CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.1-6

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือเสริมทักษะ และเสริมสาระ ขอเสนอสินค้าใหม่ประจำวันนี้


CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.1
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.2
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.3
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.4
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.5
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.6


ราคาปกติ แผ่นละ 400 บาท


เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้โดยกดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=774&v1=769&v2=774ดูรายการ CD แผนการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 ของ อจท.ทั้งหมด กดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main01.php?url=product_list-budget&cat_id=856


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บุ๊คพอยท์ ออนไลน์
TEL : 083-988-3476 / e-shop@bookpoint.co.th
www.bookpoint.co.th


หากไม่สะดวกสั่งซื้อผ่าน website สามารถ Download ใบสั่งซื้อได้ตาม Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/PO-CD-51.pdf

15 ก.ค. 2553 11:23
0 ความเห็น
7126 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น