เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ป. 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางนภาภัช คณาวัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นการศึกษานครราชสีมา เขต 1
ปีที่ศึกษา 2551

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /10
โรงเรียนสุขานารี ซึ่งได้จากการสุ่มด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้ศึกษา
เป็นผู้สอน จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ชุด รวม 15 เล่ม ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง A Day at school ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Rooms in our school, เล่มที่ 2 เรื่อง Things in the classroom , เล่มที่ 3 เรื่อง Favorite Subject, เล่มที่ 4 เรื่อง Sports และ เล่มที่ 5 เรื่อง Time
ชุดที่ 2 เรื่อง Big Family ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Members of Family, เล่มที่ 2 เรื่อง Family Tree, เล่มที่ 3 เรื่อง Occupations, เล่มที่ 4 เรื่อง Where they work และ เล่มที่ 5 เรื่อง Hobbies
ชุดที่ 3 เรื่อง Where Animals Live ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Wild Animals, เล่มที่ 2 เรื่อง Sea Animals, เล่มที่ 3 เรื่อง Kinds of Animals, เล่มที่ 4 เรื่อง Baby Animal และ เล่มที่ 5 เรื่อง Comparison of Adjectives
2. แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนอย่างละ 30 ข้อ
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 ข้อต่อ 1 เรื่อง
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ
6. แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80 เปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมด้วย
ค่าร้อยละ เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยทดสอบ ค่า t-test และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดนี้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 ทั้ง 15 เล่ม มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับร้อยละ 93.64/92.99
2. ประสิทธิภาพโดยรวมก่อนการเรียนเนื้อหาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50.05 เมื่อได้เรียนเนื้อหาทั้งหมด 15 เล่มแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนสุขานารี สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 92.99 ซึ่งมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 92.99 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.05 ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ทดลองสอน โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อ มีความคิดเห็นว่า สื่อมีความเหมาะสม มีประโยชน์ทุกรายการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
5. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนสุขานารี จำนวน 51 คน ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้ง 15 เล่ม แสดงความคิดเห็นว่าสื่อ มีความเหมาะสม มีประโยชน์ทุกรายการประเมิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
โดยสรุปรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับช่วงชั้นอื่นๆ ต่อไป
2 ต.ค. 2553 23:00
2 ความเห็น
9504 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  MISS MY HOME TOWN (Guest)

Sir

May I would to introduce myself
My Name is Praradon Nachom
Now I'm work Thai Summit Auto Parts Industry Co.,LTD

My position's Senior Engineer responding about Overseas project
The location of company is near the international airport

for my back ground I was born at Khayong village, althogh i'm far away from home or not available house over here
but I'm still miss to our home town at Surin.

Right now when I have a free time I'd spent my minutes to Teach the English and Japanese language to our Engineering team and interested people or any worker

I do hopes for new year 2011 will back for visit at our home town over here for take pure breath of at our Thamo & Khayong village.

If someone who's interesting my English please feel free and do not hesitate can mail to me such as address at below

kenburapa2@gmail.com
paradon.nac@thaisummit.co.th

Sincerely yours
Paradon Nachom

Remarks: P' F still teaching here or not?
4 ต.ค. 2553 16:08


ความคิดเห็นที่ 2 coch_zazaza@hotmail.com (Guest)

ดีคัฟครุทุกคนผมได้อ่านครั้งแรกดีมากกมีการอุบัติเหตุจะเผาห้อง5/5นะคับจบ555+
28 ธ.ค. 2553 19:13


ความคิดเห็นที่ 3 โดย NooNamz Princes

สอนป.๕ เหมือนกันเลยค่ะ  แบ่งปันได้ไหมคะ

17 ต.ค. 2557 18:45

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น