การจัดทำหลักสูตรสถาบันสอนภาษา


การจัดทำหลักสูตรสถาบันสอนภาษา


                หลักสูตรสถาบันสอนภาษา เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน
เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดทำหลักสูตร
สถาบันสอนภาษา จึงเริ่มจากการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น การเรียนภาษาจีน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีน หลักสูตรการเรียนภาษา เป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่น ที่กำหนดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การเรียนภาษาจีนออนไลน์ 
แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าว มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถาบันสอนภาษา
การดำเนินงานของสถาบันสอนภาษา ในการใช้
หลักสูตรเรียนภาษาจีนพื้นฐาน  มีดังนี้


                การเตรียมการ


1.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันสอนภาษา


2.ครูผู้สอนจัดทำคำอธิบายเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง 


3.ครูผู้สอนจัดทำโครงสร้างเรียนภาษาจีนเบื้องต้น


4.  ครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนภาษาจีนพื้นฐาน  แผนการจัดการเรียนภาษาจีนกลาง และสร้างเครื่องมือวัดผล


การเรียนภาษาจีนกลาง ของผู้เรียน


5. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาจีนกลาง


การดำเนินการพัฒนาผู้เรียน


6. ครูสอนตามหน่วยฯ
และแผนการจัดการเรียนภาษาจีนกลาง


7.  ครูประเมินผลการเรียนภาษาจีนกลาง ตามตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น


8. สถาบันสอนภาษาตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่ผู้เรียนเรียนกับเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ


9. สถาบันสอนภาษา ออกหลักฐานการศึกษาให้กับผู้เรียนภาษาจีนกลาง


ต่อไปนี้จะขยายรายละเอียดในส่วนที่จำเป็น
สำหรับการใช้โปรแกรมสอนภาษาจีน


ที่สถานศึกษา และครูผู้สอนควรทราบ ดังนั้น
รายการที่ 5 และรายการที่ 6-9 จึงจะไม่แสดงรายละเอียด
เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีความรู้เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง   ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และศึกษาได้จากเอกสารดังกล่าวข้างต้น


การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา


ในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ต้องพิจารณาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป้าหมาย/จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ระดับท้องถิ่น(หลักสูตรระดับท้องถิ่น) แล้วจึงดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถาบันสอนภาษา ดังนี้(สำหรับความเป็นท้องถิ่นสถาบันสอนภาษา  สามารถสอดแทรกในวิชาสอนภาษาจีน 
สอดแทรกหรือจัดทำเป็นรายวิชาในวิชาเพิ่มเติม
และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนกลาง


1.   รายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนที่ไหนดี  ต้องให้จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงตามตามที่


หลักสูตรการเรียนภาษาจีนพื้นฐาน กำหนด การให้ชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตรสถาบันสอนภาษา เพื่อ เรียนภาษาจีนแต้จิ๋ว  ให้ชื่อวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ชื่อวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง 
หรือให้ชื่อตามเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น(โครงสร้างเวลาเรียนภาษาจีนกลาง กำหนดในเอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ
หน้า 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง สามารถจัดแยกได้มากกว่า
1 รายวิชา(1 รายวิชาต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต)
แต่รวมจำนวนชั่วโมงของกลุ่มสาระฯ แล้วต้องไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในโครงสร้างเวลาเรียนภาษาจีนกลาง ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ที่กำหนดโดยหลักสูตรเรียนภาษาจีนกลาง


การจัดรายวิชา จัดโดย
นำตัวชี้วัดที่กำหนดใน หลักสูตรเรียนภาษาจีนเบื้องต้น


มาจัดวางในแต่ละปี(ระดับประถมศึกษา)
หรือภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย) ให้เป็นลำดับที่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น 
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแยกมากกว่า
1 รายวิชา
ได้ เช่น เรียนภาษา  , เรียนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนออนไลน์ , เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง , เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ,เรียนภาษาจีนพื้นฐาน , เรียนภาษาจีนที่ไหนดี , เรียนภาษาจีนกลาง ,   สถาบันสอนภาษา , สอนภาษาจีน , โปรแกรมสอนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง , เรียนภาษาจีนแต้จิ๋ว และเทคโนโลยี อาจจะแยกเป็น
2 รายวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการงานและอาชีพ เป็นต้น แต่จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง/ปีของ 2
รายวิชารวมกันแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนชั่วโมงในโครงสร้างเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น
ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ


 


2.  รายวิชาเพิ่มเติม


2.1 ระดับประถมศึกษา จัดรายวิชาปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง และมัธยมศึกษาต้อนต้น จัด


รายวิชาปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา


2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดรายวิชาปีละไม่น้อยกว่า
1,680 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาที่


สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา


รายวิชาเพิ่มเติม
ผู้สอนต้องกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เรียกว่า
ผลการเรียนรู้ เองให้


ชัดเจน
เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดรายปี/รายช่วงชั้น และ เรียนภาษา  , เรียนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนออนไลน์ , เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง , เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ,เรียนภาษาจีนพื้นฐาน , เรียนภาษาจีนที่ไหนดี , เรียนภาษาจีนกลาง ,   สถาบันสอนภาษา , สอนภาษาจีน , โปรแกรมสอนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง , เรียนภาษาจีนแต้จิ๋ว 


                                                     การกำหนดรหัสวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้


หลักที่ 1             หลักที่ 2             หลักที่ 3                      หลักที่ 4                  หลักที่ 5        หลักที่ 6


กลุ่มสาระฯ           ระดับ          ปีในระดับการศึกษา   ประเภทของรายวิชา        ลำดับของรายวิชา


                              1                               0                                   1                                 01-99


                               2                         1                                   2


                               3                               2


                                                                3


                                                                4


                                                                 5


                                                                 6


ÿ ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง ภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาจีนกลาง ใช้
อ ภาษาญี่ปุ่น ใช้ ญ ภาษาจีน ใช้ จ เป็นต้น


หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง 
คือ


ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง คณิตศาสตร์


ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง วิทยาศาสตร์


ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา


ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง ศิลปะ


ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนกลาง การงานอาชีพและเทคโนโลยี


กลุ่มสาระการเรียนเรียนภาษาจีนกลาง  ให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการที่กำหนด
คือ  เรียนภาษา  , เรียนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนออนไลน์ , เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง , เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ,เรียนภาษาจีนพื้นฐาน , เรียนภาษาจีนที่ไหนดี , เรียนภาษาจีนกลาง ,   สถาบันสอนภาษา , สอนภาษาจีน , โปรแกรมสอนภาษาจีน , เรียนภาษาจีนกวางตุ้ง , เรียนภาษาจีนแต้จิ๋ว


                กรณีที่สถานศึกษาได้จัดเรียนภาษาจีนที่ไหนดี  อื่น
ๆ นอกเหนือจากที่กระทรวงกำหนดไว้ ให้สถานศึกษาทำเรื่องเสนอ สพฐ.
เพื่อกำหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนที่ไหนดีเพิ่มเติม และประกาศให้สถาบันสอนภาษา ทั่วประเทศได้รับทราบและใช้ให้ตรงกัน


หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา
ได้แก่


                1
หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา


                2
หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


                3
หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา
ได้แก่


                0
หมายถึง รายวิชาไม่กำหนดปีที่เรียน
จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย


                1
หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.1 ม.1 และ ม.4)


                2
หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.2 ม.2 และ ม.5)


                3
หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.3 ม.3 และ ม.6)


4 หมายถึง
รายวิชาที่เรียนในปีที่
4 ของระดับประถมศึกษา(ป.4)


5

13 ม.ค. 2553 11:44
0 ความเห็น
5417 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น