วิชาการดอทคอม ptt logo

โครงงานอังกฤษ

โพสต์เมื่อ: 20:35 วันที่ 14 ม.ค. 2553         ชมแล้ว: 10,884 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

บทคัดย่อ

         

          โครงงาน  Going Shopping    มีจุดมุ่งหมาย   เพื่อรวบรวมชื่อสินค้าและราคาสินค้า ที่เราใช้จ่ายซื้อขายในชีวิตประจำวัน  โดยสำรวจจากร้านค้าใกล้บ้านแล้วเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ให้ได้มากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าคือ  หนังสือ  Dictionary ไทย – อังกฤษ  ,  อังกฤษ – ไทย   ผลการค้นคว้า ปรากฏว่า ได้ชื่อสินค้าและราคาสินค้า   เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  จำนวน    21    คำ

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

            โครงงาน Going Shopping   ครั้งนี้    สำเร็จลุล่วงด้วยดี  เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษา      ผู้ปกครอง   ร้านค้า  และคณะครูในโรงเรียนทุกท่าน  คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

 

 

                                                                                    คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                        หน้า

            บทคัดย่อ                                                                               

            กิตติกรรมประกาศ                                                              

            บทที่ 1 บทนำ                                                                        5                     

                        ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                  

                        วัตถุประสงค์                                                                       

                        ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                              

            บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                 6

            บทที่ 3 วิธีดำเนินการ                                                           7

            บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า                                               8

            บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า                                       9

                        ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

                        ข้อเสนอแนะ

                        เอกสารอ้างอิง

 

  

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1

บทนำ

 

            ที่มาและความสำคัญ

            การใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้า  เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อใกล้ตัว  จากของจริง  จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดี  สนุกสนาน   เป็นการเพิ่มทักษะ  การสื่อสารทางภาษาได้เป็นอย่างดี   คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสำรวจชื่อสินค้าและราคาสินค้า  จากร้านใกล้บ้าน      แล้วค้นหาคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อสินค้า และราคาสินค้า  เป็นภาษาอังกฤษจาก  หนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ ,อังกฤษ – ไทย จากการค้นคว้าได้คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อสินค้า   จำนวน    21     คำ  

 

            จุดมุ่งหมายของการศึกษา

 

1.      เพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกชื่อสินค้า ที่เราใช้

ในชีวิตประจำวัน

 

ขอบเขตในการศึกษา

 

            สถานที่ในการสำรวจ  คือ    สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  ร้านค้าใกล้บ้าน 

การสำรวจในครั้งนี้  จะสำรวจรวบรวมคำที่ใช้เรียกชื่อสินค้า และราคาสินค้า

   เป็นภาษาอังกฤษ   แล้วค้นหาคำศัพท์จาก  หนังสือ  Dictionary ไทย – อังกฤษ  , อังกฤษ – ไทย 

 

 

           

 

 

                                                            บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

            หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            หนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ -ไทย

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

 

            วิธีดำเนินการ

1.      ประชุมกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  กรรมการ และเลขานุการกลุ่ม

2.      แบ่งหน้าที่มอบหมายงานกันภายในกลุ่ม 

3.      สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสำรวจชื่อสินค้าและราคาสินค้า  จากร้านสหกรณ์ใน

โรงเรียน  ร้านค้าใกล้บ้าน  มินิมาร์ท , Seven  Eleven    รวบรวมชื่อสินค้า  ราคาสินค้า    แล้วค้นคว้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษ    โดยรวบรวมจากหนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย

4.      รวบรวมข้อมูลและแยกประเภท

5.      สรุปผลการสำรวจ  บันทึกผล

6.      จัดทำสมุดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้า  (My Pictionary)  พร้อมกับเขียน

คำศัพท์  ไว้ใต้ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4

ผลการสำรวจ

ตารางบันทึกผลการสำรวจคำศัพท์ชื่อสินค้าและราคาสินค้า

           

<

new00148
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 26 ก.พ. 2556 (21:00)
thank you for your kine
subaidah (IP:49.49.173.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 ธ.ค. 2556 (16:08)
thanks
suneeyodsri@gmail.com (IP:122.155.43.89)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่

No

Name of Food

Price (baht)

1

Butter

25

2

Rice

32

3

Cake

45

4

Soup

50

5

Potato

30

6

Chip

28

7

Oil

18

8

Sugar

15

9

Soda

7

10

Cookies

15

11

Eggs

3

กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม