วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาภาษาไทย

โพสต์เมื่อ: 23:31 วันที่ 23 ส.ค. 2553         ชมแล้ว: 6,245 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

นางรำไพ  ชัยศรี  :   การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ปีการศึกษา              :   ๒๕๕๒

สถานที่วิจัย             : โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำและประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์  (๑) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ว่ามีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียน     บ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ก่อนและหลังได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน และ (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียน    บ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ๒ ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรต้น  คือ  วิธีจัดการเรียนรู้ ในที่นี้ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  และตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำ  กลุ่มคำและประโยค  ในด้านผลสัมฤทธิ์  และความพึงพอใจ 

                   ผู้วิจัยออกแบบการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๓ ประเภท ได้แก่  (๑) แผนการจัดการเรียนรู้ (๒) นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย ในที่นี้ คือ  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องคำ  กลุ่มคำและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (๓)   เครื่องมือประเมินผล ประกอบด้วย  (.๑)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่องคำ  กลุ่มคำและประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๕๐ ข้อ และ (๓.๒) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องคำ กลุ่มคำและประโยค  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ดัชนีความสอดคล้อง IOC  (Index of Item Objective Congruence)  ค่าความยากง่าย  (p)   ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ค่าความเชื่อมั่น  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน และสถิติ t-testซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 

สรุปผลการวิจัย

                   .   ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องคำ กลุ่มคำและประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๒   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน (E/E)   เท่ากับ  ๘๕.๐๑/๘๗.๓๓  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐  โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

                   ๒.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์    ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน แตกต่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำ  กลุ่มคำ  และประโยค  ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑               

                ๓.           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์      ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจในการเรียนมาก  ( = .๒๔, =.๗๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจในการเรียนมากทุกข้อ

 rampai123
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 28 มี.ค. 2554 (18:16)
ถึง นางรำไพ ชัยศรี ดิฉันอยากจะขอวิจัยของท่าน เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำ กลุ่มคำ และประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อมาศึกษาหรือทำ IS หวังว่าท่านคงจะเมตตานะคะ

ขอบคุณมาก

donus.sauy@hotmail.com
donus.sauy@hotmail.com (IP:182.53.158.102)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม