กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้คิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ชุดที่ 1 ต้องเรียน ต้องรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรม เด็กแนวยุคใหม่ จำนวน 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่1 เด็กแว้น สก๊อย จำนวน 1 ชั่วโมง
…………………………………………………
สาระสำคัญ

การค้นหาเอกลักษณะในตน รู้ว่าตนคือใคร ต้องการสิ่งใด และจะได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไร รู้จุดเด่นและลักษณะเฉพาะตน รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าสำหรับตนจะช่วยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดความรักในตนเอง ยอมรับความสำคัญในการเกิดมาเป็นตัวของเรา และคิดจะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีทิศทางและไปได้ตรงทางมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานการแนะแนว 3.1
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจพัฒนาตนเอง
2. รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าสำหรับตนเองและตระหนักถึงสิ่งที่การยอมรับ

สื่อการเรียน
1. ภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากการแข่งรถจักรยานยนต์
2. กระดาษ A 4
3. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพิ่อพัฒนาการรู้คิดการตัดสินใจและการแก้ปัญปัญหาชุดที่ 1 ต้องเรียนต้องรู้ เรื่อง เด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก็อย อีโม แอ๊บแบ็ว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
1. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง เด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก๊อย อีโม แอ๊บแบ็ว
2. นักเรียนดูภาพการเกิดอุบัติเหตุที่จากการแข่งจักรยานยนต์
3. สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพที่เห็น
4. ช่วยกันสรุปคลิปภาพสิ่งที่ได้เห็นจากภาพ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม
1. นักเรียนเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นหรือเข้าใจเกี่ยวกับการที่ได้รู้จักเด็กแว้น สก๊อย
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกิจกรรม
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละกันชายหญิงกลุ่มละ 5 คนด้วยวิธีการตามความสมัครใจ
2. แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มตามกระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ชุดกิจกรรมแนะเนวเพื่อพัฒนการรู้คิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เรื่อง เด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก๊อย อีโม แอ๊บแบ็ว หน้า 1 -9 ให้นักรียนได้ศึกษา
ขั้นที่ 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวการปฏิบัติที่พฤติกรรมที่เด็กแว้น สก๊อยได้กระทำบันทึกลงในใบงาน
2. ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับจากผังความคิดและเรื่องสาระสำคัญ
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กแว้น สก๊อย
2. นักเรียนรวบรวมผลงานของแต่ละกลุ่มของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การสรุปและการจัดระเบียบความรู้
1. แต่ละกลุ่มสรุปและจัดทำเป็นผลงาน
2. จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/ หรือการเสนอผลงาน
1. นำผลงานที่ได้จัดทำนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. นำผลงาน /เอกสารเผยแพร่ให้เพื่อนได้รับทราบ
3. ครูให้กำลังใจชื่นชมและแนะนำการพัฒนาต่อไป
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
1. นักเรียนและกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีการให้ตนเอง และเพื่อนและน้อง ๆ และเข้าใจ
พฤติกรรมที่ควรไม่ปฎิบัติ พร้อมทั้งรณรงค์ต่อต้าน
2. เผยแพร่ความรู้ให้เพื่อน ๆและน้อง ๆให้ได้รับทราบ
3. จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ เผยแพร่ผลงาน

ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมของเด็กแว้น สก๊อย
2. นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับหัวข้อเด็กแว้น สก๊อย ฉันคือใคร ในชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้คิด การตัดสินใจ และ การแก้ปัญหา เรื่องเด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก๊อย อีโม แอ๊วแบ๊ว

แนวการสรุป
ปัญหาของเด็กแว้น เด็กสก๊อย เกิดจากสภาพสังคมแวดล้อม ครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน หรือครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุนิยม ไม่ค่อยมีเวลา หาเงินตัวเป็นเกลียว
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจุยที่ทำให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์มากที่สุด พร้อมจะแสดงออกดดยพฤติกรรมก้าวร้าว เรียกร้องความสนใจในทางลบ

การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
1. ทักษะกระบวนการในการทำงาน คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
2. ความรู้ การตรวจผลงาน
ชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน
ชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

ประเด็น
การประเมิน ระดับคุณภาพ
4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้ มีความใจใฝ่รู้
ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมกล้าซักถามปัญหาที่สงสัย มีความใจใฝ่รู้
ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมกล้าไม่ซักถามปัญหาที่สงสัย มีความสนใจใฝ่รู้ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ค่อยสนใจใฝ่รู้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไม่กล้าซักถาม
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจเสร็จตรงตามเวลาผลงานเรียบร้อย รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจเสร็จตรงตามเวลาผลงานไม่เรียบร้อย รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่งานไม่เสร็จ ขาดความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม
ความมีวินัย มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้แม้ครูจะไม่ควบคุมและปฏิบัติกิจกรรมจนเป็นนิสัย มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้แม้ครูจะไม่ควบคุม มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้ในบางครั้ง ขาดวินัยในตนเองครูต้องคอยควบคุม
การทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือจนเป็นนิสัย แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือในบางครั้ง แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ตนเองสนิทเท่านั้น ขาดความเอื้อเฟื้อ เห็นแก่ตัว ไม่สนใจความรู้สึกของอื่น

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 4 คะแนน 14 - 16 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 คะแนน 11 - 13 หมายถึง ดี
ระดับ 2 คะแนน 8 - 10 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 คะแนน 4 - 7 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ
4 3 2 1
ผลงาน/ชิ้นงาน - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
- มีภาพประกอบเหมาะสมน่าสนใจ
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดผิดบ้าง 1-3 แห่ง
- เนื้อหาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
- มีภาพประกอบเหมาะสมน่าสนใจ
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่
- มีภาพประกอบบ้าง
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์กันบางส่วน
- ไม่มีมีภาพประกอบ
- ผลงานขาดความประณีตสวยงาม

สรุประดับคะแนน

ระดับ 4 คะแนน 10 - 12 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
ระดับ 2 คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง

ใบงาน
เรื่อง เด็กแว้น สก๊อย
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
………………………………………………………………………………………………..
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวการปฏิบัติที่พฤติกรรมที่เด็กแว้น
พฤติกรรมเด็กแว้น
รายชื่อกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม……………………...
สมาชิก
1…………………………………………………………………………………………ประธานกลุ่ม
2………………………………………………………………………………………รองประธานกลุ่ม3…………………………………………………………………………………………สมาชิก4…………………………………………………………………………………………สมาชิก5…………………………………………………………………………………………สมาชิก
6…………………………………………………………………………………………เลขานุการ
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้คิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ชุดที่ 1 ต้องเรียน ต้องรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรม เด็กแนวยุคใหม่ จำนวน 2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่2 เด็กอีโม แอ๊บแบ็ว จำนวน 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………..
สาระสำคัญ

การค้นหาเอกลักษณะในตน รู้ว่าตนคือใคร ต้องการสิ่งใด และจะได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไร รู้จุดเด่นและลักษณะเฉพาะตน รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าสำหรับตนจะช่วยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดความรักในตนเอง ยอมรับความสำคัญในการเกิดมาเป็นตัวของเรา และคิดจะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีทิศทางและไปได้ตรงทางมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานการแนะแนว 3.1
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจพัฒนาตนเอง
2. รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าสำหรับตนเองและตระหนักถึงสิ่งที่การยอมรับ

สื่อการเรียน
1. ดู คลิป V D O เกี่ยวกับ เด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. กระดาษ A 4
3. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพิ่อพัฒนาการรู้คิดการตัดสินใจและการแก้ปัญปัญหาชุดที่ 1 ต้องเรียนต้องรู้ เรื่อง เด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก็อย อีโม แอ๊บแบ็ว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
1. นักเรียนดูคลิป V D O เกี่ยวกับ เด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิป V D O ที่ดู
5. ช่วยกันสรุปคลิป V D O ที่ได้เห็น
ขั้นดำเนินการ
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม
1. นักเรียนเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นหรือเข้าใจเกี่ยวกับการที่ได้รู้จักเด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกิจกรรม
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละกันชายหญิงกลุ่มละ 5 คนด้วยวิธีการจับสลากสี
2. แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มตามกระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ชุดกิจกรรมแนะเนวเพื่อพัฒนการรู้คิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เรื่อง เด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก๊อย อีโม แอ๊วแบ็ว หน้า 11 -17 ให้นักรียนได้ศึกษา
ขั้นที่ 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่
1. นักเรียนและกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นพฤติกรรม เด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่เด็กอีโม เด็กแอ๊วแบ็ว ปฏิบัติ ลงในกระดาษ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. นักเรียนรวบรวมผลงานของแต่ละกลุ่มของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การสรุปและการจัดระเบียบความรู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธีป้องกัน เกี่ยวกับเด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว
2. จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/ หรือการเสนอผลงาน
1. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน
2. ครูกล่าวชื่นชมผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมเสนอแนะข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาใหสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
1. นักเรียนและกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีการให้ตนเอง และเพื่อนและน้อง ๆ และเข้าใจ
พฤติกรรมที่ควรไม่ปฎิบัติ พร้อมทั้งรณรงค์ต่อต้าน
2. เผยแพร่ความรู้ให้เพื่อน ๆและน้อง ๆให้ได้รับทราบ
3. จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ เผยแพร่ผลงาน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมของเด็กอีโม เด็กแอ๊วแบ็ว
2. นักเรียนทำทดสอบหลังเรียน ในชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้คิด การตัดสินใจ และ การแก้ปัญหา เรื่องเด็กแนวยุคใหม่ แว้น สก๊อย อีโม แอ๊วแบ๊ว

แนวการสรุป
ปัญหาของเด็กอีโม เด็กแอ๊บแบ็ว เกิดจากสภาพสังคมแวดล้อม ครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน หรือครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุนิยม ไม่ค่อยมีเวลา หาเงินตัวเป็นเกลียว
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจุยที่ทำให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์มากที่สุด พร้อมจะแสดงออกดดยพฤติกรรมก้าวร้าว เรียกร้องความสนใจในทางลบ

การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
1. ทักษะกระบวนการในการทำงาน คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
2. ความรู้ การตรวจผลงาน
ชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน
ชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

ประเด็น
การประเมิน ระดับคุณภาพ
4 3 2 1
ความสนใจใฝ่รู้ มีความใจใฝ่รู้
ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมกล้าซักถามปัญหาที่สงสัย มีความใจใฝ่รู้
ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมกล้าไม่ซักถามปัญหาที่สงสัย มีความสนใจใฝ่รู้ทุกเรื่องกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ค่อยสนใจใฝ่รู้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไม่กล้าซักถาม
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจเสร็จตรงตามเวลาผลงานเรียบร้อย รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจเสร็จตรงตามเวลาผลงานไม่เรียบร้อย รับผิดชอบทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่งานไม่เสร็จ ขาดความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม
ความมีวินัย มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้แม้ครูจะไม่ควบคุมและปฏิบัติกิจกรรมจนเป็นนิสัย มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้แม้ครูจะไม่ควบคุม มีวินัยในตนเองควบคุมตนเองได้ในบางครั้ง ขาดวินัยในตนเองครูต้องคอยควบคุม
การทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือจนเป็นนิสัย แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือในบางครั้ง แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่ตนเองสนิทเท่านั้น ขาดความเอื้อเฟื้อ เห็นแก่ตัว ไม่สนใจความรู้สึกของอื่น

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 4 คะแนน 14 - 16 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 คะแนน 11 - 13 หมายถึง ดี
ระดับ 2 คะแนน 8 - 10 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 คะแนน 4 - 7 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน / ชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ
4 3 2 1
ผลงาน/ชิ้นงาน - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
- มีภาพประกอบเหมาะสมน่าสนใจ
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดผิดบ้าง 1-3 แห่ง
- เนื้อหาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
- มีภาพประกอบเหมาะสมน่าสนใจ
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่
- มีภาพประกอบบ้าง
- มีความประณีตสวยงาม - ผลงานถูกต้องตรงประเด็น
- เขียนตัวสะกดถูกต้อง
- เนื้อหาสัมพันธ์กันบางส่วน
- ไม่มีมีภาพประกอบ
- ผลงานขาดความประณีตสวยงาม

สรุประดับคะแนน

ระดับ 4 คะแนน 10 - 12 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
ระดับ 2 คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
2 ธ.ค. 2553 14:11
1 ความเห็น
6543 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  toy-2501@hotmail.com (Guest)

อยากได้ข้อคิดเห็นของผู้รู้ช่วยแนะแนว ติชม แสดงความคิดเห็นจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง
ขอ
ขอบคุณ
3 ธ.ค. 2553 02:25

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น