แนวข้อสอบ ธกส. ดาวโหลดข้อสอบ ธกส หาข้อสอบ ธกส.

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี

ก. ปากีสถาน

ข. ฝรั่งเศส

ค. อินเดีย

ง. เปรู

2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สัมพันธ์กันในแง่ของประวัติศาสตร์การเมือง

ก. มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน

ข. พม่า อินเดีย ปากีสถาน

ค. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

ง. เวียตนาม กัมพูชา ลาว

3. แนวคิดเรื่อง โลกพระศรีอาริย มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดทางการปกครองในข้อใด

ก. สังคมนิยม

ข. ฟาสซิสต์

ค. UTOPIA

ง. รัฐสวัสดิการ

4. บทบาทของคนไทยในเวทีโลก บทบาทใดที่มีบทบาทน้อยที่สุด

ก. UNCTAD

ข. WTO

ค. UNHCR

ง. FAO

5. แนวคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ของ ADOLF HITLER นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. HOLO LULU

ข. HOLOCAUST

ค. HOLO – JEWISH

ง. HOLOCAUSE

6. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด เกี่ยวกับประเทศ พม่า

ก. ประเทศพม่า เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN เป็นลำดับที่ 6 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข. จนถึงปัจจุบัน พม่า มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง

ค. ประเทศพม่า มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นเปลือกโลกยุคหินใหม่ ที่มีแนวเทือกเขาอารากันโยม่า เป็นแนวหลัก ทำให้ในตอนบนของประเทศพม่า ประสบปัญหาแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะ

ง. ประเทศพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และจำเป็นต่อเศรษฐกิจสูง แม้ว่าเศรษฐกิจของพม่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็ตาม

7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจใด ที่เป็นการวางรากฐานสำคัญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเวลาถัดมา

ก. การเลิกทาส

ข. การจัดตั้ง นครดุสิตธานี

ค. การจัดตั้งระบบการบริหารราชการแบบกระทรวง

ง. การจัดตั้ง นครมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ในระดับท้องถิ่น

8. ระบบจตุสดมภ์ ว่าด้วย “วัง” หากเปรียบเทียบกับระบบราชการในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับกระทรวงใด มากที่สุด

ก. กระทรวงยุติธรรม

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. กระทรวงวัฒนธรรม

9. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักข้อใด

ก. การแบ่งอำนาจ

ข. การโอนอำนาจ

ค. การมอบอำนาจ

ง. การกระจายอำนาจ

10. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร มีลักษณะเด่นตามข้อใดมากที่สุด

ก. มีรัฐสภาที่มีบทบาททางการเมืองและอำนาจมากที่สุด

ข. มีระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค ที่คานอำนาจซึ่งกันและกัน

ค. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ง. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ใช้ CIVIL LAW เป็นในการกำหนดกฏเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ของประชาชน

ดาวโหลดข้อสอบเพิ่มเติ่มที่
http://www.dimonload.com/index.php?topic=895.0ความคิดเห็นที่ 42

naruemol_pj@hotmail.com (Guest)
23 พ.ค. 2554 11:38
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบ ธกส มาให้ด้วยค่ะ ของปี 2553 กลุ่มพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ขอบคุณค่ะ naruemol_pj@hotmail.comความคิดเห็นที่ 52

sawitree_nu35@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2554 12:32
 1. รบกวนช่วยส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 37

Bim_disneypooh@hotmail.com (Guest)
11 มี.ค. 2554 20:31
 1. ปี 2554 ธกส.จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 53

unverlive@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2554 23:44
 1. แนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

  จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. -9.
  บริษัท วิภา จำกัด ใบสำคัญค้างจ่ายยกมาต้นเดือนมกราคม มีดังนี้
  บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด 40,000 บาท
  บริษัท วนา จำกัด 60,000 บาท
  บริษัทขาว จำกัด 20,000 บาท
  ในเดือนมกราคม มีรายการค้าบางส่วนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  วันที่ 1 ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 20,000 บาท
  11 จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัท มีเดีย จำกัด 6,000 บาท
  13 ผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสดย่อยเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท ค่าน้ำมัน
  ค่าน้ำมัน 1,000 บาท
  14 ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30
  20 จ่ายชำระเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านโอเอ เป็นเงิน 60,000 บาท
  จ่ายเช็ควันนี้ 20,000 บาท ที่เหลือแบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละเท่าๆ กัน
  29 จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 2,000 บาท
  1. รายการในวันที่ 13 บันทึกรายการใน
  (1)ทะเบียนใบสำคัญจ่าย (2) ทะเบียนจ่ายเช็ค (3) สมุดเงินสดย่อย (4) ข้อ 1 และ 2
  ตอบ 4 ก) บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญจ่าย
  เดบิท สำนักงาน 500
  ค่า พาหนะ 1,000
  เครดิต ใบสำคัญจ่าย 1,500
  ข) บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค
  เดบิท ใบสำคัญจ่าย 1,500
  เครดิต เงินฝากธนาคาร 1,500
  2. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 1.
  3. ยอดรวมเครดิตใบสำคัญจ่ายในทะเบียนใบสำคัญจ่ายเท่ากับ
  (1) 98,000 บาท (2) 139,500 บาท (3) 138,000 บาท (4) 259,500 บาท
  ตอบ 2
  ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
  4. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 3.
  5. ยอดรวมเครดิตเงินฝากธนาคารในทเบียนจ่ายเช็คเท่ากับ
  (1) 49,500 บาท (2) 69,500 บาท (3) 109,500 (4) 158,000 บาท
  ตอบ 1
  ทะเบียนจ่ายเช็ค
  6. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 5.
  7. ยอดรวมใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายสิ้นเดือน เท่ากับ
  (1) 90,000 บาท (2) 181,500 บาท (3) 160,000 บาท (4) 210,000 บาท
  ตอบ 3 ยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม
  เลขที่ใบสำคัญ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน
  บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด 40,000 บาท
  บริษัท วนา จำกัด 60,000
  บริษัท ขาว จำกัด 20,000
  006 ร้าน โอเอ 20,000
  007 ร้าน โอเอ 20,000
  ยอดรวม 160,000 บาท
  8. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 7.
  ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรายการสำคัญรายการในวันที่ 20
  ก. บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ
  ข. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค
  ค. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดย
  เดบิท ใบสำคัญจ่าย- บริษัท วนา จำกัด 60,000
  เครดิต ตั๋วเงินจ่าย 60,000
  (1) ก. เท่านั้น (2) ก. และ ข. (3) ก.และค. เท่านั้น (4) ค.เท่านั้น
  ตอบ 5 บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป
  เดบิท ใบสำคัญจ่าย- บริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000
  เครดิต ตั๋วเงินจ่าย 49,000
  ส่วนลดรับ(50,000 * 2%) 1,000
  10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  (1) กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเหมือนกับกิจการที่หวังผลกำไรทั่วไป
  (2) เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด = เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด+ รายได้ – ค่าใช้จ่าย
  (3) ส่วนต่างของรายรับรายจ่ายให้นำไปปรับปรุงกับทุนสะสมต้นงวด เพื่อคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด
  (4) กิจการที่ไม่ได้แสวงหากำร ต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเท่านั้น
  ตอบ 1 กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีคือ หลักเงินสด หลักเงินค้าง และหลักผสม คือใช้ทั้งเงินสดและเงินค้าง ในการคำนวณหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด คำนวณได้จากเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด บวก รายรับหักรายจ่าย และการคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด คำนวณจากทุนสะสมต้นงวด บวก รายการเพิ่มทุนหักรายการลดทุน และส่วนลดต่างของรายรับและรายจ่ายให้นำไปปรับกับเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด เพื่อหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด

  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ www.caithai1.com
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
  ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com
  โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.comความคิดเห็นที่ 35

natachajnnn@hotmail.com (Guest)
1 ก.พ. 2554 17:12
 1. เคยฝึกงานที่ ธกส.แล้วอยากเป็นพนักงานของ ธกส.จริงๆ อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไรคะ และรบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของปี2553ด้วยได้ไหมคะ ขอบคุณมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 33

marisa.wu@rd.go.th (Guest)
12 ม.ค. 2554 19:52
 1. อยากเป็นพนักงาน ธกส. ดูแนวข้อสอบแล้ว/หลากหลาย/ยากมาก ๆๆๆๆ
  ปี 2554 จะมีการรับสมัครมั๊ยความคิดเห็นที่ 34

salapao_07@hotmail.com (Guest)
12 ม.ค. 2554 20:01
 1. อยากรู้ว่าปี 2554 จะเปิดรับสมัครอีกไหมค่ะ อยากได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 1

decho2526
12 ม.ค. 2553 16:01
 1. ครับ ง่ายมาก ปีที่แล้ว ผมก็ไปสอบ


  ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรเลย


  แต่เน้นที่ความไวในการทำและความรอบคอบครับ


  พร้อมกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป


  ผมจำได้ 1 ข้อ ออก คำขวัญของจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ แต่เค้าให้สังเกตุว่า


  คำขวัญนั้นสะกดผิดรึป่าว


  แต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวจากเดิมมั้ย ?


  การทำงานธนาคาร ไม่ได้เน้นเก่ง นะครับ ระบบเค้ามีอยู่แล้ว


  แต่เน้นที่ ทำงานรวดเร็วแต่ไม่ผิดพลาด(รอบคอบ) และซื่อสัตย์ ครับ
  โหลดข้อสอบที่ผมอ่านที่นี่คับ
  http://www.dimonload.com/index.php?topic=895.msg1215#msg1215
ความคิดเห็นที่ 2

sevencutter
25 ม.ค. 2553 00:26
 1. มีคุณภาพดีเยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 3

pda_paa@hotmail.com (Guest)
28 ม.ค. 2553 19:32
 1. เฉลยมีบ้างไหมค่ะความคิดเห็นที่ 4

pda_paa@hotmail.com (Guest)
28 ม.ค. 2553 19:43
 1. ช่วยส่งเฉลยให้หน่อยนะคะ
  จะขอยคุณมากความคิดเห็นที่ 5

567 (Guest)
30 ม.ค. 2553 13:03
 1. ช่วยส่งเฉลยให้หน่อยได้มั้ยค่ะ lom_b@hotmail.comความคิดเห็นที่ 38

way_zam@hotmail.com (Guest)
13 มี.ค. 2554 15:04
 1. บกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของปี2553ด้วยได้ไหมคะ พนักงานสินเชื่อค่ะ way_zam@hotmail.comความคิดเห็นที่ 6

chusak_0417@hotmail.com (Guest)
20 ส.ค. 2553 17:58
 1. อยากทราบว่าปี 2554 จะมีเปิดสอบอีกไม่ครับ
  ผมอยากได้แนวข้อสอบ แต่สมัคเป็นสมาชิกไม่ได้ทำไงดีความคิดเห็นที่ 7

Rujira_Wanon@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2553 15:31
 1. เรียนแบบไหนหนูถึงจะอ่านแล้วจำ
  หนูอยากจะสอบข้าราชการได้
  หาวิธีให้หนูได้ไหม
  ....โอ๋..คะความคิดเห็นที่ 8

yorying_11@hotmail.com (Guest)
5 ก.ย. 2553 17:40
 1. สมัครสมาชิกไม่ได้ซะที อยากได้เฉลยด้วยค่ะ
  ได้โปรด... ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ที่กรุณาความคิดเห็นที่ 9

nichapa_007@hotmail.com (Guest)
6 ก.ย. 2553 14:36
 1. อยากได้เฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 10

tafa1277@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2553 12:04
 1. อยากได้แนวข้อสอบปี 2553 ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจสินเชื่อความคิดเห็นที่ 11

songchai3013@hotmail.com (Guest)
8 ก.ย. 2553 15:16
 1. เยี่ยม ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 12

yorying_11@hotmail.com (Guest)
8 ก.ย. 2553 19:51
 1. แล้วเฉลยล่ะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น