การพัฒนาทักาะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามโมเดลการสอนแบบโครงงานของครูจอย

ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับผูเรียนเป็นหน้าที่สำคัญของคุณครู ซึ่งภาระที่หนักหน่วงก็คือการนำนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการและกำหนด นอกจากนี้ครูยังมีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุขด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็เป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาในด้านอ่น ๆ อีกมากมาย เช่นทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหา การเรียนรู้ เป็นต้น
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่ได้จากการนำไปปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอน พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้จริง จึงอยากเสนอแนะการช้โมเดลการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ครูจอยได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบโครงงานและนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี และสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ดังโมเดลของครูจอย ดังนี้

26 มี.ค. 2553 18:11
2 ความเห็น
7322 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น