บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;<STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew-Bold">
<P align=left>บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา</P></SPAN></STRONG>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>พระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2546 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">มาตรา </SPAN>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">35</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">
<P align=left>กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนนิติบุคคล และได้รับการกระจายอำนาจ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>การบริหารด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ตามมาตรา</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">39</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2542 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">แก้ไขเพิ่มเติม </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ฉบับที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">2 ) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">พ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2545 </SPAN>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ส่งผล
<P align=left>ให้ผู้บริหารต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>การเปลี่ยนแปลง ดังที่ จำเริญ จิตรหลั่ง</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(2550, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">หน้า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">18 – 21) </SPAN>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ได้กล่าวถึงวิธีการบริหาร
<P align=left>สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวนั้นผู้บริหารต้องเปลี่ยนบทบาท</P>
<P align=left>จากการเป็นผู้ควบคุมไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุน ดังนี้</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>1.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์
<P align=left>สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>2.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างกว้างขวาง
<P align=left>และทั่วถึง</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>3.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>4.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>5.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ
<P align=left>ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>6.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
<P align=left>จังหวัดชายแดนภาคใต้</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">
<P align=left>19</P><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>7.</P></FONT></SPAN>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นองค์การแห่ง
<P align=left>การเรียนรู้</P></SPAN>
<P></P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P>8.</P></FONT></SPAN>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในเรื่องการจัดการความรู้</SPAN></P>
<P></P>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew-Bold">
<P align=left>บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา</P></SPAN></STRONG>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>พระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2546 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">มาตรา </SPAN></P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">35</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">
<P align=left>กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนนิติบุคคล และได้รับการกระจายอำนาจ</P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>การบริหารด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ตามมาตรา</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">39</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2542 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">แก้ไขเพิ่มเติม </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ฉบับที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">2 ) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">พ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ศ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">. 2545 </SPAN></P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ส่งผล
<P align=left>ให้ผู้บริหารต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ</P>
<P><FONT lang=ZH-TW face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>การเปลี่ยนแปลง ดังที่ จำเริญ จิตรหลั่ง</P></FONT>
<P></P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">(2550, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">หน้า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">18 – 21) </SPAN></P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">ได้กล่าวถึงวิธีการบริหาร
<P align=left>สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวนั้นผู้บริหารต้องเปลี่ยนบทบาท</P>
<P align=left>จากการเป็นผู้ควบคุมไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุน ดังนี้</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>1.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์
<P align=left>สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>2.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างกว้างขวาง
<P align=left>และทั่วถึง</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>3.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>4.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>5.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ
<P align=left>ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>6.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
<P align=left>จังหวัดชายแดนภาคใต้</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">
<P align=left>19</P><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P align=left>7.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นองค์การแห่ง
<P align=left>การเรียนรู้</P></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew"><FONT face=AngsanaNew size=5>
<P>8.</P></FONT></SPAN>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: AngsanaNew">บทบาทในเรื่องการจัดการความรู้</SPAN></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P></P>
<P></P>
18 ก.พ. 2553 15:01
0 ความเห็น
6155 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น