การสลายอาหารระดับเซลล์

ใครเก่งๆช่วยอธิบายการสลายอาหารให้ทีดิ ทั้งใช้ออกซิเจนและไม่ใช้


ความคิดเห็นที่ 1


26 ก.พ. 2547 13:36
 1. ไปหาอ่านเอาซิครับ.

ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.พ. 2547 18:38
 1. ผมก็ก็ไม่รู้ครับกำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกัน ขอโทษครับ

ความคิดเห็นที่ 3

29 ก.พ. 2547 19:07
 1. พูดถึงการหายใจระดับเซลล์ใช่ไหมเอ่ย

ความคิดเห็นที่ 4

6 มี.ค. 2547 00:49
 1. -_-'

ความคิดเห็นที่ 5

7 มี.ค. 2547 20:46
 1. เซลล์ทุกเซลล์จำเป็นต้องหายใจหรือไม่ แล้วถ้าเซลล์ไม่หายใจจะเป็นยังไง

ความคิดเห็นที่ 6

7 มี.ค. 2547 21:20
 1. เซลล์ทุกเซลล์จำเป็นต้องหายใจครับ ถ้าไม่หายใจก็คือเซลล์ที่ตายแล้ว ในเซลล์พืชก็มีการหายใจหรือการหายใจเหมือนกันน่ะครับไม่ได้มีเฉพาะของสัตว์

ความคิดเห็นที่ 7

19 มี.ค. 2547 08:52
 1. การหายใจระดับเซลล์คือการเปลี่ยนพลังงานเคมีที่สะสมในอยู่ในพันธะของสารอาหาร มาอยู่ในรูปที่เซลล์ใช้ได้นะครับ ฉะนั้น ถ้าเซลล์ไหนต้องการพลังงาน เซลล์นั้นก็ต้องหายใจเพื่อนำพลังงานมาใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 8

9 ธ.ค. 2547 12:27
 1. มีเว็บไซค์ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 9

26 ธ.ค. 2547 12:26
 1. การหายใจ (respiration) คือ การสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้ มี 2 แบบ คือ intracellular respiration คือ การสลายอาหารในระบบเซลล์และ extracellular respiration คือ การหายใจภายนอก (คือ การสูดอากาศเข้าไป โดย ผ่าน จมูก คอหอย หลอดลม ปอด ถุงลมปอด ตามลำดับ) สำหรับการหายใจ(สลายอาหาร)ระดับเซลล์(intracellular respiration) พวกคาร์โบไฮเดรต จะถูกย่อยเป็นกลูโคสและดูดซึมเข้าเส้นเลือดฝอยในลำไส้เล็ก กลูโคสที่เข้าสู่เซลล์ จะผ่านขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ (อย่างสรุป) 1. glycolysis => Glucose ---> pyruvic acid ได้ 2 ATP ได้ 2 NADH 2. Acetyl CoA synthesis => pyruvic acid ---> Acetyl CoA ได้ 2NADH ได้ 2Carbondioxide 3. Kreb cycle => Acetyl CoA ---> (เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เป็นสารมากมาย และวนกลับเป็นสารเดิมอีกครั้ง โดยระหว่างทางจะได้ 6NADH 2FADH2 2ATP 4Carbondioxide) 4. Electron transport => NADH และ FADH2 เปลี่ยนเป็นสารต่าง ๆ โดยมี Cytrochrome ต่างๆ มารับ ไป และเปลี่ยนเป็น ATP ได้ทั้งหมด 30 ATP และ ได้ 4 FADH2 สรุป ได้ ATP ทั้งหมด 38 (แต่บางทีก็ 36 แล้วแต่ตัวที่มารับอีเล็กตรอนในช่วง glycolysis) ส่วน การสลาย กรดอะมิโนและ กรดไขมัน ยังม่ายรู้เรื่อง .... ให้คนอื่นมาอธิบายเหอะ....

ความคิดเห็นที่ 10

26 ธ.ค. 2547 19:34
 1. กระบวนการหายใจระดับเซลล์เป็นการผลิตพลังงานจากสารอาหารที่เซลล์ได้รับ พลังงานที่ได้จะสะสมอยู่ใน รูปของพลังงานพันธะ เมื่อเซลล์ต้องการใช้พลังงาน ก็จะสลายพันธะดังกล่าวเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมา ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ เช่น การนำสารบางชนิดเข้าสู่เซลล์, การเคลื่อนที่ เป็นต้น สารอินทรีย์ที่สามารถสร้างพันธะเพื่อสะสมพลังงานได้มีหลายชนิด แต่สารอินทรีย์ที่สำคัญมากที่สุดที่ใช้ใน การสะสมพลังงานในสิ่งมีชีวิตคือ ATP (ADENOSINETRIPHOSPHATE) ชื่อของสารอินทรีย์บอกให้เรา ทราบว่าสารนี้ประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟต 3 หมู่ (TRI = 3) การสลายพันธะระหว่างหมู่ฟอสเฟตจะเป็น การปลอดปล่อยพลังงานที่สะสมอยู่ในพันธะออกมา ในทางกลับกันการสร้างพันธะเหล่านี้ก็ต้องอาศัย พลังงานเช่นกัน (ดูรูปที่ 1) เนื่องจาก ATP มีความสำคัญมากในการสร้างพลังงานภายในเซลล์ เซลล์จึงต้องสร้าง ATP ขึ้นมาใหม่ ตลอดเวลา ถ้าเราให้ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 20-30 ล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ จะต้องสลาย ATP ประมาณ 1-2 พันล้านโมเลกุล ให้เป็น ADP ทุก ๆ นาที หรือเทียบเท่ากับน้ำหนัก ถึงประมาณ 40 กิโลกรัมต่อวัน! เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้นเซลล์จะต้องสร้าง ATP ขึ้นมาใหม่ ADP ที่เป็นผลจากการสลาย ATP จึงจะสามารถสร้าง ATP ได้พอกับความต้องการ สารอินทรีย์อีกชนิดที่คล้ายคลึงกันคือ GTP (GUANOSINE TRIPHOSPHATE) ก็สามารถสะสม พลังงานในรูปของพลังงานพันธะและสามารถถ่ายทอดพลังงานนี้ไปยัง ATP ได้อีกด้วย (1 โมเลกุล GTP จะสามารถสร้าง ATP ได้ 1 โมเลกุล) นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์อีกพวกหนึ่ง สามารถเก็บสะสมพลังงานจากสารอาหารในรูปของอิเล็กตรอน ซึ่งจะสามารถปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ออกมา เมื่อมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนไปยังตัวรับอิเล็กตรอนอื่น ๆ พลังงานเหล่านี้จะถูกนำไปใช้สังเคราะห์ ATP เพื่อสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป สารเหล่านี้ได้แก่ NAD+ (NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE) และ FAD (FLAVIN ADENINE DINUCLEOTIDE) ในการรับอิเล็กตรอนของ NAD+ และ FAD นั้นมักมีการรับโปรตอน (H+) มาด้วย ทำให้โมเลกุลของสารทั้งสองตัวที่รับอิเล็กตรอนมาแล้วอยู่ในรูปของ NADH (ดูรูปที่ 2) และ FADH2 ตามลำดับ การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานนั้นเซลล์ต้องใช้กระบวนการซับซ้อนเพื่อค่อย ๆ ปล่อยพลังงาน ออกมาอย่างช้า ๆ เซลล์จึงจะสามารถนำพลังงานเหล่านั้นไปเก็บสะสมในรูปของ ATP ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และถึงกระนั้นก็ตามพลังงานจำนวนมากก็สูญเสียไปในรูปของความร้อน ดังนั้นถ้าการปล่อย พลังงานของสารอาหารในสิ่งมีชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากอาจทำให้เซลล์ได้รับพลังงานลดลงแล้ว อาจเกิดความร้อนสูงเกินไปจนเป็นอันตรายต่อเซลล์ สารอาหารที่ถูกใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาการสลายสารอาหาร คือ น้ำตาลกลูโคส การสลายน้ำตาลกลูโคส จะต้องอาศัยกลุ่มของปฏิกิริยา 3 กลุ่ม คือ ไกลโคลิซิส (GLYCOLYSIS), การสร้างแอซีติลโคเอนไซม์ เอ และ วัฏจักรเครบส์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายกลูโคส คือ พลังงาน, คาร์บอนไดออกไซด์, น้ำและสารอื่น ๆ ที่ได้จาก การนำเอาสารในกระบวนการย่อยสลายไปสังเคราะห์ขึ้น การคำนวณหาพลังงานที่ได้อาจพิจารณาจาก แผนภาพง่าย ๆ นี้ (ดูรูปที่ 4) จะเห็นได้ว่าในการย่อยสลายกลูโคสจะได้พลังงานในรูปของ ATP และ GTP จำนวนหนึ่ง ส่วนพลังงานที่เก็บ ในรูปของอิเล็กตรอนใน NADH และ FADH2 นั้น จะถูกเปลี่ยนเป็น ATP โดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยัง ตัวรับอิเล็คตรอนต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ออกซิเดทีพฟอสโฟริเลชั่น (OXIDATIVE PHOSPHORYLATION) ดังนี้ (ดังรูปที่ 5) จากแผนภูมิข้างต้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า NADH1 โมเลกุลเมื่อถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วจะปลดปล่อย พลังงานเพียงพอสำหรับการสังเคราะห์ ATP 3 โมเลกุล ส่วน FADH2 ให้เพียง 2 ATP เท่านั้น แต่เนื่องจาก ว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะเกิดในไมโทคอนเดรีย (MITOCHONDRIA) เท่านั้น ดังนั้น NADH ที่เกิดจาก ไกลโคลิซิส ในส่วนที่เรียกว่า ไซโทพลาซึม (CYTOPLASM) ของเซลล์ จะต้องถูกนำเข้าสู่ไมโทคอนเดรีย เพื่อ ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ในเนื้อเยื่อหัวใจ ตับ และไต NADH จะส่งโปรตอนและอิเล็กตรอนไปยัง NAD+ ที่อยู่ ภายในไมโทคอนเดรียด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน NADH ที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรีย จะถูกเปลี่ยนให้เป็น ATP โดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนผลลัพธ์ของการถ่ายเทอิเล็กตรอนจึงเท่ากับ 3 ATP ตามเดิม ส่วนในเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อลายสมอง และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินของแมลง NADH จะส่งโปรตอนและอิเล็กตรอนไปยัง FAD จึงได้พลังงานเพียง 2 ATP ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วผลรวมของการย่อยสลายกลูโคสในเนื้อเยื่อ หัวใจ ตับ และไตจึงอาจมีค่าเท่ากับ 6 ATP - 2 ATP + 3(10ATP) + 2(2ATP) = 38 ATP ส่วนในเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อลาย สมอง และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินของแมลงจะมีค่าเท่ากับ 6 ATP - 2 ATP + 2(2ATP) + 3(8ATP) + 2(2ATP) = 36 ATP ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นจะสังเกตได้ว่า ออกซิเจนจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย นั่นแสดงให้เห็น ว่าการที่ร่างกายของเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนั้น ก็เพื่อไปใช้ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั่นเอง และเมื่อ เราหายใจออกก็เป็นการถ่ายเทเอาของเสียคือ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้จากการย่อยสลายสารอาหารออกมา (ในช่วงวัฏจักรเครบส์) เราจึงเรียกการหายใจระดับเซลล์แบบนี้ว่า การหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration

ความคิดเห็นที่ 11

26 ธ.ค. 2547 19:38
 1. การหายใจระดับเซลล์ การหายใจเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของอินทรียสาร ให้เป็นพลังงานที่เซลล์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ การหายใจเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ถูกควบคุมโดยเอนไซม์ จึงทำให้อินทรียสารค่อยๆสลายตัว พลังงานจะถูกปล่อยออกมาทีละน้อย เซลล์สามารถนำไปสร้างเป็น ATP สะสมไว้ ATP เป็นสารที่มีพลังงานสูง จึงไม่ทำให้อุณหภูมิของเซลล์สูงขึ้น จนถึงขั้นเป็นอันตราย การสร้าง ATP หรือการหายใจระดับเซลล์นั้น เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 6.1 ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน เป็นระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆที่เกิดต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน 3 กระบวนการ คือ 6.1.1 กระบวนการออกซิเดชันของซับสเตรต (substrate oxidation) อินทรียสารเริ่มต้นจะถูกออกซิไดส์ ทำให้โมเลกุลสลายตัวเล็กลง ดังเช่น อินทรียสารที่มีคาร์บอนหลายอะตอมในโมเลกุลจะถูกออกซิไดส์เป็น CO2 การสลายตัวของอินทรียสารที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนมากๆ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหลายขั้นตอน จนกว่าจะได้ CO2 ดังนี้ ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ กรด CO2 ตัวอย่างการเกิดออกซิเดชันที่เกิดกับแบคทีเรียที่ใช้มีเทน (CH4) มีเทน จะถูกออกซิไดส์โดยการดึง H ออกมาทีละคู่ จึงเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชันซึ่งถูกควบคุมโดยเอนไซม์ดีไฮโดรจิเนส H ที่ถูกดึงออกมา จะมีสารมารับและส่งต่อกันไปตามกระบวนการที่ 6.1.2 ในการนี้จะมีพลังงานปล่อยออกมาซึ่งเซลล์จะนำไปสร้าง ATP ตามกระบวนการที่ 6.1.3 หรือ ETS ไฮโดรเจนที่ได้จากการออกซิเดชันของอินทรียสารจะถูกลำเลียงไปให้กับสารรับไฮโดรเจนในรูปของไฮโดรเจนอะตอมหรือในรูปของอิเล็กตรอนไฮโดรเจนอะตอมประกอบด้วย H+ กับอิเล็กตรอน (H=H+ + e-) ซึ่งจะถูกถ่ายทอดได้ 2 แบบ คือ แบบมีออกซิเจนมารับ (aerobic transfer) และแบบไม่มีออกซิเจนมารับ (anaerobic transfer) เมื่อซับสเตรตถูกออกซิไดส์ ไฮโดรเจนจะถูกดึงออกมาโมเลกุลนั้นๆ จะมีสารรับไฮโดรเจนมารับและส่งต่อกันเป็นทอดๆดังรูปที่ 2.11 สารที่ทำหน้าที่รับและส่งไฮโดรเจนที่สำคัญคือ NAD+ , FAD โคเอนไซม์ ไซโทโครม และ O2 ซึ่งเป็นตัวรับไฮโดรเจนตัวสุดท้าย รูปที่ 2.11 สรุปการถ่ายทอดไฮโดรเจน หรืออิเล็กตรอน ในกระบวนการถ่ายทอด อิเล็กตรอนแบบมีออกซิเจนมารับ และกระบวนการถ่ายทอดพลังงาน (ที่มา : วิสุทธิ์ ใบไม้ และคนอื่นๆ .2530 : 110) การที่เซลล์ส่งไฮโดรเจนเป็นทอดๆจะมีพลังงานปล่อยออกมา เซลล์จะนำไปสร้าง ATP และยังทำให้การรวมตัวของไฮโดรเจน กับออกซิเจนไม่เกิดพลังงานมากจนถึงขั้นทำให้เซลล์เป็นอันตรายได้ จากรูป 2.11 จะเห็นได้ว่าถ้ามี NAD+ เป็นตัวรับไฮโดรเจนตัวแรกแล้ว เมื่อถ่ายทอดไฮโดรเจนไปถึงออกซิเจน จะได้พลังงานที่นำไปสร้าง ATP ได้ 3 โมเลกุลต่อไฮโดรเจน 2 อะตอม ในบางกรณีจะมี FAD มารับไฮโดรเจนเป็นตัวแรกจะได้ ATP เพียง 2 โมเลกุลต่อไฮโดรเจน 2 อะตอม พลังงานที่จะสร้าง ATPได้ 1 โมเลกุลนั้นใช้พลังงาน 7000 แคลอรี่ หรือ 7 กิโลแคลอรี 6.1.3 กระบวนการถ่ายทอดพลังงานเป็นกระบวนการที่เซลล์สามารถนำ พลังงาน จาก 2 กระบวนการที่กล่าวมาแล้วมาเก็บไว้ในโมเลกุลของ ATP ทำให้พลังงานไม่สูญเสียไปในรูปความร้อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ พลังงานที่ได้จากการสลายตัวของซับสเตรตเป็นพลังงานแหล่งแรก ซึ่งได้พลังงานน้อย พลังงานแหล่งที่สองได้จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ซึ่งจะได้มากกว่าแหล่งแรก การหายใจระดับเซลล์จะเกิดทั้ง 3 กระบวนการต่อเนื่องกัน เมื่อสลายตัวอย่างสมบูรณ์ จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น CO2 กับ H2O เสมอ 6.2 การสลายคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานในเซลล์ เซลล์จะใช้น้ำตาลเฮกโซส เช่น กลูโคส และฟรุกโทส เป็นสารตั้งต้น ที่จะสลายตัวให้พลังงาน การสลายตัวของเฮกโซสจะเกิดขึ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 6.2.1 กระบวนการไกลโคลิซิส (glycolysis) กระบวนการนี้เกิดที่ไซโทพลาซึมของเซลล์ จะเกิดการสลายตัวของกลูโคส และฟรุกโทสเป็นกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีถึง 9 ขั้น แต่พอสรุปได้ ดังรูป 2.12 สารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาไกลโคลิซิสเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำปฏิกิริยาต่อไปอีกหลายขั้น ขั้นสุดท้ายได้กรดไพรูวิก 2 โมเลกุลและ ATP ซึ่งคิดจำนวน ATP ที่ได้จากปฏิกิริยานี้ 4ATP แต่ตอนต้นปฏิกิริยาต้องใช้ 2ATP จึงหักลบแล้วเหลือ 2ATP แต่ยังสามารถคิดจำนวน ATP จาก 2NADH2 ที่เกิดขึ้น (1NADH2 = 3 ATP) จึงได้ 6ATP รวม ATP ทั้งสิ้น คือ 2ATP+6ATP = 8ATP รูปที่ 2.12 แผนภาพแสดงปฏิกิริยา ไกลโคลิซิส (ที่มา : Purves and Orians . 1983 : 166) จากกระบวนการไกลโคลิซิส จะเกิดผลลัพธ์ เป็น 2 กรดไพรูวิก + 8 ATP ในกรณีที่เป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน กรดไพรูวิกจะเป็นตัวรับไฮโดรเจนเป็นตัว สุดท้าย หากเป็นเซลล์พืช เช่น เซลล์ยีสต์ ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน จะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ NADH + H+ NAD+ 2H CH3-CO-COOH + 2H CH3-CH2-OH + CO2 (เอทิลแอลกอฮอล์) ถ้าเป็นเซลล์สัตว์ เช่น เซลล์กล้ามเนื้อลายของเราจะได้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นกรดแลกติก ดังสมการ CH3–CO-COOH + 2H ( กรดไพรูวิก ) CH3–CH-COOH OH (กรดแลกติก) ปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดไพรูวิก เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ และกรดแลกติก ดังกล่าวมาแล้ว เรียกว่าการหมัก ( fermentation ) ซึ่งให้พลังงานเพียง 2 ATP เท่านั้น 6.2.2 วัฏจักรกรดซิทริก (citric acid) เนื่องจากวัฏจักรนี้ ค้นพบโดย Kerb จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัฏจักรเครบส์ (Kerb’s cycle) เป็นกระบวนการที่เกิดต่อจาก ไกลโคลิซิส ตำแหน่งที่เกิดวัฏจักรนี้ คือ ที่ไมโตคอนเดรีย ก่อนที่จะเข้าสู่วัฏจักร กรดซิทริก กรดไพรูวิกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำปฏิกิริยากับโคเอนไซม์เอ (H-S-CoA) เสียก่อน ได้ผลเป็น อะเซทิลโคเอ ดังสมการ 2(2H) 2CO2 2H-S-CoA 2CH3-CO-COOH 2 CH3-CO-H 2CH3-CO-S-CoA (กรดไพรูวิก) (อะเซทิลดีไฮด์) (อะเซทิลโคเอ) จากสมการนี้ H จำนวน 2 คู่ [2(2H)] ที่ได้จากการสลายตัวของกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล จะได้อะเซทิลโคเอ 2 โมเลกุล และเมื่อ H2 คู่นี้ ผ่านระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน (ETS) จนถึง O2 จะให้พลังงาน 6ATP สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล เป็น อะเซทิลโคเอ 2 โมเลกุล จะได้ 2CO2 + 6ATP ต่อจากนั้น อะเซทิลโคเอ จึงผ่านเข้าสู่วัฏจักรกรดซิทริก ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยา 9 ขั้น จนได้ CO2 กับ H2O ดังรูปที่ 2.13 รูปที่ 2.13 แผนภาพแสดง วัฏจักรกรดซิทริก วัฏจักรเครบส์ (ที่มา : วิสุทธิ์ ใบไม้ และคนอื่นๆ . 2530 : 113) ขั้นที่ 1 อะเซทิลโคเอ ซึ่งเป็นสารที่มี 2 อะตอม (C2) ทำปฏิกิริยากับสารในวัฏจักรตัวแรกที่มีอยู่ในเซลล์ คือ กรดออกซาโลอะเซติก (C4 )เกิดเป็นกรดซิทริก (C6) และ coenzyme A ขั้นที่ 2 กรดซิทริก เปลี่ยนเป็นกรดซีสอะโคนิติก (C6) โดยเกิดการดึงน้ำออกจากกรดซิทริก ขั้นที่ 3 กรดซีสอะโคนิติก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดไอโซซิทริก (C6) ขั้นที่ 4 กรดไอโซซิทริกเกิดออกซิเดชัน โดยมี NAD+ มารับ H ที่ถูกดึงออกจากโมเลกุล จึงได้ NADH + H+ เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อไปได้พลังงาน 3 ATP และยังเกิดปฏิกิริยาดี คาร์บอกซิเลชันดึง CO2 1 โมเลกุล จึงเกิดกรดแอลฟาคีโทกลูแทริก (C5) ขั้นที่ 5 กรดแอลฟาคีโทกลูแทริกรวมตัวกับ coenzyme A ได้ซักซีนีลโคเอนไซม์เอ (C4) มี NAD+ มารับ H ไป ขั้นนี้ได้พลังงาน 3ATP ขั้นที่ 6 ซักซีนีลโคเอนไซม์เอเปลี่ยนเป็นกรดซักซีนีลและ coenzyme A ได้พลังงานในรูปของ GTP 1 โมเลกุลซึ่งมีพลังงาน เท่ากับ 1ATP ขั้นที่ 7 กรดซักซีนิกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยมี FAD มารับ ไฮโดรเจน เกิดเป็นกรดฟูมาริก (C4) จะได้พลังงาน 2ATP ขั้นที่ 8 กรดฟูมาริก ทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้กรดมาลิก (C4) ขั้นที่ 9 กรดมาลิกเกิดออกซิเดชันมี NAD+ มารับ H จึงได้กรดออกซาโลอะเซติกเป็นสารเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ และได้พลังงาน 3ATP ผลลัพธ์ของวัฏจักรกรดซิทริก จะให้พลังงานทั้งหมด 24ATP เพราะในวัฏจักรนี้ 1 รอบ ใช้อะเซทิลโคเอ 1 โมเลกุล จะได้ 12ATP แต่อะเซทิลโคเอจะต้องทำปฏิกิริยานี้ 2 โมเลกุล จึงได้ ATP เป็น 2 เท่า ซึ่งเท่ากับ 2x12=24ATP ดังนั้นการสลายตัวของกลูโคส 1 โมเลกุลในปฏิกิริยาไกลโคลิซิส ให้ 8ATP ปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดไพรูวิกเป็นอะเซทิลโคเอ ให้พลังงาน 6ATP วัฏจักรกรดซิทริก ได้พลังงาน 24ATP รวมพลังงานทั้งสิ้นที่ได้ หลังเกิดวัฏจักรกรดซิทริก คือ 8+6+24 = 38 ATP 6.2.3 การออกซิเดชันขั้นสุดท้าย (terminal oxidation) ไฮโดรเจนในโมเลกุลของ NADH2 และ FADH2 ที่ได้จากกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว จะทำปฏิกิริยาขั้นสุดท้ายกับ O2 เกิดเป็นน้ำ จากไกลโคลิซิสให้ 2NADH2 และการเกิดอะซิทิลโคเอ ให้ 2NADH2 วัฏจักรกรดซิทริกให้ 6NADH2 + 2FADH2 รวมทั้งสิ้นจึงได้ 10NADH2 + 2 FADH2 H จากโมเลกุลเหล่านี้รวม = 24H ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับ O2 ดังสมการ 24 H + 6O2 12 H2 O แต่เนื่องจากมีการนำน้ำมาใช้ก่อนแล้ว 6 โมเลกุล จึงเหลือ น้ำสุทธิเพียง 6 โมเลกุล สมการของการหายใจระดับเซลล์โดยใช้กลูโคส เป็นแหล่งพลังงาน คือ C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6 H2O + 38ATP น้ำตาลกลูโคสนอกจากจะสลายโดยผ่านกระบวนการไกลโคลิซิส ยังอาจสลายผ่านกระบวนการเฮกโซสมอโนฟอสเฟตชันต์ (hexose monophosphate shunt) ซึ่งเกิดที่ ไซโทพลาซึมของเซลล์ที่ ตับ เนื้อเยื่อ ไขมัน ต่อมน้ำนม และต่อมหมวกไต กระบวนการเฮกโซสมอโนฟอสเฟตชันต์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 6 กลูโคส - 6 ฟอสเฟต + 12NADP+ + 6H2O 5 - กลูโคส – 6 ฟอสเฟต + 12(NADPH + H+) + 6CO2 + P 6O2 12NAD + 12H2O ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 กลูโคส - 6 ฟอสเฟต + 6O2 6CO2 + 6H2O ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาขั้นต่างๆจะเกิดสารประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมหลายชนิด เช่น NADPH2 ซึ่งมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์กรดไขมันเกิดน้ำตาล เช่น ไรบูโลส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดน้ำตาลไรโบสซึ่งใช้ในการสร้างกรดนิวคลีอิก สำหรับพลังงานที่ได้จากการสลายกลูโคสในกระบวนการเฮกโซสมอโนฟอสเฟตชันต์ จะไม่ได้ ATP โดยตรง แต่จะได้ NADPH2 เพื่อใช้สร้างสารประกอบที่สำคัญ เช่น กรดอะมิโน กรดไขมัน และ สเตียรอยด์ ( steroid ) 6.3 การสลายไขมันให้เป็นพลังงานในเซลล์ การสลายไขมัน เพื่อให้ได้พลังงานไปใช้นั้น ขั้นต้นไขมันจะต้องถูกไฮโดรไลส์ด้วยเอนไซม์ลิเพสให้ได้กลีเซอรอลและ กรดไขมัน จากนั้นกลีเซอรอลจะถูกเปลี่ยนเป็นฟอสโฟกลีเซอแรลดีไฮด์ (PGAL) ดังสมการ CH2 -O-CO-R1 CH2 -OH R1COOH ลิเพส CH-O-CO-R2 CH-OH + R2COOH CH2 -O-CO-R3 + 3 H2O CH2 –OH R3 COOH ( กลีเซอรอล ) ( กรดไขมัน ) CH2 -OH NAD+ NADH + H+ H-C = O CH –OH ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ---- H-C = OH CH2 –OH ATP ADP H2 -C-O-P (PGAL) PGAL ที่เกิดขึ้น จะถูกออกซิไดส์ต่อไปอีกโดยผ่านกระบวนการไกลโคลิซิส และ วัฏจักรกรดซิทริก จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ได้ CO2 และ H2O ส่วนกรดไขมันจะถูกสลายต่อไปโดยผ่านกระบวนการบีตาออกซิเดชัน ( b-oxidation) โดยที่จะเกิดการแยกสลายที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่ง บีตา (b) คาร์บอนตำแหน่งบีตา จะถูกออกซิไดส์ ทำให้โมเลกุลเล็กลง โดยจะมีจำนวนคาร์บอนอะตอมลดลงครั้งละ 2 อะตอม กระบวนการบีตาออกซิเดชันเกิดขึ้น 5 ขั้น กระบวนการบีตาออกซิเดชันเกิดที่ไมโทคอนเดรีย สารที่ใช้ในปฏิกิริยาจะเป็นสารอนุพันธ์ของโคเอนไซม์เอ ขั้นที่ 1 โมเลกุลของกรดไขมันจะถูกกระตุ้นทำให้ส่วนปลายของกรดไขมันจับกับ CoA-SH(โคเอนไซม์เอ) ปฏิกิริยานี้ต้องใช้ ATP 1 โมเลกุล ขั้นที่ 2 เป็นปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน ทำให้ H ตรงคาร์บอนตำแหน่ง 2 และ 3 หลุดออก จึงเกิดพันธะเคมีคู่คั่นระหว่างคาร์บอนทั้ง 2 ตำแหน่ง ปฏิกิริยานี้ใช้ FAD เป็นตัวรับ H ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายจะได้ 2 โมเลกุล ขั้นที่ 3 เป็นปฏิกิริยาไฮเดรชัน หมู่ OH จาก H2O จะเข้าเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งบีตา และ H เข้าที่ตำแหน่งแอลฟา ขั้นที่ 4 สารที่เกิดจากขั้นที่ 3 จะถูกออกซิไดส์ให้เป็นคีโทน ปฏิกิริยานี้ใช้ NAD+ เป็นตัวรับ H จะได้ ATP อีก 3 โมเลกุล ขั้นที่ 5 เกิดการแยกหลุดจากกันของสารในขั้นที่ 4 ตรงคาร์บอนตำแหน่งบีตาจะได้ สารอะเซทิลโคเอหลุดออกมาจากกรดไขมันเดิม และอีกส่วนหนึ่งคือกรดไขมันที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนลดน้อยลง 2 อะตอม ส่วนที่เป็นอะเซทิลโคเอจะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิทริกต่อไป ส่วนกรดไขมันหากมีโมเลกุลใหญ่ (มีจำนวนคาร์บอนมาก) จะเกิดบีตาออกซิเดชันต่อไปอีกหลายครั้ง ในการเกิดบีตาออกซิเดชันแต่ละครั้งจะได้ ATP จำนวน 5 โมเลกุล หากเกิดบีตาออกซิเดชันหลายครั้ง จำนวน ATP ที่ได้จะเพิ่มเป็นครั้งละ 5 ATP ดังเช่นกรดไขมันที่มีคาร์บอน 18 อะตอม จะเกิดบีตาออกซิเดชัน 8 ครั้ง จึงได้ ATP=5x8=40 ATP แต่เมื่อเริ่มปฏิกิริยานั้นมีการใช้ ATP ไป 1 โมเลกุล จึงเหลือ 39 ATP กรดไขมันที่มีคาร์บอน 18 อะตอม (C18) ซึ่งได้แก่กรดสเตียริกเมื่อผ่านกระบวนการบีตาออกซิเดชันของกรดไขมันแล้วจะถูกออกซิไดส์ต่อไปในวัฏจักรกรดซิทริก แต่ละตัวเมื่อสลายจนสมบูรณ์จะได้ ATP จำนวน 12 โมเลกุล กรดสเตียริก เมื่อผ่านกระบวนการบีตาออกซิเดชันจะได้อะเซทิลโคเอถึง 9 โมเลกุล ดังนั้น เมื่อผ่านเข้าวัฏจักรกรดซิทริก=12x9=108 ATP เมื่อรวมจำนวน ATP จากบีตาออกซิเดชันและจากวัฏจักรกรดซิทริกของกรดสเตียริกจะได้ =39+108=147 ATP กรดไขมันที่มีคาร์บอน 18 อะตอม สลายตัวให้ 147 ATP กลูโคสมีคาร์บอน 6 อะตอม สลายตัวให้ 38 ATP การสลายตัวของกลูโคส 3 โมเลกุล ให้พลังงาน = 3 x 38 = 114 ATP จึงสรุปได้ว่า การสลายตัวของกรดไขมัน ให้พลังงานมากกว่าน้ำตาลเฮกโซส .4 การสลายโปรตีนเป็นพลังงานในเซลล์ เซลล์จะใช้โปรตีนในรูปของกรดอะมิโน กรดอะมิโนเกิดจากการย่อยโปรตีน กรดอะมิโนเป็นสารประกอบ ที่มีกลุ่มอะมิโน (NH2) อยู่ จึงต้องมีการทำ NH2 ออกเสียก่อน ซึ่งทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือ ออกซิเดทีฟดีอะมิเนชัน (axidative deamination) และวิธีที่สอง เรียกว่า แทรนส์อะมิเนชัน(transamination) 6.4.1 ออกซิเดทีฟดีอะมิเนชัน NH2 จะถูกนำออกมาในรูปของแอมโมเนีย (NH3 ) ดังสมการ R R +O NH2 - C - COOH O = C - COOH H - NH3 (กรดอะมิโน) (กรดแอลฟาคีโท) กรดแอลฟาคีโทที่เกิดขึ้นจะมีการสลายตัวต่อไป โดยบางชนิดเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิกก็จะผ่านเข้าวัฏจักรกรดซิทริกเหมือนคาร์โบไฮเดรต ส่วนกรดแอลฟาคีโทที่สลายตัวแล้วให้ อะเซทิลโคเอ ก็จะเข้าสู่วัฏจักรกรดซิทริกเช่นเดียวกับไขมัน แอมโมเนียที่เกิดจากออกซิเดทีฟดีอะมิเนชัน เป็นพิษต่อร่างกาย จึงต้องกำจัดออก หากเป็นสัตว์น้ำ แอมโมเนียจะเป็นของเสียที่ถูกกำจัดออก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและสัตว์ เลื้อยคลาน แอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนเป็นยูเรีย โดยตับขับออกมากับปัสสาวะ แมลงและนก แอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริก จึงกำจัดออกนอกร่างกาย 6.4.2 แทรนส์อะมิเนชัน วิธีนี้เป็นการเปลี่ยน NH2 จากกรดอะมิโนตัวหนึ่งไปให้กรดคีโทอีกตัวหนึ่ง วิธีนี้เป็นวิธีที่เซลล์ใช้ในการสร้างกรดอะมิโนต่างๆ ดังสมการ A B A B NH2 - C - COOH + O = C - COOH O = C - COOH + NH2 - C - COOH H H (กรดอะมิโนเอ) (กรดคีโทบี) (กรดคีโทเอ) (กรดอะมิโนบี) กรดคีโทที่ได้จากวิธีนี้จะผ่านเข้าสู่วัฏจักรกรดซิทริกต่อไปเหมือนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน พลังงานที่ได้จากการสลายตัวของโปรตีน ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนที่ประกอบเป็นโปรตีน ปกติเซลล์จะใช้คาร์โบไฮเดรตก่อน แล้วจึงใช้ไขมัน หรือ โปรตีน เมื่อเซลล์มีคาร์โบไฮเดรตมาก เซลล์จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้เป็นอาหารสำรองในร่างกาย เช่น สะสมไว้ใต้ผิวหนังของสัตว์ ส่วนพืชจะเปลี่ยนเป็นแป้ง หรือไขมันสะสมไว้ในราก หรือ ลำต้นใต้ดิน เช่น รากมันเทศ มันสำปะหลัง ลำต้นใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง หัวสาคูจะสะสมไว้ในรูปแป้ง ในเมล็ดพืช จะมีการสะสมไขมัน สัตว์และพืชนำอาหารที่สะสมมาใช้ในการหายใจ เมื่อขาดแคลนอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานมาใช

ความคิดเห็นที่ 12

26 ธ.ค. 2547 19:43
 1. pirun.ku.ac.th www.school.net.th/library/snet5/topic8/top811_5.html www.il.mahidol.ac.th/course/respiration/L2T1_new.html www.sua.ac.th/educations/chemistry/topic8/top811_5 www.tutor2you.com/General/ conquer/bio/bio02/bio01_02.html www.geocities.com/dao_dao_us/zoology.htm www.sks.ac.th/chem/page1_chemistry.htm www.pccpl.ac.th/studhopa/bio_n11.html zoo.sci.ku.ac.th/html_T/BIOLOGY1.doc

ความคิดเห็นที่ 14

26 ธ.ค. 2547 19:54
 1. เรามี เว็บไซต์หนึ่ง ที่ดีมาก ๆ จะแนะนำนะ เป็ของมหาวิทยาลัยมหิดล ล่ะ เข้าไปที่นี่ได้เลย...จ้า ขอย้ำว่าดีมาก http://www.il.mahidol.ac.th/course/respiration/ อย่าลืม บอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 15

4 ม.ค. 2548 16:44
 1. อยากทราบกระบวนการไกลโคลิซิส บอกหน่อยได้ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 16

4 ม.ค. 2548 20:33
 1. http://www.il.mahidol.ac.th/course/respiration/ เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลย มีรายละเอียดของทุกขั้นตอนในกระบวนการหายใจ

ความคิดเห็นที่ 17

5 ม.ค. 2548 22:00
 1. ไม่เห็นเข้าได้เลยง่ะ เว็บมหิดล

ความคิดเห็นที่ 18

6 ม.ค. 2548 19:53
 1. เข้าไม่ได้เหมือนกาน เขียนผิดป่าว

ความคิดเห็นที่ 19

9 ม.ค. 2548 11:44
 1. อ่า ที่บอกให้ไปดูรูป ที่ไหนหรอคะ..ไม่เห็นมีรูปเลยอ่ะ ขอบคุณค่ะ คำถามนี้อาจารย์ให้เป็นการบ้านพอดี

ความคิดเห็นที่ 20

10 ม.ค. 2548 20:42
 1. เขียนถูกแล้ว เรายังเข้าไปได้เลยนี่นา ถ้างั้นลองใหม่นะ เข้าไปนี่ก่อน http://www.il.mahidol.ac.th แล้วตรงซ้ายมือ ให้คลิ๊กเลือกที่ course ( ดู ดี ดีล่ะ เดี๋ยวหาไม่เจอ ) แล้วค่อยเลือกที่ respiration อีกที ลองใหม่อีกทีแล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 21

25 ม.ค. 2548 18:48
 1. ไม่เห็นจะค้นหารูปภาพแสดงการหายใจเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

26 พ.ย. 2548 11:18
 1. สวัสดีทุกๆๆๆๆคนๆๆๆๆๆๆๆๆ ทำไมไม่มีเนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับการสลายสารอาหารระดับเซลล์เลย, ( * _ * )

ความคิดเห็นที่ 26

3 ธ.ค. 2548 10:31
 1. อยากทรายว่า matabolite คือ อะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 27

17 ธ.ค. 2548 21:20
 1. มีใครช่วยบอกได้ค่ะว่า การสลายสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แล้วก้อไขมันมันแตกต่างกันยังไง ช่วยทีนะค่ะ พอดีต้องทำงานส่งอาจารย์ภายในวันพรุ้งนี้อ่ะค่ะ กรุณาช่วยทีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28

17 ธ.ค. 2548 21:22
 1. มีใครช่วยบอกได้ค่ะว่า การสลายสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แล้วก้อไขมันมันแตกต่างกันยังไง ช่วยทีนะค่ะ พอดีต้องทำงานส่งอาจารย์ภายในวันพรุ้งนี้อ่ะค่ะ กรุณาช่วยทีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

18 ธ.ค. 2548 19:30
 1. การสลายสารอาหารคาร์โบไฮเดรต เป็นไปตามหลักการที่หลาย ๆ คนอธิบายไปแล้ว ก็คือ ต้องผ่านกระบวนการ 4 ขั้น นั่นคือ ไกลโคไลซิส กระบวนการรวมกับเอนไซม์แอซิทิลโคเอ วัฏจักรเครป และ กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ครับ แต่ว่า การย่อยสลายกรดอะมิโน และ ไขมันจะต่างจากการสลายสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ตรงที่การเริ่มกระบวนการย่อยสลาย จะต่างกันครับ นั่นคือ กลูโคส (คาร์โบไฮเดรต) จะเริ่มกระบวนการย่อยสลายที่ไกลโคไลซิส กรดไขมัน (ส่วนหนึ่งของไขมัน) เริ่มกระบวนการย่อยสลายที่แอซิติลโคเอครับ กลีเซอรอล (ส่วนหนึ่งของไขมัน) เริ่มกระบวนการย่อยสลายที่ไกลโคไลซิส ครับ ส่วนกรดอะมิโนนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดครับ สามารถเริ่มได้ทั้ง ไกลโคไลซิส แอซิติลโคเอ และ วัฏจักรเครป ครับ ถ้ายังงง ๆ ดูได้จากหนังสือเรียนเล่ม 2 หน้า 32 การสลายลิพิดกับโปรตีน ครับ

ความคิดเห็นที่ 30

13 ก.พ. 2549 11:25
 1. สวัสดีพี่น้อง ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนครับ

ความคิดเห็นที่ 31

15 ก.พ. 2549 14:59
 1. อยากทราบกระบวนหายใจโดยใช้ออกซิเจน จากเด็กใต้

ความคิดเห็นที่ 32

15 ก.พ. 2549 15:07
 1. อยากทราบกระบวนหายใจโดยใช้ออกซิเจน จากเด็กใต้

ความคิดเห็นที่ 33

20 ก.พ. 2549 10:52
 1. พลังงานที่ใช้ในกระบวนการการสลายกรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลคือไรหรือค่ะ อายกรู้มากช่วยตอบทีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

20 ก.พ. 2549 10:56
 1. ATPเอาไปใช้เป็นพลังงาน.............ระหว่างกรออะมิโนแต่ละโมเลกุล ช่วยเติมหน่อยสิค่ะไม่เข้สาใจเลย......คือพลังงานไร

ความคิดเห็นที่ 36

21 ส.ค. 2549 21:27
 1. อยากจะถามว่ามีเว็บไหนบ้างที่มีข้อมูลเยวกับเรื่องนี้ว่า (คือว่าทำงานเรื่องนี้อยู่พอดีแต่ข้อมูลหาอยากมาก) ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 76

25 ม.ค. 2551 09:11
 1. อยากรู้เรื่องของการย่อยสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ความคิดเห็นที่ 77

25 ม.ค. 2551 09:16
 1. การย่อยสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน

ความคิดเห็นที่ 79

2 ก.พ. 2551 13:39
 1. วันหลังมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับ วิชาชีวก็มาบอกกันอีกน่ะ หรือมีเทคนิคอะไรก็บอกกันหน่อยน่ะ เพราะเราเป็นคนจับใจความไม่ค่อยเก่งน่ะ เลยอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับการเรียนชีวให้เก่งอีกน่ะ ขอบใจน่ะ แล้ว เราจะเข้ามาเรื่อยๆ หรือถ้าให้ดีก็ช่วยส่งทางเมล์เราก็ได้น่ะ แล้วเราจะรอเทคนิคจากนายน่ะ

ความคิดเห็นที่ 80

31 ส.ค. 2551 19:58
 1. ใครรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกรดแลกติก ประโยชน์ โทษ บอกกันหน่อยดิ

ความคิดเห็นที่ 81

1 ก.ย. 2551 10:49
 1. การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ท้เป็นการสลายกลูโคสโดยใช้วิธีการ ใช้ O2 เข้าช่าย จะมีด้วยกัน3ขั้นตอน แต่อาจจะมีหนังสือ เขียนว่า4 ขั้นตอนก็ได้ คือ 1.ไกลโคลิซิส 2.เครบส์ 3. กระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอน ส่วนอีกขั้นที่หฟนังสือบางเล่มมีคือขั้นก่อน เครบส์ ซึ่งเป็นขั้นที่ใช้สร้าง แอซิทิลโคเอนไซม์ A ขั้นไกลโคลิซิส จะเป็นการทำให้มวลของ C6 เปลี่ยนเป็น 2C3 ซึ่งในการทำให้ กลูโคสเปลี่ยนได้ต้องใช้ ATP2โมเลกุลในการช่วย ส่วนผลที่ได้นอกจาก 2C3 แล้วยังได้ NADH 2โมเลกุล ซึ่งมันก็คือไฮโดรเจนพลังงานสูง และยังได้ ATP อีก4โมเลกุล เมื่อได้ 2C3 มาแล้วก้จะนำไปเปลี่ยนเป็น แอซิทิลโคเอนไซม์ A โดยการนำ 2C3 รวมกับ โคเอนไซม์ A และยังได้ คาร์บอนไดออกไซม์ 1โมเลกุล ได้ NADH อีก4โมเลกุล

ความคิดเห็นที่ 82

1 ก.ย. 2551 10:59
 1. จากนั้นเราจะมี 2C2 ซึ่งจะไปเข้าสู่ เครบส์ 2. เครบส์ จะนำ C2 มา1โมเลกุลจากนั้นจะมี C4 มารับแล้วจาได้ C6 ซึ่ง โคเอนไซม์ A จาออกไปเมื่อได้ C6 แล้วจะเปลี่ยน C6 เป็น C5 ในระหว่างนั้นจะมีการออกของ CO2 H2O ออกไป และยังได้ NADH 1โมเลกุล ต่อมาน้ำก็จะเข้ากับไปในปฎิกิริยา จน ได้C5 จากนั้นก็จะเปลี่ยน C5 ให้เป็น C4 โดยระหว่างนั้น จะมี CO2 และได้ NADH อีก 1โมเลกุลแล้วยังมี ADP ไปรับ Pi แล้วจะได้เป็น ATP ออกมา จากนั้น C4 จะปล่อย FADH2 c]t NADH ออกมา แล้ว C4 ก็จะไปรับ C2 มาอีก ที่หนึ่ง เป็นยังงี้ไปเรื่อยๆ

ความคิดเห็นที่ 83

1 ก.ย. 2551 11:06
 1. ขั้นการถ่ายทอดอิเล็คตรอน มานจะยุ่งยาก ไม่สามารถ อธิบายระเอียดได้ครับ พูดง่ายๆผมไม่มีความสามารถ เข้าใจอยู่คนเดว อธิบายคราวๆ ได้คือ NADH ตั้งแต่ขั้น ไกลโคลิซิสถึง ขั้น เครบส์จะถ่ายทอดอิเล็คตรอน ผ่านตัวนำต่างๆ ไปจนถึงตัวรับสุดท้าย ในระหว่างการถ่ายทอดอิเล็คตรอน จะมีการปล่อย ADP และ Pi เพื่อนำไปสร้างเป็น ATP ไม่แน่ใจว่าอธิบายแบบนี้จะถูกไหม ได้แค่นี้และครับ ผิดก็บอกด้วยน่ะครับ ผมจะได้รู้เพิม

ความคิดเห็นที่ 84

9 ก.ย. 2551 22:00
 1. อยากได้การสลายไขมันแบบใช้ ออซเจนอะครับ งงตรงที่รวม ATP

ความคิดเห็นที่ 85

6 พ.ย. 2551 09:50
 1. อยากทราบระบบการย่อยอาหารระดับเซลล์ค่ะช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมค่ะ


ความคิดเห็นที่ 86

24 พ.ย. 2551 14:26
 1. กระบวนการสลายอาหารมีขั้นตอนยังไงค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยดิ


ความคิดเห็นที่ 87

9 ธ.ค. 2551 19:52
 1. ผมงงมากเลยคับเข้าใจบ้างเล็กน้อยจะสอบจุดประสงค์เเล้วเนี่ยมะรุ้ทำได้ป่าวแถมคุณครูยังจะให้อธิบายด้วยปากเปล่าอีกขอถอนหายใจนิดนึงนะ...อ้า...+++ต้องทำให้ได้เเหละสู้ๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 88

10 ธ.ค. 2551 19:19
 1. เรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เลย T^T  สอบพรุ่งนี้แล้วย้ากก อยากพ่นไฟ


ความคิดเห็นที่ 89

26 ธ.ค. 2551 22:58
 1. สู้ๆค๊าทุกคน


ความคิดเห็นที่ 90

6 ม.ค. 2552 21:47
 1. การใช้ o จะมี4ระดับคือ ไกลโคไลซีสเกิดที่ไซโทพลาสซึม ที่จะสลาย c 6อะตอมให้ได้ 3 อะตอม เรียกว่ากรดไพรูวิกได้2อัน ได้ ATPคือ2 H 4 อะตอมเเละเข้าสู่ อะซิติล โคเอมไซด์A มี โคเอนไซด์มาย่อยไพรูวิก เเล้วได้ 2คาร์บอน ได้4 H เเละC2 คือ อะซิติลโคเอนไซน์A ขั้นนี้ไม่ได้ATP ต่อมาเข้าสู้วัฏจักรเครป จากC2 ไปรวมกับC4 ได้ C6 เเละลดลงเรื่อยๆจนเป็นC4อีกครั้งเเละร่วมกับC2แบบนี้ไปเรื่อยๆ เกิดที่เมททริกซ์ของไมโทรคอนเดรีย เเละเข้าสู้การถ่ายทอดe- ซึ่งเกิดที่เยื้อหุ้มชั้นในของไมโทรคอนเดรียได้นําเกิดขึ้นเพราะHมีการรวมเข้ากับOเรื่องนี้เรียนแล้วไม่ยากหรอกแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเเละความจำ� จริงๆๆๆ น่ะไม่ยากออย่างที่คิด***เเต่ตอนนี้ง่วงมากให้ข้อมูลได้เเค่นี้จริง� ขอโทษนะเเต่ยังไงก็ขอให้สู้ๆๆๆเเล้วกัน� คนที่เข้าใจส่วนใหญ่� นั้นมาจากความหมั่นเอาใจใส่� ของเขา� ***ตอนเเรกเราก็งงเหมือนกันไม่ต่างจากเธอหรอก


ความคิดเห็นที่ 93

ลูน่า สติเฟื่อง
19 ม.ค. 2552 21:03
 1. เรียนรอบๆแรก อาจจะไม่เข้าใจ ให้กลับไปอ่าน อ่านไปอ่านมา ยังไม่เข้าใจให้จำชื่อ จำชื่อได้แล้ว ค่อยๆโยงว่ามันสัมพันธ์ กันยังไง แต่ถ้าจำอะไรไม่ได้ ให้ท่องแม่งเลย แล้วค่อยไล่เอาทีหลังว่ามันเกี่ยวกันยังไง แต่ท้ายที่สุด เรียน ม.4 ขึ้น ม.5 มันก็ลืม TTพูดเล่นๆอย่างที่ soamii เด็กดี บอกแหละ


ความคิดเห็นที่ 94

Hi007
25 ม.ค. 2552 14:54
 1. การสลายอาหารระดับเซลมี3ขั้นตอนเอาแบบใช้ O นะ^ ^  1.ไกลโคไลซิส ในระยะนี้จะเปลี่ยนกลูโคสที่มีC6อะตอม1โมเลกุลให้กลายเป็นกรดไพรูวิกที่มีC3อะตอม2โมเลกุล โดยขั้นนี้จะใช้ATP2โมเลกุลในการเปลี่ยนกลูโคส1โมเลกุล ให้กลายเป็นกรดไพรูวิก2โมเลกุลนะ แล้วจะสร้าง ATP4โมเลกุล สรุปคือได้ ATPในขั้นตอนนี้=2นั้นเอง^ ^ และก็จะได้NADH2โมเลกุลแถมมาอีก *ขั้นตอนนี้เกิดที่ไซโทพลาสซึมนะงับ*ก่อนจะเข้าวัฎจักรเครบ ในระยะนี้ กรดไพรูวิกที่มีC3อะตอมจะรวมตัวกับโคเอนไซด์ เอ กลายร่าง เป็นแอซิทิลโคเอนไซด์ เอ ที่มีC2อะตอมโดยขั้นตอนนี้จะได้NADH1อะตอมแต่เนื่องจากมีกรดไพรูวิก2โมเลกุลจึงได้NADH=2โมเลกุล นั้เอง^ ^ *ขั้นตอนนี้เกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในไมโทคอนเดรีย นะง้าบ* 2.วัฎจักรเครบ แอซิทิลโคเอนไซ เอ ที่มีC2อะตอมจะไปรวมตัวกับ กรดออกซาโลแอซิติกที่มีC4อะตอม กลายร่างเป็น กรดซิตริกที่มีC6อะตอม(ในขั้นตอนนี้จะโคเอนไซ เอ เป็นอิสระครับ) จากนั้นก็จะทำปฎิกริยาไปเรื่อยๆ (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดหรอกครับม.ปลายเขาไม่ลึกขนาดนั้น^ ^ )จนกลายเป็นกรดออกซาโลแอซิติกที่มีC4อะตอมดังเดิมนั้นเอง โดยกรดออกซาโลแอซิติกอันนี้ ก็สามารถไปรวมกับ แอซิทิลโคเอนไซ เอ ตัวอื่นได้อีกต่อๆไป^ ^ ขั้นตอนนี้จะได้ATP=1โมเลกุล NADH=3โมเลกุล FADH=1โมเลกุล ต่อวัฎจักรเครบ1รอบ แต่เนื่องจากกลูโคส1โมเลกุลต้องผ่านวัฎจักร2รอบ เพราะฉะนั้น จะได้ATP=2โมเลกุล NADH=6โมเลกุล FADH=2โมเลกุล *ขั้นตอนนี้เกิดที่เมทริกในไมโทคอนเดรียนะค้าบ*3.กระบวนการถ่ายทอดe' NADH1โมเลกุลจะได้ATP=3โมเลกุล                              FADH1โมเลกุลจะได้ATP=2โมเลกุล*ขั้นตอนนี้เกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในไมโทคอนเดรียนะค้าบ* สรุป 1.ไกลโคลิซิสได้ATP=2โมเลกุล NADH2โมเลกุลเนื่องจากNADH1โมเลกุลจะได้ ATP=3โมเลกุล แต่นี้มี2จึงได้ATPจากกระบวนการถ่ายทอดe' =6 สรุปขั้นนี้ได้ATP8โมเลกุล2.ATP ที่ได้จากการรวมกับโคเอนไซ เอ =63.วัฎจักรเครบ ได้2ATP ,6NADH ,2FADH ถ่ายทอดe'แล้วได้ATPทั้งหมด24โมเลกุล 3.เอามารวมกันจะได้ATPสุทธิ คือ8+6+24=38โมเลกุล โอ้ยเมื่อยเอาไปคราวๆแค่นี้แล้วกันแอดเมลมาคุยกันได้นะsuwil_2239@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 95

Sirichut B.
5 ก.พ. 2552 21:39
 1. http://elect.pcru.ac.th/users/ani-feed/F3.htm

   

  http://adia.exteen.com/20070512/entry

   

   คำนวณค่าแคลรอรี่ครับ ลิงค์ยังใช้ได้


ความคิดเห็นที่ 96

1 มี.ค. 2552 22:08
 1. NADH คือ สารพลังงานสูง เหมือนกับ FADH2 และ ATP ครับ Kreb Cycle แนะนำให้ลองค้นในกูเกิ้ลนะคับ หมวดรูปภาพอ่ะ แล้วจาเหนแผนผังที่เข้าใจง่ายมากๆเลยครับ ^^ตอบความเห็นที่ 55 ครับ


ความคิดเห็นที่ 97

17 ธ.ค. 2552 14:49
 1. กระบวนการที่เกิดบริเวณไซโทซอลคือะไรค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น