วิชาการดอทคอม ptt logo

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ: 15:01 วันที่ 18 ก.พ. 2553         ชมแล้ว: 5,296 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด
<P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;<STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew-Bold"> <P align=left>บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา</P></SPAN></STRONG> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>พระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2546 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">มาตรา </SPAN> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">35</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"> <P align=left>กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนนิติบุคคล และได้รับการกระจายอำนาจ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>การบริหารด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ตามมาตรา</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">39</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2542 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">แก้ไขเพิ่มเติม </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ฉบับที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">2 ) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">พ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2545 </SPAN> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ส่งผล <P align=left>ให้ผู้บริหารต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>การเปลี่ยนแปลง ดังที่ จำเริญ จิตรหลั่ง</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(2550, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">หน้า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">18 – 21) </SPAN> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ได้กล่าวถึงวิธีการบริหาร <P align=left>สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวนั้นผู้บริหารต้องเปลี่ยนบทบาท</P> <P align=left>จากการเป็นผู้ควบคุมไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุน ดังนี้</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>1.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ <P align=left>สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>2.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างกว้างขวาง <P align=left>และทั่วถึง</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>3.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>4.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>5.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ <P align=left>ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>6.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ <P align=left>จังหวัดชายแดนภาคใต้</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"> <P align=left>19</P><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>7.</P></FONT></SPAN> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นองค์การแห่ง <P align=left>การเรียนรู้</P></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P>8.</P></FONT></SPAN> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในเรื่องการจัดการความรู้</SPAN></P> <P></P> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew-Bold"> <P align=left>บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา</P></SPAN></STRONG> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>พระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2546 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">มาตรา </SPAN></P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">35</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"> <P align=left>กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนนิติบุคคล และได้รับการกระจายอำนาจ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>การบริหารด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ตามมาตรา</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">39</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2542 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">แก้ไขเพิ่มเติม </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ฉบับที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">2 ) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">พ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2545 </SPAN></P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ส่งผล <P align=left>ให้ผู้บริหารต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ</P> <P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5> <P align=left>การเปลี่ยนแปลง ดังที่ จำเริญ จิตรหลั่ง</P></FONT> <P></P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P align=left>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(2550, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">หน้า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">18 – 21) </SPAN></P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ได้กล่าวถึงวิธีการบริหาร <P align=left>สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวนั้นผู้บริหารต้องเปลี่ยนบทบาท</P> <P align=left>จากการเป็นผู้ควบคุมไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุน ดังนี้</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>1.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ <P align=left>สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>2.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างกว้างขวาง <P align=left>และทั่วถึง</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>3.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>4.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>5.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ <P align=left>ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>6.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ <P align=left>จังหวัดชายแดนภาคใต้</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"> <P align=left>19</P><FONT face=AngsanaNew size=5> <P align=left>7.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นองค์การแห่ง <P align=left>การเรียนรู้</P></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5> <P>8.</P></FONT></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในเรื่องการจัดการความรู้</SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P></P> <P></P>


krisda@hotmail.com(118.173.56.238)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม