การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ป.4

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  Five  Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ 


หน่วยงาน     โรงเรียนวัดบ่อเงิน   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


                      ลพบุรี เขต 1


ผู้รายงาน       นางบังอร  พจนธารีปีที่ทำการศึกษา   2552


 


บทคัดย่อ


 


                  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five  Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษา อังกฤษ Five Steps   


          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)


             เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษา อังกฤษ Five Steps  


           การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทดลองแบบรายบุคคล  การทดลองแบบกลุ่มย่อย  การทดลองภาคสนาม และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง


          การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สูตร  E1 /  E2   ใช้ค่าสถิติ ( t-test )  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 


          ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.09/85.48 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 4.52


 

19 ก.ย. 2553 08:12
0 ความเห็น
5280 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น