เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2 เรื่อง ของ อนงค์ ลิ้มสกุล

ชื่อเรื่องการวิจัย : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
เพื่อการนำเสนอที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ในรูปแบบนอกเหนือจากการใช้งาน
ทั่วไป
ผู้วิจัย : นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล

บทคัดย่อ
การ วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลการใช้และประเมินความพึงพอใจของครูระดับชั้นอนุบาล ที่มีต่อชุดกิจกรรมนิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลการใช้ ชุดกิจกรรมนิทาน ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมนิทาน ได้แก่ ครูที่สอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน
การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมนิทานจำนวน 9 ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่อง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่ามีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน การพิจารณา อยู่ในระดับมากและเมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.15/84.90 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานประกอบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พบว่าด้านปัจจัยนำเข้ามีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านกระบวนการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และด้านผลผลิตมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73ชื่อ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความมีวินัยในตน เองโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย : นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล
บทคัดย่อ

การ วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการ สร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงาน ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เสรีของครูและเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 จำนวน 31 คน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐจำนวน 20 คน ที่สอนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุดตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้คือคู่มือการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความมีวินัยในตนเองโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยขณะเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความมีเหตุผล ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับครูลักษณะของคำ ถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยลักษณะของ คำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในด้านผลผลิตในข้อเด็กมีความสุขและพึงพอใจในการทำกิจกรรมใน ศูนย์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 89.03 เฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้าในข้อสื่อประจำทุกศูนย์กิจกรรมเสรีมีจำนวนพอเหมาะสำหรับ เล่นคิดเป็นร้อยละ 88.39 เฉลี่ย 4.41 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากและด้านกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 86.125 เฉลี่ย 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากตามลำดับ
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย พบว่าด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย ()โดยรวมเท่ากับ 3.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.47 มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) เท่ากับ 12.82 ส่วนด้านควบคุมตนเอง มีค่าเฉลี่ย ()โดยรวมเท่ากับ 3.74 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.41 มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) เท่ากับ 11.20 และด้านมีเหตุผลมีค่าเฉลี่ย()โดยรวมเท่ากับ 3.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.50 มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) เท่ากับ 14.19 สรุปความมีวินัยในตนเองมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.65 ส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 0.46 มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) เท่ากับ 12.74
เด็กปฐมวัยมีวินัย ในตนเองด้านควบคุมตนเองสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ย 3.74 รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบเฉลี่ย 3.67 และ ด้านมีเหตุผลเฉลี่ย 3.52 ตามลำดับ สรุปได้ว่า เด็กมีวินัยในตนเองหลังจากใช้รูปแบบกิจกรรมเสรีเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เฉลี่ยรวม 3.64 อยู่ในระดับดีมาก
ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีซึ่ง ดูจากค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) ในทุกค่าของการประเมินพบว่าระดับคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีอยู่ใน ระดับปานกลาง
3. ผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับครู ครูปฐมวัยมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีมีคุณภาพดี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 89.57 มีคุณภาพระดับปานกลางจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 และควรให้ปรับปรุง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสรีของครูทั้ง 13 ศูนย์อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกศูนย์ โดยทุกศูนย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.67-2.98 ซึ่งแต่ละศูนย์ที่เด็กพึงพอใจเรียงตามลำดับได้ดังนี้ มีความพอใจมากที่สุดคือศูนย์บ้าน ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัสและศูนย์วาดรูปสีเทียนคิดเฉลี่ยเป็น 2.96 ทั้ง 3 ศูนย์ ส่วนรองลงมาได้แก่ศูนย์ดนตรี ศูนย์ปั้นและศูนย์หนังสือคิดเฉลี่ยเป็น 2.93 และศูนย์น้ำ คิดเฉลี่ยเป็น 2.90 ตามลำดับ
สรุปผลการความพึงพอใจ ทั้งของครูและเด็กดังนี้ เด็กมีความพึงพอใจในการจัดศูนย์กิจกรรมเสรีทั้ง 13 ศูนย์อยู่ในระดับดีมาก ส่วนครูมีความคิดเห็นต่อคู่มือการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับมี คุณภาพดีคิดเป็นร้อยละ 89.57
26 ก.ค. 2553 14:20
0 ความเห็น
3208 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น