วิชาการดอทคอม ptt logo

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์เมื่อ: 11:16 วันที่ 23 ธ.ค. 2553         ชมแล้ว: 91,128 ตอบแล้ว: 35
วิชาการ >> กระทู้ >> ติดต่อทีมงาน
ลักษณะผลงานที่เผยแพร่ รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน เฉพาะบทคัดย่อ และ บทที่ 5 มีขั้นตอนการนำเข้าเผยแพร่ ในweb site นี้อย่างไร


Jumnong_set@live.com(182.93.193.21)

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 23 ธ.ค. 2553 (16:00)

ก่อนอื่น สมัครสมาชิก วิชาการ.คอม ครับ  ไปที่ http://www.vcharkarn.com/vuser/index.php/register สมัครฟรีและไม่ยากครับ
จากนั้นสามารถเผยแพร่ผลงานได้ที่ http://www.vcharkarn.com/journal/my/add
ผลงานจะถูกแสดงอยู่ที่ http://www.vcharkarn.com/journal/

ในการเผยแพร่ผลงาน แม้จะเป็นสิทธิของเจ้าของที่จะเลือกเผยแพร่ผลงานเพียงบางส่วน แต่ทางทีมงานอยากให้ เผยแพร่ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่มีทั้งบทคัดย่อและเนื้อหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและต้องการนำไปใช้มากกว่า


Ouroboros
ร่วมแบ่งปัน2439 ครั้ง - ดาว 306 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 9 ก.ค. 2555 (21:58)
ขอตัวอย่างการรายงานโครงการเต็มเล่มเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เฉลิมยุทธ/ausnu1@hotmail.com (IP:203.172.199.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 15 พ.ย. 2555 (09:41)จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 23 ธ.ค. 2553 (16:00)
1.ก่อนอื่น สมัครสมาชิก วิชาการ.คอม ครับ  ไปที่ http://www.vcharkarn.com/vuser/index.php/register


2.เผยแพร่ผลงานได้ที่ http://www.vcharkarn.com/journal/my/add


3. ผลงานจะถูกแสดงอยู่ที่ http://www.vcharkarn.com/journal/

4.ในการเผยแพร่ผลงาน
แม้จะเป็นสิทธิของ
เจ้าของที่จะเลือกเผยแพร่ผลงานเพียงบางส่วน
ต่ทางทีมงานอยากให้
เผยแพร่ผลงานฉบับ
สมบูรณ์ที่มีทั้ง
 - บทคัดย่อและ
 - เนื้อหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจและต้องการนำไปใช้มากกว่า


 


 


NpEd
ร่วมแบ่งปัน749 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 17 พ.ย. 2555 (11:13)

Up กระทู้


โปรดอ่าน


 


NpEd
ร่วมแบ่งปัน749 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 8 เม.ย. 2556 (11:23)
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้วิจัย นางไสว งามเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)
เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล5(วัดกลางวรวิหาร)เทศบาลนครสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 30 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 16 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design

ผลการวิจัยพบว่า :
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.73/81.17
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Nutjikhan_9@hotmail.com (IP:124.122.146.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 8 เม.ย. 2556 (20:57)
น้องนัทตกภาษาไทยอีกละ
พี่เอง (IP:58.8.99.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 26 พ.ค. 2556 (18:31)
ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
ผู้รายงาน นางสาวนฐมล สาดบางเคียน
โรงเรียน โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต1
ปีการศึกษา 2554


บทคัดย่อ


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงห้องเรียน (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 21 แผน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย ( ) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 4) ค่าสถิติทดสอบ t-test

ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ(E1) และผลลัพธ์(E2) โดยเฉลี่ย พบว่า มีค่าเท่ากับ 83.00 / 84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ในระดับ มาก
4. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6676 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6676 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.76
natamon99@hotmail.com (IP:182.93.186.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 15 ก.ค. 2556 (23:37)
ลอง กดที่ชื่อของอาจารย์นิรันดร์ที่กระทู้ต่างๆ เพื่อดูข้อมูลว่าอาจารย์นิรันดร์ แสดงความเห็นอะไรไว้บ้าง กลับปรากฏว่าเป็นลิ้งค์แปลกๆที่ไม่เหมือนเดิมดังรูป


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6400 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 2 ธ.ค. 2556 (19:39)
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางวิยะดา ภูสีดิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านอุมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อให้คะแนนผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีคะแนนสูงขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอุมุง ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 แผน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test
ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 89.88/85.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก
wiyada2517@gmail.com (IP:1.1.253.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 7 ม.ค. 2557 (22:19)
ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา : นางจันทร์คำ ยศแก่น
โรงเรียน : อนุบาลตาดควัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา : 2555
***********************************************************
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ(E1/E2) นำเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 เล่ม มีประสิทธิภาพรวม (E1/E2) เท่ากับ 86.98/88.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 9.64 คิดเป็นร้อยละ 48.81 สำหรับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 17.73 คิดเป็นร้อยละ 88.64 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จันทร์คำ (IP:171.6.103.71)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม