คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5

บทคัดย่อ

การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเรื่องบทประยุกต์ รวมทั้ง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การคำนวณประสิทธิภาพ ร้อยละความก้าวหน้าในการเรียน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t – test) ผลการศึกษาพบว่า
1.แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/82.14 โดยมีประสิทธิภาพในชุดที่ 1 ถึง 6 เท่ากับ 80.11/82.38, 83.73/82.86, 82.42/81.43, 83.83/82.38, 82.70/81.91 และ 82.74/81.91 ตามลำดับ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 42.22 มีผลการเรียนในระดับปรับปรุง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.68 มีผลการเรียนในระดับดี
3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
13 ธ.ค. 2553 13:08
4 ความเห็น
23199 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  titaree.enun@gmail.com (Guest)

คือ อยากได้วิธีคิดโดยใช้คอนโดค่ะ มันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะ
19 ก.พ. 2554 11:31


ความคิดเห็นที่ 2 โดย posawong

อยากได้ตัวอย่างวิจัย5บทแบบสมบูรณ์ ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 วิชาอะไรก็ได้ค่ะ
ส่วน ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ

26 ก.พ. 2554 18:23


ความคิดเห็นที่ 3 โดย mathonlyเข้าดูรายละเอียดที่


http://mathonly.siam2web.com


http://mathonly2.siam2web.com

18 มิ.ย. 2554 08:34

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น