การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น


                                                     เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ชื่อ-ชื่อสกุล              นางวิลารัตน์   พงศ์พาณิชย์


สถานที่                                โรงเรียนเทศบาล(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


ปีการศึกษาที่วิจัย    2551


 


บทคัดย่อ


 


                   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คนได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น หน่วยที่ 3 All around me  เวลาเรียน 22 ชั่วโมง จำนวน 11  แผน  ชุดการสอน หน่วยที่ 3 All around me  จำนวน7 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  หน่วยที่ 3 All around me  จำนวน 30 ข้อ  แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นร่วมกับชุดการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test


 


                   ผลการศึกษาพบว่า


               1.   ชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 74.76/73.30 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้


                    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓  (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 


                  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณา-นุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ที่มีต่อการเขียนในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   (  = 2.01)

23 เม.ย. 2553 16:12
0 ความเห็น
6989 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น