เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ
เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสระนางสรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางนันติกา เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน โรงเรียนเขาสระนางสรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็น
ของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกลุ่มทดลองกลุ่มเดี่ยววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group,Pretest –
Posttest Design) โดยใช้เครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับ
ตกแต่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และ
ประดับตกแต่ง แบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชิ้นงาน และแบบประเมินพฤติกรรมเรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test (Dependent)
31 ม.ค. 2554 12:37
0 ความเห็น
7326 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น