เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 32101) เรื่อง  

                    อาหารและสารอาหาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ผู้วิจัย             นางรัตนา  มาลัย

ตำแหน่ง         ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  1

วิทยฐานะ        ครูชำนาญการ

ปีที่วิจัย           2552            

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อาหารและสารอาหาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 /1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ชุดการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่อง อาหารและสารอาหาร  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน  แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน  40  ข้อ  ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง .214 ถึง .786  และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  .250 - .833  และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับเท่ากับ .75  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  มีค่าดัชนี     ความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง  0.8 - 1.0 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง ระหว่าง  .210  -  .682 และมีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับเท่ากับ  .79  

 

          ผลการวิจัย   พบว่า

          1.  ชุดการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ  82.87/82.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

          2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เท่ากับ  0.69  นั่นคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทำให้นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น ร้อยละ 69   

3.  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบหลังการจัดกิจกรรม       การเรียนรู้  โดยใช้ชุดการสอน อยู่ในระดับสูง  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คิดเป็นเฉลี่ยเท่ากับ 15.33  คิดเป็นร้อยละ 38.33 ประกอบกับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ามีค่าสถิติ t เท่ากับ 16.178  และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังนั้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องอาหารและสารอาหาร โดยใช้ชุดการสอน  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกประเด็น  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นภาพประกอบในชุดการสอนช่วยให้นักเรียนเกิด        การเรียนรู้ได้ดีขึ้น  รองลงมาคือชุดการสอนมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และชุดการสอนมีคำชี้แจงชัดเจน เข้าใจง่าย   ตามลำดับ

13 พ.ย. 2553 10:09
0 ความเห็น
7106 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น