วิชาการดอทคอม ptt logo

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5

โพสต์เมื่อ: 13:08 วันที่ 13 ธ.ค. 2553         ชมแล้ว: 21,767 ตอบแล้ว: 4
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
บทคัดย่อ การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเรื่องบทประยุกต์ รวมทั้ง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การคำนวณประสิทธิภาพ ร้อยละความก้าวหน้าในการเรียน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t – test) ผลการศึกษาพบว่า 1.แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/82.14 โดยมีประสิทธิภาพในชุดที่ 1 ถึง 6 เท่ากับ 80.11/82.38, 83.73/82.86, 82.42/81.43, 83.83/82.38, 82.70/81.91 และ 82.74/81.91 ตามลำดับ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 42.22 มีผลการเรียนในระดับปรับปรุง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.68 มีผลการเรียนในระดับดี 3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี


ครูกัญจณาฒิพ แสงศรี(182.93.129.187)

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 19 ก.พ. 2554 (11:31)
คือ อยากได้วิธีคิดโดยใช้คอนโดค่ะ มันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะ
titaree.enun@gmail.com (IP:58.64.104.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 26 ก.พ. 2554 (18:23)

อยากได้ตัวอย่างวิจัย5บทแบบสมบูรณ์ ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 วิชาอะไรก็ได้ค่ะ
ส่วน ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ


posawong
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 18 มิ.ย. 2554 (08:34)เข้าดูรายละเอียดที่


http://mathonly.siam2web.com


http://mathonly2.siam2web.com


mathonly
ร่วมแบ่งปัน28 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม