เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูจุฑาภรณ์ สิบทัศน์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย
ชื่อผู้ศึกษา นางจุฑาภรณ์ สิบทัศน์
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด การถนอมอาหาร
จากกล้วย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้อง รวม 10 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จากเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 เรื่อง เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องละ 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องละ 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent


ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.21/82.16 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน การถนอมอาหารจากกล้วย อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป เอกสารประกอบการเรียน ชุด การถนอมอาหารจากกล้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนที่มีคุณภาพต่อไป
10 ธ.ค. 2553 14:03
0 ความเห็น
4260 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น