รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้รายงาน นายฤทธิ์เดช โต๊ะเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2551

การประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของโครงการ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูจำนวน 80 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 50 คน รวมทั้งหมด 450 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และการใช้แผนการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และ การใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนด้านผลผลิตก็อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน จากแบบบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 กิจกรรม นักเรียนร้อยละ 83.96 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมและร้อยละ 84.80 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
22 ก.ย. 2553 08:36
0 ความเห็น
4664 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น