วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์เมื่อ: 17:59 วันที่ 15 ม.ค. 2553         ชมแล้ว: 5,423 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

การรายงานครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีการศึกษา 2552ที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30203 จำนวน 16 คน

                วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.       เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.    เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้ Past Simple Tense ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense

3.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense

                ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.    ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.38/78.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.12 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.37 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 24.25 ร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 60.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม และเมื่อนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ 0.50

3.    ความความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ Past Simple Tense โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 )Scarlet Ohara
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม