ปัจจัยพื้นฐานทั้ง 3ด้าน ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์กับการพัฒนาตน โดย ฑีพัตรยศ สุดลาภา


ปัจจัยพื้นฐานทั้ง

3

ด้าน ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์กับการพัฒนาตน


1.


 


ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมด้านจิตวิทยา


1.


 


สัญชาติญาณหมายถึงอะไร


1.


 


 

เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate) แล้วเป็นสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นเองโดยมิต้องมีการสั่งสอน

(Unlearned)

เป็นมรดกตกทอดกันทางพันธุกรรม (Biological heritage) ดังนั้นอินทรีย์ (Organism) ในสกุลเดียวกัน (Species)

ก็ได้รับมรดกเหมือนกัน ทำให้มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งอินทรีย์ต่างสกุลทำได้ยาก หรือทำได้ไม่ดี เพราะไม่ได้รับมรดกที่ว่านี้


2.


 


 


สัญชาติญาณของมนุษย์ที่นับว่าสำคัญ มีกี่อย่าง และมีอะไรบ้าง

7

อย่าง


1.


 


สัญชาติญาณการต่อสู้


2.


 


สัญชาติญาณการหลบภัย


3.


 


สัญชาติญาณยกต้น


4.


 


สัญชาตญาณถ่อมตน


5.


 


สัญชาติญาณการอยากรู้อยากเห็น


6.


 


สัญชาติญาณการเป็นพ่อแม่ หรือความรักในสายเลือด


7.


 


สัญชาติญาณเกลียด กลัว ขยะแขยง


3.


 


สิ่งแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง


1.


 


 


 

สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ กิจกรรมที่เกิดจากวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ รวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่มีตัวตนเช่นหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเราเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอก

(External Stimulus)

สิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ การกระทำของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์เอง เช่น ความหิว กระหาย อยาก ถ้าสิ่งแวดล้อมภายในเร้าให้มนุษย์ทำพฤติกรรม เราเรียกว่า สิ่งเร้าภายใน

(Internal Stimulus)

ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างวิธีสร้างแรงจูงใจมา 3

วิธี เช่น


1.


 


การแข่งขันและการร่วมมือ


2.


 


การชมเชยและการตำหนิ เช่น เด็กโตชอบการชมเชยมากกว่าการตำหนิ เด็กหญิงให้ความสนใจในเรื่องของการชมเชยและการตำหนิน้อยกว่าเด็กชาย เด็กเรียนดี เมื่อถูกตำหนิจะพยายามมากกว่าเมื่อได้รับการชมเชย โดยทั่วไปแล้วการชมเชยให้ผลดีกว่าการตำหนิ


3.


 


การให้รางวัล และการลงโทษ


5.


 

พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมจนติดเป็นนิสัย มีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าจะลองยกตัวอย่างมาสัก 5

ข้อ


1.


 


ความสุภาพ


2.


 


นอบน้อมถ่อมตน


3.


 


ซื่อตรง


4.


 


ขยันหมั่นเพียร


5.


 


มีความเชื่อมั่นสูง


2.


 


1.


 


 


ปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมด้านสังคมวิทยา


การศึกษาทางด้านสังคมวิทยาจะเห็นได้ว่ากระทำอยู่ในกี่ระดับ แล้วเรียกว่าระดับใดบ้าง

2

ระดับ ระดับ มหภาค และระดับ จุลภาค


1.1


 


 

ระดับมหภาคเป็นการศึกษาโครงสร้างใหญ่ๆ เช่นการจัดระเบียบสังคม สถาบันสังคม การแบ่ชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

.

ระดับจุลภาค จะสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรม. การแสดงออกของบุคคลในสังคม. ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ที่บุคคล หรือ กลุ่มที่มีต่อกัน ผู้ที่สนใจในกลุ่มหลังต่างเชื่อว่า ปฏิสัมพันธ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

ของโครงสร้างสังคม เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในโครงสร้างใหญได้ถ้าขาดความรู้เกี่ยกับกระบวนการพื้นฐาน


2.


 


 


องค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมมีกี่ประการ อะไรบ้าง

4

ประการ


1.


 

ผู้กระทำ (acter) หมายถึงบุคคลที่มีความสำนึก มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตน มีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะสื่อความหมายและเข้าใจในความหมายได้ ตัดสินใจได้ ตอบสนองได้ ความสำคัญของผู้กระทำอยู่ที่ " ตัวตน" (Self) มากกว่าสภาพร่างกาย (Body)

เพราะตัวตนนั้นเป็นของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะพิกลกิการ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป


1.


 

เป้าหมายการกระทำ (end) สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในการกระทำทั้งหลายล้วนมีวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้น มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเลื่อนลอย เพียงแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น มีผู้กระทำตระหนัก หรือไม่มีการตระหนักเท่านั้นเอง (นักจิตวิเคราะห์มักให้ความสนใจกับ) (Unconscious End)

เพราะถือว่ามีบทบาทมากในการกำหนดพฤติกรรรมของคน


2.


 

อุปสรรค์ของการกระทำ หรือเงื่อนไขของการกระทำ (Condition)

หมายถึง สิ่งที่กั้นขวางระหว่างผู้ที่กระทำกับเป้าหมายการกระทำซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ธรรมชาติ เช่น ระยะทาง ลม ฟ้า อากาศ อุปสรรค์ทางสังคม เช่น ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล อุปสรรค์และเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้กระทำไม่สามารถที่จะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้


3.


 

วิธีการ (mean) หมายถึง การกระทำที่ผู้กระทำเลือกเลือกปฏิบัติโดยหวังว่า เป็นวิถีทางที่จะเอาชนะอุปสรรค์ได้ และบางครั้งเพื่อให้ได้มาเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ คนอาจจะใช้วิธีหลายวิธีการประกอบกันได้ การจะเลือกใช้วิธีการใดหรือใช้จำนวนมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักและเหตุผล ระบบคุณค่าและการตัดสินใจของบุคคลนั้น เช่น นาย ข. อยากได้คะแนนดีในวิชาสังคมวิทยา นาย ข. จึงขยันดูหนังสือ และมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนนาย ค.

จะเลือกใช้วิธีลอกคำตอบจากเพื่อนในห้องสอบแทนเพราะดูหนังสือเป็นต้นฯ


4.


 


 


การกลืนกลาย หมายถึงสิ่งใด

. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเกิดขึ้น คนจะให้และรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนเกิดความแตกต่างที่มีอยู่เดิมหมดไป. การกลืนกลายทั่วไปจะเป็นลักษณะ 2 ทาง คือ มีทั้งให้และรับ แต่บางกรณีอาจอยู่ในลักษณะทางเดียว คือ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับ เช่น กระบวนการ Westernization , Americanzation

ฯลฯ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความเจริญต่างกัน กลุ่มที่ด้อยกว่าจะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ โดยทั่วไปการกลืนกลายเป็นกระบวนการที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่จะเป็นต้องบีบบังคับ ให้เกิดขึ้นได้ การบีบบังคับทำให้เกิดการต่อต้าน สำหรับผลที่ตามมาจากการกลืนกลายคือการลดความขัดแย้ง เพราะเมื่อคนมีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน คิดอะไรเหมือนกัน มีระบบคุณค่าเหมือนกัน ก็ไม่รู้จะขัดแย้งกันเรื่องอะไร แต่ในบางครั้ง บางคน บางกลุ่ม มีวัฒนธรรมเดียวกันก็ยังพบว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สาเหตุมาจากความแตกต่างทางกายภาพที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นถึงประวัติความเป็นมาของคนชั้นทั้งสองกลุ่ม ทำใหรูสึกแยกกลุ่มแยกพวกกันขึ้น


5.


 


 

ทฤษฎีสร้างความประทับใจ (Impression manament)

คือสิ่งใด

(Dramatical Appoach)

เช่นการแต่งกายสุภาพไปสมัครงานเป็นต้น ฯลฯ


6.


 

ทฤษฎีการโต้ตอบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)

หมายถึง


3.


 


ปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม


1.


 


จริยธรรมคือสิ่งใด


2.


 


ความดี คืออะไร


3.


 


ความงามคืออะไร


4.


 


 


ความสุขคืออะไร

(วิตก) ความตรอง(วิจารย์) ความอิ่มใจ (ปีติสุข)

เป็นภาวะแห่งจิตอันเป็นสมาธิ วางเฉยด้วย สติสัมปชัญญะจนเป็นอุเบกขา เป็นความสุขในฌานที่เป็นรูปฌาน และความสุขในนิโรธสมบัติ


5.


 


 


ปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย์ด้านจริยธรรมหมายถึง

3

แบบ คือ


1.


 


มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด


2.


 


มนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับความเลว


3.


 

มนุษย์ที่เกิดมาลักษณะกลางๆ ไม่ดี ไม่เลว ดังนั้นจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ Bad – Active , Good – Active , Neutral – Passive และ

Neutral - Interactive 
15 ต.ค. 2553 19:51
1 ความเห็น
10516 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 kinghiso@hotmail.com (Guest)

(โดยนาย ฑีพัตรยศ สุดลาภา)

ปัจจัยพื้นฐานทั้ง 3ด้าน ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์กับการพัฒนาตน
1.ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมด้านจิตวิทยา
1. สัญชาติญาณหมายถึงอะไร
การทำงานของร่างกายที่เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมตอบสนองโดยมิต้องที่เรียนรู้มาก่อน เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของอารมณ์เบื้องต้น และสัญชาติญาณยังแปลความหมายได้อีกว่า
1.เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate) แล้วเป็นสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นเองโดยมิต้องมีการสั่งสอน (Unlearned)
2.เป็นมรดกตกทอดกันทางพันธุกรรม (Biological heritage) ดังนั้นอินทรีย์ (Organism) ในสกุลเดียวกัน (Species) ก็ได้รับมรดกเหมือนกัน ทำให้มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งอินทรีย์ต่างสกุลทำได้ยาก หรือทำได้ไม่ดี เพราะไม่ได้รับมรดกที่ว่านี้

2. สัญชาติญาณของมนุษย์ที่นับว่าสำคัญ มีกี่อย่าง และมีอะไรบ้าง
มี 7 อย่าง
1.สัญชาติญาณการต่อสู้
2.สัญชาติญาณการหลบภัย
3.สัญชาติญาณยกต้น
4.สัญชาตญาณถ่อมตน
5.สัญชาติญาณการอยากรู้อยากเห็น
6.สัญชาติญาณการเป็นพ่อแม่ หรือความรักในสายเลือด
7.สัญชาติญาณเกลียด กลัว ขยะแขยง

3. สิ่งแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ กิจกรรมที่เกิดจากวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ รวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่มีตัวตนเช่นหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเราเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus)
2. สิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ การกระทำของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์เอง เช่น ความหิว กระหาย อยาก ถ้าสิ่งแวดล้อมภายในเร้าให้มนุษย์ทำพฤติกรรม เราเรียกว่า สิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus)


4. ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างวิธีสร้างแรงจูงใจมา 3 วิธี เช่น
1. การแข่งขันและการร่วมมือ
2. การชมเชยและการตำหนิ เช่น เด็กโตชอบการชมเชยมากกว่าการตำหนิ เด็กหญิงให้ความสนใจในเรื่องของการชมเชยและการตำหนิน้อยกว่าเด็กชาย เด็กเรียนดี เมื่อถูกตำหนิจะพยายามมากกว่าเมื่อได้รับการชมเชย โดยทั่วไปแล้วการชมเชยให้ผลดีกว่าการตำหนิ
3. การให้รางวัล และการลงโทษ

5. พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมจนติดเป็นนิสัย มีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าจะลองยกตัวอย่างมาสัก 5 ข้อ
1. ความสุภาพ
2. นอบน้อมถ่อมตน
3. ซื่อตรง
4. ขยันหมั่นเพียร
5. มีความเชื่อมั่นสูง

2.ปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมด้านสังคมวิทยา

1. การศึกษาทางด้านสังคมวิทยาจะเห็นได้ว่ากระทำอยู่ในกี่ระดับ แล้วเรียกว่าระดับใดบ้าง
คำตอบ คือ 2 ระดับ ระดับ มหภาค และระดับ จุลภาค
1.1ระดับมหภาคเป็นการศึกษาโครงสร้างใหญ่ๆ เช่นการจัดระเบียบสังคม สถาบันสังคม การแบ่ชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น.
1.2ระดับจุลภาค จะสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรม. การแสดงออกของบุคคลในสังคม. ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ที่บุคคล หรือ กลุ่มที่มีต่อกัน ผู้ที่สนใจในกลุ่มหลังต่างเชื่อว่า ปฏิสัมพันธ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ของโครงสร้างสังคม เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในโครงสร้างใหญได้ถ้าขาดความรู้เกี่ยกับกระบวนการพื้นฐาน

2. องค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมมีกี่ประการ อะไรบ้าง
คำตอบคือ มี 4 ประการ
1.ผู้กระทำ (acter) หมายถึงบุคคลที่มีความสำนึก มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตน มีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะสื่อความหมายและเข้าใจในความหมายได้ ตัดสินใจได้ ตอบสนองได้ ความสำคัญของผู้กระทำอยู่ที่ “ ตัวตน” (Self) มากกว่าสภาพร่างกาย (Body) เพราะตัวตนนั้นเป็นของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะพิกลกิการ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป
1.1เป้าหมายการกระทำ (end) สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในการกระทำทั้งหลายล้วนมีวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้น มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเลื่อนลอย เพียงแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น มีผู้กระทำตระหนัก หรือไม่มีการตระหนักเท่านั้นเอง (นักจิตวิเคราะห์มักให้ความสนใจกับ) (Unconscious End) เพราะถือว่ามีบทบาทมากในการกำหนดพฤติกรรรมของคน

2.อุปสรรค์ของการกระทำ หรือเงื่อนไขของการกระทำ (Condition) หมายถึง สิ่งที่กั้นขวางระหว่างผู้ที่กระทำกับเป้าหมายการกระทำซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ธรรมชาติ เช่น ระยะทาง ลม ฟ้า อากาศ อุปสรรค์ทางสังคม เช่น ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล อุปสรรค์และเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้กระทำไม่สามารถที่จะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้

3.วิธีการ (mean) หมายถึง การกระทำที่ผู้กระทำเลือกเลือกปฏิบัติโดยหวังว่า เป็นวิถีทางที่จะเอาชนะอุปสรรค์ได้ และบางครั้งเพื่อให้ได้มาเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ คนอาจจะใช้วิธีหลายวิธีการประกอบกันได้ การจะเลือกใช้วิธีการใดหรือใช้จำนวนมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักและเหตุผล ระบบคุณค่าและการตัดสินใจของบุคคลนั้น เช่น นาย ข. อยากได้คะแนนดีในวิชาสังคมวิทยา นาย ข. จึงขยันดูหนังสือ และมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนนาย ค. จะเลือกใช้วิธีลอกคำตอบจากเพื่อนในห้องสอบแทนเพราะดูหนังสือเป็นต้นฯ

4.การกลืนกลาย หมายถึงสิ่งใด
การกลืนกลาย คือ การกระทำตอบโต้ที่เกิดขึ้นเมื่อคนต่างวัฒนธรรมมาติดต่อสัมพันธ์กัน. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเกิดขึ้น คนจะให้และรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนเกิดความแตกต่างที่มีอยู่เดิมหมดไป. การกลืนกลายทั่วไปจะเป็นลักษณะ 2 ทาง คือ มีทั้งให้และรับ แต่บางกรณีอาจอยู่ในลักษณะทางเดียว คือ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับ เช่น กระบวนการ Westernization , Americanzation ฯลฯ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความเจริญต่างกัน กลุ่มที่ด้อยกว่าจะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ โดยทั่วไปการกลืนกลายเป็นกระบวนการที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่จะเป็นต้องบีบบังคับ ให้เกิดขึ้นได้ การบีบบังคับทำให้เกิดการต่อต้าน สำหรับผลที่ตามมาจากการกลืนกลายคือการลดความขัดแย้ง เพราะเมื่อคนมีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน คิดอะไรเหมือนกัน มีระบบคุณค่าเหมือนกัน ก็ไม่รู้จะขัดแย้งกันเรื่องอะไร แต่ในบางครั้ง บางคน บางกลุ่ม มีวัฒนธรรมเดียวกันก็ยังพบว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สาเหตุมาจากความแตกต่างทางกายภาพที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นถึงประวัติความเป็นมาของคนชั้นทั้งสองกลุ่ม ทำใหรูสึกแยกกลุ่มแยกพวกกันขึ้น

5. ทฤษฎีสร้างความประทับใจ (Impression manament) คือสิ่งใด
คำตอบก็คือ การกระทำตอบโต้เป็นเป็นกระบวนการที่บุคคลแสดงออกเพื่อ แสดงความประทับใจอีกฝ่ายหนึ่ง เปรียบเสมือนการแสดงละคร (Dramatical Appoach) เช่นการแต่งกายสุภาพไปสมัครงานเป็นต้น ฯลฯ
6. ทฤษฎีการโต้ตอบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) หมายถึง
คำตอบก็คือ เป็นทฤษฎีลดความขัดแย้งภายในสำหรับผลทางลบนั้นความขัดแย้งทำให้เกิดความแตกแยก การทำลายล้าง ความไม่ร่วมมือ ความตึงเครียด ซึ่งคนพยายามหลีกเลี่ยงและไม่อยากให้เกิด ทฤษฎีโตตอบสัญลักษณ์นี้เป็นวิธที่รุนแรงเกินไปในที่นี้เราอาจเปลี่ยนทฤษฎีนี้ มาใช้วิธีประนีประนอมแทนได้ในรูปของการลดความตึงเครียดเช่น ถ้าได้รับการกดขี่มากก็จะหันไประบายออกกับคนที่ต่ำกว่าตน

3.ปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม

1. จริยธรรมคือสิ่งใด
คำตอบก็คือ หลักความประพฤติที่อบรมจริยาปลูกฝังลักษณะนิสัย ให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม หรือศีลธรรม ชี้ให้เห็นความเจริญงอกงามในการดำรงชีวิตอย่างมีระเบียบ แบบแผน ตามวัฒนธรรมบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงามตามสภาพแวดล้อมที่โน้มนำให้บุคคลมุ่งกระทำความดี ละเว้นความชั่ว มีแนวทางความประพฤติ อยู่ในเรื่องของความดี ความถูกต้อง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบ เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีคุณธรรมและมโนธรรม ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยสำนึกที่จะใช้สิทธิและหนาที่ของตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์

2. ความดี คืออะไร
คำตอบก็คือ ความดีคือ กุศลกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานความประพฤติทั้งกาย วาจา ใจ การดำรงชีวิตโดยสุจริตธรรม เกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ล่วงละเมิดกัน ไม่พยาบาทอาฆาต และการทำให้หัวใจเบิกบาน กอปรด้วยความรักที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน และการรักษาคุณธรรมไม่เห็นผิดเป็นชอบ
3. ความงามคืออะไร
คำตอบก็คือ ความรู้สึกประทับใจที่เกิดจากคุณธรรม นำความเป็นระเบียบเรียบร้อยประพฤติปฏิบัติวินัยเป็นที่เลื่อมใส มีศีลเป็นอาภรณ์ประเสริฐสุดทำให้งาม ละความชั่ว เพราะเห็นงามในความดี มีจิตใจถึงพระธรรมในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ความงามที่พึงประสงค์ คือ การกำหนดรูถึงกัลยาณธรรมจบรู้แจ้งไม่พัวพันยึดต่อโลกเป็นที่สุด

4. ความสุขคืออะไร
คำตอบก็คือ ความสุขคือการสุขกายสบายใจ สบายกาย เป็นเวทนาชนิดสุขเวทนา เกิดจากผัสสะมากระทบอายตนะ มีความสุขขั้นต่ำ คือสุขในกามคุณ ประกอบด้วยความสุขในรูปที่รู้หน้าตา น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เกิดความกำหนัด ความสุขในเสียง ที่รู้ทางหู กลิ่นทางจมูก รสทางลิ้น โผฏฐัพพะทางกาย ส่วนความสุขสูงสุดคือ ความสุขประณีต สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล มีความตรึก (วิตก) ความตรอง(วิจารย์) ความอิ่มใจ (ปีติสุข) เป็นภาวะแห่งจิตอันเป็นสมาธิ วางเฉยด้วย สติสัมปชัญญะจนเป็นอุเบกขา เป็นความสุขในฌานที่เป็นรูปฌาน และความสุขในนิโรธสมบัติ

5. ปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย์ด้านจริยธรรมหมายถึง
คำตอบก็คือ ลักษณะนิสัยที่สามารถตัดสินคุณลักษณะได้ตามความหมายของความดี คามงาม ความสุข สามารถจำแนกลักษณะมนุษย์ได้ 3 แบบ คือ
1.มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
2.มนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับความเลว
3.มนุษย์ที่เกิดมาลักษณะกลางๆ ไม่ดี ไม่เลว ดังนั้นจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ Bad – Active , Good – Active , Neutral – Passive และ Neutral - Interactive

ข้อมูลโดยคุณ ฑีพัตรยศ สุดลาภา
19 ต.ค. 2553 19:55

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น