วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์เมื่อ: 13:47 วันที่ 29 ก.ย. 2553         ชมแล้ว: 4,381 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชื่อผู้วิจัย นางสุนาวิกา ทองผุด หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน ๔ เล่ม คือ การอ่านจับใจความจากนิทาน การอ่านจับใจความจากบทความ การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น และการอ่านจับใจความจากบทประพันธ์ ซึ่งแต่ละเล่มจะประกอบด้วยระดับของการอ่านจับใจความทั้ง ๔ ระดับ คือ การอ่านตามตัวอักษร การอ่านตีความ การอ่านขั้นวิเคราะห์ และการอ่านขั้นประยุกต์ใช้ จำนวน ๑๖ ชุดแบบฝึก แต่ละชุดมีจำนวน ๒๐ ข้อ รวมเป็นจำนวน ๔ เล่ม ๓๒๐ ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน ๔ ชุด คือ แบบทดสอบ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความจากนิทาน บทความ เรื่องสั้น และบทประพันธ์ แต่ละชุดมีจำนวน ๒๐ ข้อ รวม ๘๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า T-test ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๔๖/๘๖.๔๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


นางสุนาวิกา ทองผุด(119.46.91.4)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม