โครงงานอังกฤษ

บทคัดย่อ


         


          โครงงาน  Going Shopping    มีจุดมุ่งหมาย   เพื่อรวบรวมชื่อสินค้าและราคาสินค้า ที่เราใช้จ่ายซื้อขายในชีวิตประจำวัน  โดยสำรวจจากร้านค้าใกล้บ้านแล้วเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ให้ได้มากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าคือ  หนังสือ  Dictionary ไทย – อังกฤษ  ,  อังกฤษ – ไทย   ผลการค้นคว้า ปรากฏว่า ได้ชื่อสินค้าและราคาสินค้า   เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  จำนวน    21    คำ


           


       


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


กิตติกรรมประกาศ


 


            โครงงาน Going Shopping   ครั้งนี้    สำเร็จลุล่วงด้วยดี  เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษา      ผู้ปกครอง   ร้านค้า  และคณะครูในโรงเรียนทุกท่าน  คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้


 


 


                                                                                    คณะผู้จัดทำ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


สารบัญ


 


เรื่อง                                                                                        หน้า


            บทคัดย่อ                                                                               


            กิตติกรรมประกาศ                                                              


            บทที่ 1 บทนำ                                                                        5                     


                        ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                  


                        วัตถุประสงค์                                                                       


                        ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                              


            บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                 6


            บทที่ 3 วิธีดำเนินการ                                                           7


            บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า                                               8


            บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า                                       9


                        ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน


                        ข้อเสนอแนะ


                        เอกสารอ้างอิง


 


  


 


 


 


 


 


 


บทที่ 1


บทนำ


 


            ที่มาและความสำคัญ


            การใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้า  เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อใกล้ตัว  จากของจริง  จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดี  สนุกสนาน   เป็นการเพิ่มทักษะ  การสื่อสารทางภาษาได้เป็นอย่างดี   คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสำรวจชื่อสินค้าและราคาสินค้า  จากร้านใกล้บ้าน      แล้วค้นหาคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อสินค้า และราคาสินค้า  เป็นภาษาอังกฤษจาก  หนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ ,อังกฤษ – ไทย จากการค้นคว้าได้คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อสินค้า   จำนวน    21     คำ  


 


            จุดมุ่งหมายของการศึกษา


 


1.      เพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกชื่อสินค้า ที่เราใช้


ในชีวิตประจำวัน


 


ขอบเขตในการศึกษา


 


            สถานที่ในการสำรวจ  คือ    สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  ร้านค้าใกล้บ้าน 


การสำรวจในครั้งนี้  จะสำรวจรวบรวมคำที่ใช้เรียกชื่อสินค้า และราคาสินค้า


   เป็นภาษาอังกฤษ   แล้วค้นหาคำศัพท์จาก  หนังสือ  Dictionary ไทย – อังกฤษ  , อังกฤษ – ไทย 


 


 


           


 


 


                                                            บทที่ 2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


 


            หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


            หนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ, อังกฤษ -ไทย


           


           


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


บทที่ 3


วิธีดำเนินการ


 


            วิธีดำเนินการ


1.      ประชุมกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  กรรมการ และเลขานุการกลุ่ม


2.      แบ่งหน้าที่มอบหมายงานกันภายในกลุ่ม 


3.      สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสำรวจชื่อสินค้าและราคาสินค้า  จากร้านสหกรณ์ใน


โรงเรียน  ร้านค้าใกล้บ้าน  มินิมาร์ท , Seven  Eleven    รวบรวมชื่อสินค้า  ราคาสินค้า    แล้วค้นคว้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษ    โดยรวบรวมจากหนังสือ Dictionary ไทย – อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย


4.      รวบรวมข้อมูลและแยกประเภท


5.      สรุปผลการสำรวจ  บันทึกผล


6.      จัดทำสมุดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้า  (My Pictionary)  พร้อมกับเขียน


คำศัพท์  ไว้ใต้ภาพ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


บทที่ 4


ผลการสำรวจ


ตารางบันทึกผลการสำรวจคำศัพท์ชื่อสินค้าและราคาสินค้า


           


<
14 ม.ค. 2553 20:35
2 ความเห็น
53686 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 subaidah (Guest)

thank you for your kine
26 ก.พ. 2556 21:00


ความคิดเห็นที่ 2 suneeyodsri@gmail.com (Guest)

thanks
8 ธ.ค. 2556 16:08

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น


No


Name of Food


Price (baht)


1


Butter


25


2


Rice


32


3


Cake


45


4


Soup


50


5


Potato


30


6


Chip


28


7


Oil


18


8


Sugar


15


9


Soda


7


10


Cookies


15


11


Eggs


3