วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูจุฑาภรณ์ สิบทัศน์

โพสต์เมื่อ: 14:03 วันที่ 10 ธ.ค. 2553         ชมแล้ว: 3,599 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย ชื่อผู้ศึกษา นางจุฑาภรณ์ สิบทัศน์ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2552 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด การถนอมอาหาร จากกล้วย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้อง รวม 10 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จากเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 เรื่อง เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องละ 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องละ 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.21/82.16 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน การถนอมอาหารจากกล้วย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุป เอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนที่มีคุณภาพต่อไป


Paiyon2499@gmail.com(182.53.119.201)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม