วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง

โพสต์เมื่อ: 12:37 วันที่ 31 ม.ค. 2554         ชมแล้ว: 6,472 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสระนางสรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางนันติกา เอี่ยมสอาด หน่วยงาน โรงเรียนเขาสระนางสรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2553 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนี ประสิทธิผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็น ของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ เรียนที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกลุ่มทดลองกลุ่มเดี่ยววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group,Pretest – Posttest Design) โดยใช้เครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับ ตกแต่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และ ประดับตกแต่ง แบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน และแบบประเมินพฤติกรรมเรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และประดับตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test (Dependent)


nantika@hotmail.com(118.172.176.28)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม