2554 11:23
 1. ช่วยส่งให้หน่อยได้ใหมครับป๋ม อยากสอบบ้าง

ความคิดเห็นที่ 35

1 ก.พ. 2554 17:12
 1. เคยฝึกงานที่ ธกส.แล้วอยากเป็นพนักงานของ ธกส.จริงๆ อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไรคะ และรบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของปี2553ด้วยได้ไหมคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

12 ม.ค. 2554 20:01
 1. อยากรู้ว่าปี 2554 จะเปิดรับสมัครอีกไหมค่ะ อยากได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

12 ม.ค. 2554 19:52
 1. อยากเป็นพนักงาน ธกส. ดูแนวข้อสอบแล้ว/หลากหลาย/ยากมาก ๆๆๆๆ ปี 2554 จะมีการรับสมัครมั๊ย

ความคิดเห็นที่ 32

6 พ.ย. 2553 07:36
 1. ขอแนวข้อสอบ ธกส.ปี 2553 ด้วยคนนะ ขอบคุณมากๆค่ะ nongmee_22@hotmail.com(สมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 31

27 ต.ค. 2553 21:34
 1. ขอแนวข้อสอบ ธกส.ปี 2553 ด้วยคนนะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะbobby21@hotmail.co.th(สมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 30

25 ต.ค. 2553 16:10
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ธกส ปี 2552-2553 พร้อมเฉลย กลุ่มตำแหน่งเลขานุการ พอดีสมัครสมาชิกไม่ได้ ช่วยส่งให้ทางเมลล์นะค่ะ จะรอค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

23 ต.ค. 2553 13:54
 1. ขอแนวข้อสอบ ธกส ปี 2552-2553 พร้อมเฉลย กลุ่มตำแหน่งเลขานุการ พอดีสมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งเข้าเมลล์ให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28

22 ต.ค. 2553 08:15
 1. แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ พอจะมีแนวข้อสอบไหมคะ รบกวนส่งให้ทางเมล์นี้ด้วยนะค่ะ pook_pdk@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

19 ต.ค. 2553 16:19
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบ ของปี 2553 ที่สอบในสิ้นเดือนนี้ ตำแหน่งกลุ่มพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

17 ต.ค. 2553 15:16
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบ ธกส มาให้ด้วยค่ะ ของปี 2553 กลุ่มพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25

15 ต.ค. 2553 13:52
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบ ธกส มาให้เราด้วยได้ป่าว แนวข้อสอบทั่วไป ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24

11 ต.ค. 2553 21:45
 1. ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

6 ต.ค. 2553 16:27
 1. อยากได้แนวข้อสอบธกส. เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์

ความคิดเห็นที่ 22

2 ต.ค. 2553 15:13
 1. ขอแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจสินเชื่อด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21

2 ต.ค. 2553 15:12
 1. ขอแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจสินเชื่อด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

28 ก.ย. 2553 16:08
 1. มีแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจสินเชื่อมั๊ยค่ะช่วยส่งให้หน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19

18 ก.ย. 2553 11:41
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ธกส ปี 2552-2553 พร้อมเฉลย กลุ่มตำแหน่งเลขานุการ พอดีสมัครสมาชิกไม่ได้ ช่วยส่งให้ทางเมลล์นะค่ะ จะรอค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17

rungthiwa2553
16 ก.ย. 2553 14:08
 1. ขอแนวข้อสอบ ธกส.ปี 2553 ด้วยคนนะ ขอบคุณค่ะ rungthiwa_p@excise.go.th


ความคิดเห็นที่ 16

14 ก.ย. 2553 10:13
 1. แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ขอแนวข้อสอบด้วยได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15

13 ก.ย. 2553 10:27
 1. แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ พอจะมีแนวข้อสอบไหมคะ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ panuwat184@Gmail.com

ความคิดเห็นที่ 14

11 ก.ย. 2553 15:16
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 13

DJ_A
10 ก.ย. 2553 11:54
 1. แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ พอจะมีแนวข้อสอบไหมคะ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ** a_care05@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 12

8 ก.ย. 2553 19:51
 1. แล้วเฉลยล่ะคะ

ความคิดเห็นที่ 11

8 ก.ย. 2553 15:16
 1. เยี่ยม ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 10

7 ก.ย. 2553 12:04
 1. อยากได้แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

ความคิดเห็นที่ 9

6 ก.ย. 2553 14:36
 1. อยากได้เฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8

5 ก.ย. 2553 17:40
 1. สมัครสมาชิกไม่ได้ซะที อยากได้เฉลยด้วยค่ะ ได้โปรด... ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ที่กรุณา

ความคิดเห็นที่ 7

1 ก.ย. 2553 15:31
 1. เรียนแบบไหนหนูถึงจะอ่านแล้วจำ หนูอยากจะสอบข้าราชการได้ หาวิธีให้หนูได้ไหม ....โอ๋..คะ

ความคิดเห็นที่ 6

20 ส.ค. 2553 17:58
 1. อยากทราบว่าปี 2554 จะมีเปิดสอบอีกไม่ครับ ผมอยากได้แนวข้อสอบ แต่สมัคเป็นสมาชิกไม่ได้ทำไงดี

ความคิดเห็นที่ 5

30 ม.ค. 2553 13:03
 1. ช่วยส่งเฉลยให้หน่อยได้มั้ยค่ะ lom_b@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 4

28 ม.ค. 2553 19:43
 1. ช่วยส่งเฉลยให้หน่อยนะคะ จะขอยคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 3

28 ม.ค. 2553 19:32
 1. เฉลยมีบ้างไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2

sevencutter
25 ม.ค. 2553 00:26
 1. มีคุณภาพดีเยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 1

decho2526
12 ม.ค. 2553 16:01
 1. ครับ ง่ายมาก ปีที่แล้ว ผมก็ไปสอบ

  ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรเลย

  แต่เน้นที่ความไวในการทำและความรอบคอบครับ

  พร้อมกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป

  ผมจำได้ 1 ข้อ ออก คำขวัญของจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ แต่เค้าให้สังเกตุว่า

  คำขวัญนั้นสะกดผิดรึป่าว

  แต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวจากเดิมมั้ย ?

  การทำงานธนาคาร ไม่ได้เน้นเก่ง นะครับ ระบบเค้ามีอยู่แล้ว

  แต่เน้นที่ ทำงานรวดเร็วแต่ไม่ผิดพลาด(รอบคอบ) และซื่อสัตย์ ครับโหลดข้อสอบที่ผมอ่านที่นี่คับhttp://www.dimonload.com/index.php?topic=895.msg1215#msg1215


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น