การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                      และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง การใช้งาน

                                      โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

ผู้ศึกษาค้นคว้า            นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก

ชื่อสถาบันที่สังกัด     โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

ปีที่พิมพ์                      2553

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office Word 2007 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ        นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007

                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 (2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การวัดและประเมินผลและด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

(3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 จำนวน 6 หน่วย  ใช้เวลาในการเรียน 12 ชั่วโมง (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ รูปแบบของการศึกษา  คือ One group pretest - posttest design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test แบบทดสอบกลุ่มเดียว (One group        t-test design)  

                    ผลการศึกษาพบว่า

1.       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  87.50 / 85.69  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้   

2.       ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007  มีค่า   เท่ากับ 0.6996  แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีความรู้และ        ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6996 คิดเป็น ร้อยละ 69.96 

3.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.       ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007  อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย  =  4.73 )

                    ผลการศึกษาทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ สามารถนำไปพัฒนากระบวนการเรียน    การสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี

20 ต.ค. 2553 20:58
2 ความเห็น
8595 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 salim (Guest)

สมัครดีๆ

ขอให้มีความสุข

นะๆๆๆ
1 พ.ย. 2553 16:32

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น