วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ป.4

โพสต์เมื่อ: 08:12 วันที่ 19 ก.ย. 2553         ชมแล้ว: 4,496 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  Five  Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ 

หน่วยงาน     โรงเรียนวัดบ่อเงิน   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                      ลพบุรี เขต 1

ผู้รายงาน       นางบังอร  พจนธารี

ปีที่ทำการศึกษา   2552

 

บทคัดย่อ

 

                  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five  Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษา อังกฤษ Five Steps   

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

             เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษา อังกฤษ Five Steps  

           การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทดลองแบบรายบุคคล  การทดลองแบบกลุ่มย่อย  การทดลองภาคสนาม และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

          การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สูตร  E1 /  E2   ใช้ค่าสถิติ ( t-test )  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

          ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.09/85.48 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 4.52

 Bangorn888
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม