วิชาการดอทคอม ptt logo

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์เมื่อ: 14:55 วันที่ 10 ธ.ค. 2553         ชมแล้ว: 4,238 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> บทเรียนเสริม

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  รวมทั้งเพื่อศึกษาความ      พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (E1/E2)  การทดสอบสมมุติฐาน  t-test Dependent  ค่าเฉลี่ย  ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

         ผลการวิจัย  พบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๔.๙๔/๘๖.๘๒  ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ       การเขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ  ๒๖.๐๕  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดpranee2499
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม