บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


               การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการจัด   การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t–test แบบ Dependent Sample


                   ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม 83.19/ 86.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 35.78 มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.11โดยมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนสำเร็จรูปชุด การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้8 มี.ค. 2553 14:41
0 ความเห็น
4967 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น