รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ป.4


 ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five  Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ 


หน่วยงาน     โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


                      ลพบุรี เขต 1


ผู้รายงาน       นางบังอร  พจนธารีปีที่ทำการศึกษา   2552


 


บทคัดย่อ


 


              การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษา อังกฤษ Five Steps   


          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อเงิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)


             เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  


            การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทดลองแบบรายบุคคล  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  การทดลองภาคสนาม และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง


           การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สูตร  E1 /  E2   ใช้ค่าสถิติ ( t-test )  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
          ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.52/84.94 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Five Steps  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 4.52


 

19 ก.ย. 2553 21:20
2 ความเห็น
13044 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 gung43@yahoo.com (Guest)

ทำไมค่าประสิทธิภาพถึงตั้งไว้สูงจังเลยคะ เกณท์ของใครคะ
19 มี.ค. 2554 11:23

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น