รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรายงานครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีการศึกษา 2552ที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30203 จำนวน 16 คน


                วัตถุประสงค์ของการศึกษา


1.       เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


2.    เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้ Past Simple Tense ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense


3.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense


                ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้


1.    ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.38/78.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75


2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.12 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.37 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 24.25 ร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 60.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม และเมื่อนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ 0.50


3.    ความความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 )

15 ม.ค. 2553 17:59
0 ความเห็น
5933 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น