การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร


ภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์


ปีการศึกษา           2552


บทคัดย่อ


 


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนโดยเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี  ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201)  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ


การสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ) เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 84.54 / 82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ปีที่ 1  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย   4.62

26 ธ.ค. 2553 17:36
0 ความเห็น
4271 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น