แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายที่ควรรู้สำหรับประชาชน จำนวน 1 ชั่วโมง
เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

สาระสำคัญ
บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรที่ใช้แสดงความเป็นคนไทยของผู้ถือบัตร อีกทั้งเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงตนสำหรับการติดต่อกับทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะต้องดำเนินการขอ
มีบัตรประจำตัวประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บุคคลจึงควรศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เข้าใจกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนที่ควรรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง
เข้าใจกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนที่ควรรู้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง
2.1 ด้านความรู้
2.1.1 อธิบายหลักเกณฑ์ของบุคคลที่จะต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้
2.1.2 บอกวิธีดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้
2.1.3 บอกความผิดและโทษของผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับกับประจำตัวประชาชนได้
2.1.4 บอกประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ
2.2.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
2.2.2 กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ
2.3 ด้านคุณลักษณะ
2.3.1 ความรับผิดชอบ
2.3.2 ความซื่อสัตย์
2.3.3 มีนิสัยรักการอ่าน
2.3.4 มีความรอบคอบ

สาระการเรียนรู้
1. หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. วิธีดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
3. ความผิดและโทษของผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
4. ประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูอภิปรายถาม-ตอบ เรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคล
2. แจกบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนให้นักเรียน
3. เมื่อนักเรียนแต่ละคนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
โดยนักเรียนต้องไม่ดูคำตอบก่อน เพื่อเป็นการฝึกการอ่านและประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการที่ได้ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป
4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมาย
บัตรประจำตัวประชาชน แล้วบันทึกลงในสมุดของแต่ละคน
5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ลงใน
กระดาษคำตอบเพื่อตรวจเก็บคะแนนไว้สำหรับประเมินผลระหว่างเรียน

สื่อการเรียนรู้
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
2. สมุดบันทึกของนักเรียน

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
1.2 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เครื่องมือวัดผล
2.1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
3. เกณฑ์การวัดและการประเมิน
3.1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

บันทึกผลหลังสอน
1. ผลการสอน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ปัญหา/อุปสรรค

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ ผู้สอน
( นางสาวสุมาลี สิมมา )


ลงชื่อ
( นางพรทิพย์ อาจแก้ว )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ลงชื่อ
( นางจรรยา ปิ่นทอง )
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
10 ม.ค. 2554 14:07
0 ความเห็น
7115 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น