เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง   ชุดพัฒนาการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
              รายวิชา ช่างปักด้วยมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเภท               งานวิจัยในชั้นเรียน
 
ผู้เผยแพร่            นางชบา  ชลสีมัธยา

ตำแหน่ง              ครูชำนาญการ

ที่ทำงาน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา  " กรุงไทยอนุเคราะห์ "  อำเภอศรีราชา  จังหวัด  ชลบุรี

วันที่เผยแพร่        26  มีนาคม  2553

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าคร้งนี้มีจุดมุ่งหมาย

1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดทักษะกระบวนการ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง ช่างปักด้วยมือสำหรับนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ การงานอาชีพ เรื่อง การปักด้วยมือ

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ช่างปักด้วยมือ

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดทักษะกระบวนการ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีจำนวน 5 หน่วยย่อยคือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  วัสดุ อุปกรณ์เย็บผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ชนิดการปักด้วยมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การเลือกลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง วิธีการปักด้วยมือตอนที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
  เรื่อง วิธีการปักด้วยมือตอนที่2               

ได้นำแบบฝึกทักษะกระบวนการ การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหาสาระไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ช่างปักด้วยมือ
จำนวน 7 คน ตรวจสอบสอบความเหมาะสมของแบบฝึกหัดในด้านต่างๆนำไปทดลองครั้งที่1 กับนักเรียนจำนวน 3 คน  นำไปทดลองครั้งที่2กับนักเรียนจำนวน 9 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 38 คน และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 38 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ( S.D. )
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นะแบบฝึกทักษะกระบวนการ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551-2552  1 ห้องเรียน จำนวน 38 คนสถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า t- test
 
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
 1. แสดงว่าการใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 81.9/84.74

2.ทักษะกระบวนการทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 

 

 


 


 
26 มี.ค. 2553 19:41
0 ความเห็น
4256 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น