วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1

โพสต์เมื่อ: 17:36 วันที่ 26 ธ.ค. 2553         ชมแล้ว: 3,368 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์

ปีการศึกษา           2552

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนโดยเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี  ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201)  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ

การสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ) เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 84.54 / 82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีที่ 1  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย   4.62kannika2012
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม