วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์เมื่อ: 17:04 วันที่ 8 มิ.ย. 2553         ชมแล้ว: 2,717 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

นายเอกชัย กอธงทอง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การพัฒนาการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัย เชิงทดลองซึ่ง โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2552 ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีจำนวนนักเรียนจำนวน 42 คน โดยมี กิจกรรมการเรียนรู้การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียน รายงาน 5 บท กรรมการเรียนรู้ โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อนพร้อมคู่มือ แบบประเมินพติกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน 5 บท ตลอดจนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของ นักเรียน โดยทำการทดลองในปีการศึกษา 2552 ตลอดทั้งปีการศึกษา ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า
1.1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูป แบบการเขียนรายงาน 5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้“เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.5
1.2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.3. เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้พัฒนาการ เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นรูปแบบการเขียนรายงาน 5 บท โดยใช้กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้“เรื่อง โครงงานวิทย์ พิชิตโลกร้อน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ismeekII
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม