วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์เมื่อ: 16:12 วันที่ 23 เม.ย. 2553         ชมแล้ว: 5,210 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น

                                                     เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุล              นางวิลารัตน์   พงศ์พาณิชย์

สถานที่                                โรงเรียนเทศบาล(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ปีการศึกษาที่วิจัย    2551

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คนได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น หน่วยที่ 3 All around me  เวลาเรียน 22 ชั่วโมง จำนวน 11  แผน  ชุดการสอน หน่วยที่ 3 All around me  จำนวน7 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  หน่วยที่ 3 All around me  จำนวน 30 ข้อ  แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นร่วมกับชุดการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

               1.   ชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 74.76/73.30 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้

                    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓  (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณา-นุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ที่มีต่อการเขียนในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   (  = 2.01)ธนวรรณ มณี
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม