รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อผู้วิจัย นางสุนาวิกา ทองผุด
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๑ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน ๔ เล่ม คือ การอ่านจับใจความจากนิทาน การอ่านจับใจความจากบทความ การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น และการอ่านจับใจความจากบทประพันธ์ ซึ่งแต่ละเล่มจะประกอบด้วยระดับของการอ่านจับใจความทั้ง ๔ ระดับ คือ การอ่านตามตัวอักษร การอ่านตีความ การอ่านขั้นวิเคราะห์ และการอ่านขั้นประยุกต์ใช้ จำนวน ๑๖ ชุดแบบฝึก แต่ละชุดมีจำนวน ๒๐ ข้อ รวมเป็นจำนวน ๔ เล่ม ๓๒๐ ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน ๔ ชุด คือ แบบทดสอบ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความจากนิทาน บทความ เรื่องสั้น และบทประพันธ์ แต่ละชุดมีจำนวน ๒๐ ข้อ รวม ๘๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า T-test
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๔๖/๘๖.๔๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
29 ก.ย. 2553 13:47
0 ความเห็น
5324 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น