การพัฒนาการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายเอกชัย กอธงทอง

โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


การพัฒนาการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน5
บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัย
เชิงทดลองซึ่ง โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2552
ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีจำนวนนักเรียนจำนวน 42 คน โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียน
รายงาน 5 บท กรรมการเรียนรู้ โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อนพร้อมคู่มือ
แบบประเมินพติกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่
เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน 5 บท
ตลอดจนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยทำการทดลองในปีการศึกษา 2552 ตลอดทั้งปีการศึกษา
ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า

1.1.
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูป
แบบการเขียนรายงาน 5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้“เรื่อง
โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 /
80 และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.5

1.2.
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.3.
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้พัฒนาการ
เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน 5 บท
โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้“เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

8 มิ.ย. 2553 17:04
0 ความเห็น
3131 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น