การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและการพัฒนาวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น ( ช่วงวัย 10 – 12 ปี ) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีเมืองแอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนุชนาถ  จ้อยสูงเนิน
ปีการศึกษา 2551


บทคัดย่อ


 บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนทีละขั้นตอน จากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้     เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองตามลำดับขั้นมีโอกาสได้รับคำติชมทันทีและก้าวไปตามลำดับ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและพัฒนาการวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น (ช่วงวัย 10 – 12 ปี)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้  บทเรียนสำเร็จรูป  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551จำนวน 13 คน  ของโรงเรียนศรีเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้  คือ บทเรียนสำเร็จรูป   จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test ( Dependent  Samples )  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
 1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและพัฒนาการวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น (ช่วงวัย 10 – 12 ปี) มีประสิทธิภาพ 84.46 / 83.85 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6911 หมายความว่า  หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 69.11   
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและพัฒนาการวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น (ช่วงวัย 10 – 12 ปี) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและพัฒนาการวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น (ช่วงวัย 10 – 12 ปี) ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพเหมาะสม  สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองตามลำดับขั้น  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป

23 ก.พ. 2553 16:44
1 ความเห็น
7767 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 นายถกลเกียรตื ใหม่ตาจักร์ (Guest)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อน
และการผูกแน่น ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะ ระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2551 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระเบียบแถว เงื่อนและการผูกน่า 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 85.02 / 83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระเบียบแถว เงื่อนและ
การผูกแน่นลูกเสือสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.60
2 มี.ค. 2553 14:40

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น