ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

                                                      


บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา


                           เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


ผู้ประเมิน         ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี  คงมงคล        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา


ปี                             พ.ศ. 2552


 


                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา  เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และ ผลการดำเนินงานโครงการ   และ 2 )เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  และชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้นำชุมชน  คณะครู/บุคลากร  ประชาชน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ นักเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ(Rating scale)  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยหาค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย(Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation : SD) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)  


                           ผลการประเมินพบว่า


                   1.ผลการประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา  เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


                           1. 1         ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า  ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่า  ปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา    มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากรที่กล่าวว่า  บุคลากร  ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด   ด้านอาคารสถานที่ พบว่า สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด  ด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด คือ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้นหนังสือ และบอร์ดข้อมูลต่าง ๆ มีจัดไว้บริการในแหล่งเรียนรู้นั้นอย่างเหมาะสม  สำหรับด้านงบประมาณพบว่า การใช้จ่ายงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด


                           1.2  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  พบว่า  ในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่า  โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานในระดับเหมาะสมมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพานักเรียน/ประชาชน ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีระดับความเหมาะสมสูงสุด  รองลงมาคือ  มีการจัดทำศูนย์ข้อมูลชุมชน  ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ แผนภูมิ ป้ายนิเทศ การแนะนำ และการพัฒนาอาชีพ ในด้านของการจัดองค์กรและการจัดการ 


                           1.3          ด้านผลการดำเนินงาน  ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ผลการดำเนินงานที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด  คือ  ผลที่เกิดต่อโรงเรียน  เรื่องที่โรงเรียนเกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รองลงมาคือ  ผลที่เกิดต่อนักเรียน/ครู/ประชาชน/ชุมชน คือ  ครู/นักเรียน/ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 


2. แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  และชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  จากการศึกษาสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา  เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาได้เป็นประเด็นดังนี้


1.การสร้างวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายท้าทายความสำเร็จร่วมกัน


2.การปรับตัวหรือการสร้างรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้างร่วมกัน


3.การพัฒนาระบบการวางแผนงาน  ระบบการเรียนรู้  ระบบการบริหารรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา


4.มีระบบข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ในท้องถิ่นชุมชน


5.เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม


6. ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากร                         ในชุมชนเป็นหลัก


7. การบูรณาการ การเรียนรู้ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างผสมกลมกลืน

30 มี.ค. 2553 14:46
0 ความเห็น
2092 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น