ครูภาษาไทย

ใครทราบบ้างว่า อ เป็นตัวสะกดได้จริงหรือ  อธิบายให้เข้าใจได้ไหม กำลังติวข้อสอบ O net พอดีเจอตัวอย่างข้อสอบ บอกว่า คำว่า "จะ" มี "อ" เป็นตัวสะกด

1 ก.พ. 2553 13:27
6 ความเห็น
10034 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย NpEducate

เป็นครูภาษาไทยหรือเป็นครูวิชาอื่นแต่มาสอนภาษาไทยมาตราตัวสะกดในภาษาไทยในภาษาไทยนั้น ก่อนที่จะเกิดเป็นพยางค์ หรือคำได้นั้น จะต้อง

ประกอบด้วยเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์

เสียงพยัญชนะมีทั้งหมด ๒๑ หน่วยเสียง ทำหน้าที่เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้น

ได้ทั้งหมด แต่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์

ได้เพียง ๘ เสียงเท่านั้น โดยมีชื่อที่ติดหูคนไทยว่า “มาตราตัวสะกด ๘ มาตรา” ดังนี้๑. แม่ กก คำที่สะกดในแม่ กก คือคำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด

เช่น นก สุข เมฆ มรรค เป็นต้น๒. แม่ กง คำที่สะกดในแม่ กง คือคำที่มี ง เป็นตัวสะกด และอ่าน

ออกเสียงเหมือน ง สะกด

เช่น กลอง สงฆ์ กรง เป็นต้น๓. แม่ กน คำที่สะกดในแม่ กน คือคำที่มี น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน น สะกด

เช่น เกิน เชิญ พรรณ มโหฬาร กมล ปลาวาฬ เป็นต้น๔. แม่ กด คำที่สะกดในแม่ กด คือคำที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ด ถ ท ธ
ศ ษ ส เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด เช่น ขีด สำเร็จ ประโยชน์ ก๊าซ

กฎหมาย ปรากฏ อูฐ ครุฑ พัฒนา

ทูต โอสถ อาพาธ ประกาศ กระดาษ โอกาส เป็นต้น๕. แม่ กม คำที่สะกดในแม่ กม คือคำที่มี ม เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียง
เหมือน ม สะกด

เช่น ชม อิ่ม แถม เป็นต้น๖. แม่ กบ คำที่สะกดในแม่ กบ คือคำที่มี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด

เช่น หลับ บุปผา ภาพ กราฟ ลาภ เป็นต้น๗. แม่ เกย คำที่สะกดในแม่ เกย คือคำที่มี ย เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน ย สะกด

เช่น สวย รวย มวย เป็นต้น๘. แม่ เกอว คำที่สะกดในแม่ เกอว คือคำที่มี ว เป็นตัวสะกด

และอ่านออกเสียงเหมือน ว สะกด

เช่น ดาว สาว ขาว เป็นต้น

ตรวจดูซิ มี อ.อ่างไหม
1 ก.พ. 2553 20:48


ความคิดเห็นที่ 2 โดย nit_ja

ขอบคุณค่ะ เป็นครูภาษาไทย จบเอกภาษาไทย สอนภาษาไทย แต่พบว่า อ.สนธยา ศักดิ์กาพย์ ติว Pre - Admission ที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา บอกว่า คำว่า จะ มี อ เป็นตัวสะกด ก็เลยสงสัย เพราะที่เรียนมาไม่เคยเจอ ก็เลยอยากทราบจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บ้าง และจะได้นำไปบอกเด็กถูก
3 ก.พ. 2553 15:55


ความคิดเห็นที่ 6 โดย tramp323

“ขอบคุณค่ะ เป็นครูภาษาไทย จบเอกภาษาไทย สอนภาษาไทย แต่พบว่า อ.สนธยา ศักดิ์กาพย์ ติว Pre - Admission ที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา บอกว่า คำว่า จะ มี อ เป็นตัวสะกด ก็เลยสงสัย เพราะที่เรียนมาไม่เคยเจอ ก็เลยอยากทราบจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บ้าง และจะได้นำไปบอกเด็กถูก”


ผมไม่ใคร่มีเวลาสำหรับคำอธิบายทางอินเทอร์เน็ตมากเท่าไรครับ จึงจะขอชี้แจงประเด็นการเข้าใจผิดอันเนื่องมาแต่กระทู้ข้างต้นเพียงสั้นๆ ดังนี้นะครับ


การศึกษาภาษาของนักภาษาศาสตร์ยุคหลัง จะเน้นการศึกษาเรื่องเสียงเป็นประเด็นสำคัญ มิใช่เน้นเฉพาะภาษาซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของการเขียนสะกดเท่านั้น  วิชาสัทศาสตร์ ( Phonetics)  จะเป็นวิชาที่ศึกษาถึงกระบวนการเปล่งเสียง และกระบวนการรับรู้เสียงพูดโดยละเอียด กลุ่มนี้จะอธิบายพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในแง่ลักษณะของเสียง และหน้าที่ของเสียงอย่างละเอียด โดยมีทฤษฎีที่ใช้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ภาษาหลายทฤษฏี


สำหรับหน่วยเสียงพยัญชนะ [ ] ในภาษาไทย เขียนสัทอักษร [ ? ] เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด  ไม่ก้อง  ไม่มีลม เกิดที่ช่องระหว่างเส้นเสียง ( voiceless unaspirated glottal plosive ) หน่วยเสียงนี้มี 2 เสียงย่อย เช่นเดียวกับพยัญชนะระเบิดอื่นๆ หลายเสียง ได้แก่ เสียงย่อยมีลักษณะเป็นเสียงระเบิด [ ? ]  เกิดในตำแหน่งพยัญชนะต้น  และเสียงย่อยซึ่งเป็นเสียงกัก [ ?’ ] เกิดในตำแหน่งพยัญชนะท้าย


หน่วยเสียงพยัญชนะ [ ] ซึ่งเกิดในตำแหน่งพยัญชนะต้น นั้นผมขอข้ามนะครับ เพราะก็คือ เสียง อ อ่าง ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ ในตำแหน่งพยัญชนะท้าย เสียงย่อยซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงกัก เรียกกันโดยทั่วไปว่า glottal stop  เสียงกักที่เกิดที่เส้นเสียงนี้จะปรากฏเป็นเสียงพยัญชนะท้ายเฉพาะในคำที่มีสระสั้น  คือเกิดได้เฉพาะตามหลังสระสั้นเท่านั้น  ในการเขียนจะไม่มีตัวอักษรเขียนแทนโดยตรง แต่จะแฝงอยู่ในรูปสระเสียงสั้นโดยทั่วๆ ไป เช่น


ติ             [ t i` ? ]


ดุ             [ d u` ? ]


หากคุณ nit_ja ต้องการอธิบายนักเรียนก็ชี้แจงเพียงสั้นๆ ให้นักเรียนเป็นแนวทางเพื่อใช้ศึกษาต่อเท่านั้นก็พอครับ บอกว่าเสียง [ ]  ซึ่งเกิดในตำแหน่งพยัญชนะท้ายนั้น นักภาษาศาสตร์สังเกตว่า คนไทยออกเสียงคำว่า “จะ” แตกต่างกัน  ในบริบทที่ต่างกัน   แล้วลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าคำว่า “จะ”  ในประโยคใดออกเสียงหนักกว่ากัน ?       ( ออกเสียงอย่างเสียงพูดนะครับ อย่าออกเสียงอย่างการอ่าน )


เห็นกัน จะจะ เลย


ฉันจะไปเอง


จะเห็นว่าเสียง จะ ในบริบทแรกออกเสียงหนักกว่า นะครับ ทีนี้ลองดูเสียง สะ ในคำใดที่เน้นเสียงหนักกว่า


สะสาง


สะดวก


จะเห็นว่าเสียง สะ ในคำแรกออกเสียงหนักกว่า นะครับ หรือ เสียง กะ ในคำใดที่เน้นเสียงหนักกว่า


กะเกณฑ์


กะทิ


จะเห็นว่าเสียง กะ ในคำแรกออกเสียงหนักกว่า นะครับ ผมจะขอเรียกพยางค์ที่ออกเสียงหนักกลุ่มนี้ง่ายๆว่า พยางค์ลหุที่เน้นเสียง นะครับ  และนักภาษาศาสตร์สังเกตเห็นว่า พยางค์ลหุที่เน้นเสียง เหล่านี้จะปรากฏเสียงพยัญชนะ [ ] เกิดขึ้นที่ท้ายพยางค์  เขาจะเขียนสัทอักษรแทนเสียง จะ ในแต่ละบริบท ดังนี้ครับ


เห็นกัน จะจะ เลย  [ c a` ?’ ]  จะเห็นว่ามีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอก


ฉันจะไปเอง           [ c a ] จะเห็นว่าไม่มีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญ


สะสาง    [ s a` ?’ ]  จะเห็นว่ามีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอก


สะดวก   [ s a ]  จะเห็นว่าไม่มีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญ


กะเกณฑ์  [ k a` ?’ ]  จะเห็นว่ามีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงเอก


กะทิ        [ k a ]  จะเห็นว่าไม่มีเสียง [ ?’ ] ที่ท้ายพยางค์นะครับ และเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญ


สรุปสั้นๆ บอกเด็กว่า เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ที่เป็น  glottal stop จะปรากฏเฉพาะในพยางค์ลหุที่เน้นเสียงเท่านั้นครับ


ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทย จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เชิญที่ห้องภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ครับ มีอาจารย์ภาษาไทยรุ่นเก่าๆ ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสมอๆ สำหรับผมแล้วยังถือว่าเป็นแค่ครูเด็กๆ ครับ แต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่พอจะค้นคว้ามาตอบให้ได้ก็จะพยายามครับ ถามทางอีเมล ก็ที่ tujournal@hotmail.com หรือโทรศัพท์ก็ได้ครับ 08-1407-2343 ยินดีครับ


หมายเหตุ คำอธิบายพวกนี้ศึกษาได้จากตำราสัทศาสตร์ทั่วไปนะครับ ขอแนะนำ หนังสือ “ระบบเสียงภาษาไทย” ของ ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ( ราชบัณฑิต และเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ของ ครูภาษาไทยค่อนประเทศครับ ) เล่มนี้อ่านง่าย และสามารถอ้างอิงได้ดีที่สุดครับ อย่าอ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกเลย แต่ถ้าจะอ่านทางอินเทอร์เน็ตขอแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นทางการอย่างของราชบัณฑิตยสถานครับ        http://www.royin.go.th/

13 ก.ค. 2553 17:34

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น