วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

โพสต์เมื่อ: 08:36 วันที่ 22 ก.ย. 2553         ชมแล้ว: 3,610 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้รายงาน นายฤทธิ์เดช โต๊ะเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 การประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของโครงการ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูจำนวน 80 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 50 คน รวมทั้งหมด 450 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และ การใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนด้านผลผลิตก็อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน จากแบบบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 กิจกรรม นักเรียนร้อยละ 83.96 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมและร้อยละ 84.80 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


romeo_min@hotmail.com(183.89.91.122)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม