การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวเคราะห์ โดยใช้ภุมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

บทคัดย่อ

ชื่อ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อผู้รายงาน นางสายตา ปาลี
ครูชำนาญการ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ คน เป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ โดยเป็นนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้านการใช้ปริศนาคำทาย สุภาษิต นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๖ ชุดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ รวม ๓๓ แผน ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน ๑ ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๓ และ ๓) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
การนำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓๖ คน เป็นกลุ่มขยายผลการดำเนินงาน(ปีที่สอง)
การนำเสนอข้อมูลกระทำในรูปของคำบรรยายประกอบตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC
ผลการวิจัยพบว่า า
๑. จากผลการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าในการสร้างกิจกรรมผู้รายงานได้ใช้มาตรฐาน และสาระการอ่าน การเขียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน ที่พัฒนาขึ้น เรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความเกี่ยวกับสุภาษิต คำพังเพย คำคม สำนวนภาษา วัฒนธรรม สถานที่สำคัญของท้องถิ่น แนวคิดในการประกอบอาชีพ นิทาน นิยายและเรื่องสั้นสำหรับเด็ก บทร้อยกรอง และสารคดีเชิงความรู้และบันเทิง ใช้พฤติกรรมชี้วัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์การประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในภาคเหนือที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาล้านนา” เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านล้านนา นิทานพื้นบ้านล้านนา วัฒนธรรมล้านนา ด้านการกินอยู่ การละเล่นพื้นบ้านล้านนา ภาษิตล้านนา และ ปริศนาคำทายล้านนา(อะหยังเอ๊าะ) เป็นเนื้อหาของการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยชื่อกิจกรรม สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล กิจกรรมและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และการเขียน ภาษาไทยไปด้วยพร้อมกัน และได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้านคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม การประรู้จักประหยัดอดออม และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาทั้งหมด เทคนิคการจัดกิจกรรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ แสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่นเกม เล่านิทาน แสดงละคร ร้องเพลง ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์วิจารณ์ สรุปใจความสำคัญของเรื่อง/เพลง/นิทาน/การละเล่น/วัฒนธรรม/ภาษิตและปริศนาคำทายล้านนาที่อ่าน การจัดแสดงนิทรรศการและรวบรวมผลงานในแฟ้ม สื่อที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม รูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เครื่องเล่นเทป แถบบันทึกเสียง แผ่ซีดีเพลง อุปกรณ์ประกอบจังหวะ การวัดผลประเมินผลได้วัดผลตามสภาพที่แท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต พฤติกรรมการร่วมเรียนรู้ทุกกิจกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์ การทดสอบ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การประเมินจากแฟ้มสะสมงานและการนำเสนอผลงาน ได้ทดลองใช้กิจกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสนใจพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับครูผู้สอนและเพื่อนด้วยความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มีความสนุกสนานในการอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลง การใช้คำพูดที่เป็นภาษาล้านนาที่แปลกและไม่คุ้นหู มีการซักถามเมื่ออ่านออกเสียงคำไม่ได้ หรือไม่ทราบความหมายของคำนั้น ๆ ตั้งใจอ่าน คิดวิเคราะห์ตามทักษะการคิด ทำกิจกรรมเสริมทักษะครบทุกกิจกรรม กิจกรรมที่นักเรียนชอบและสนใจ ได้แก่ การศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น เพราะนักเรียนได้ยินได้ฟัง พูดคุยด้วยภาษาล้านนาที่สนุกสนานน่าสนใจและให้ความรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดและชุดกิจกรรมทุกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ด้วยการเขียนสื่อความ การถ่ายทอดด้วย ภาพ แผนผังความคิด และการตอบคำถามที่เป็นคำถามระดับพื้นฐานและคำถามในระดับสูง(เชิงลึก)
๒. ผลของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ปีแรก) พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่าภายหลังจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น
๓. ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ของนักเรียนกลุ่มขยายผล(ปีที่สอง) พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้และผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๓๓ แผนได้ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในชั่วโมงเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในเวลาว่างนั้นมีความพอดีกับขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมน่าสนใจและสนุก กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากเรียงตามลำดับ ได้แก่ การร้องเพลงพื้นบ้านล้านนา การทายปริศนาคำทายล้านนา การละเล่นพื้นบ้านล้านนา และการศึกษานอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การฝึกทักษะทางภาษาด้านการอ่าน การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดในขั้นตอนของกิจกรรม นอกจากการเกิดทักษะด้านการอ่านออกเสียง อ่าน จับใจความ คิดวิเคราะห์และเขียนแล้ว นักเรียนสามารถ เกิดทักษะด้านการฟัง ดู และ พูดอย่างสัมพันธ์กันด้วย รวมทั้งได้ฝึกฝนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
8 ก.พ. 2554 13:31
1 ความเห็น
10856 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  saitapl@hotmail.com (Guest)

บทคัดย่อ

ชื่อ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อผู้รายงาน นางสายตา ปาลี
ครูชำนาญการ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ คน เป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ โดยเป็นนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้านการใช้ปริศนาคำทาย สุภาษิต นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๖ ชุดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ รวม ๓๓ แผน ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน ๑ ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๓ และ ๓) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
การนำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓๖ คน เป็นกลุ่มขยายผลการดำเนินงาน(ปีที่สอง)
การนำเสนอข้อมูลกระทำในรูปของคำบรรยายประกอบตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC
ผลการวิจัยพบว่า า
๑. จากผลการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าในการสร้างกิจกรรมผู้รายงานได้ใช้มาตรฐาน และสาระการอ่าน การเขียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน ที่พัฒนาขึ้น เรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความเกี่ยวกับสุภาษิต คำพังเพย คำคม สำนวนภาษา วัฒนธรรม สถานที่สำคัญของท้องถิ่น แนวคิดในการประกอบอาชีพ นิทาน นิยายและเรื่องสั้นสำหรับเด็ก บทร้อยกรอง และสารคดีเชิงความรู้และบันเทิง ใช้พฤติกรรมชี้วัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์การประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในภาคเหนือที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาล้านนา” เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านล้านนา นิทานพื้นบ้านล้านนา วัฒนธรรมล้านนา ด้านการกินอยู่ การละเล่นพื้นบ้านล้านนา ภาษิตล้านนา และ ปริศนาคำทายล้านนา(อะหยังเอ๊าะ) เป็นเนื้อหาของการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยชื่อกิจกรรม สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล กิจกรรมและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และการเขียน ภาษาไทยไปด้วยพร้อมกัน และได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้านคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม การประรู้จักประหยัดอดออม และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาทั้งหมด เทคนิคการจัดกิจกรรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ แสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่นเกม เล่านิทาน แสดงละคร ร้องเพลง ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์วิจารณ์ สรุปใจความสำคัญของเรื่อง/เพลง/นิทาน/การละเล่น/วัฒนธรรม/ภาษิตและปริศนาคำทายล้านนาที่อ่าน การจัดแสดงนิทรรศการและรวบรวมผลงานในแฟ้ม สื่อที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม รูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เครื่องเล่นเทป แถบบันทึกเสียง แผ่ซีดีเพลง อุปกรณ์ประกอบจังหวะ การวัดผลประเมินผลได้วัดผลตามสภาพที่แท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต พฤติกรรมการร่วมเรียนรู้ทุกกิจกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์ การทดสอบ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การประเมินจากแฟ้มสะสมงานและการนำเสนอผลงาน ได้ทดลองใช้กิจกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสนใจพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับครูผู้สอนและเพื่อนด้วยความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มีความสนุกสนานในการอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลง การใช้คำพูดที่เป็นภาษาล้านนาที่แปลกและไม่คุ้นหู มีการซักถามเมื่ออ่านออกเสียงคำไม่ได้ หรือไม่ทราบความหมายของคำนั้น ๆ ตั้งใจอ่าน คิดวิเคราะห์ตามทักษะการคิด ทำกิจกรรมเสริมทักษะครบทุกกิจกรรม กิจกรรมที่นักเรียนชอบและสนใจ ได้แก่ การศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น เพราะนักเรียนได้ยินได้ฟัง พูดคุยด้วยภาษาล้านนาที่สนุกสนานน่าสนใจและให้ความรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดและชุดกิจกรรมทุกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ด้วยการเขียนสื่อความ การถ่ายทอดด้วย ภาพ แผนผังความคิด และการตอบคำถามที่เป็นคำถามระดับพื้นฐานและคำถามในระดับสูง(เชิงลึก)
๒. ผลของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ปีแรก) พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่าภายหลังจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น
๓. ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ของนักเรียนกลุ่มขยายผล(ปีที่สอง) พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้และผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๓๓ แผนได้ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในชั่วโมงเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในเวลาว่างนั้นมีความพอดีกับขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมน่าสนใจและสนุก กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากเรียงตามลำดับ ได้แก่ การร้องเพลงพื้นบ้านล้านนา การทายปริศนาคำทายล้านนา การละเล่นพื้นบ้านล้านนา และการศึกษานอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การฝึกทักษะทางภาษาด้านการอ่าน การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดในขั้นตอนของกิจกรรม นอกจากการเกิดทักษะด้านการอ่านออกเสียง อ่าน จับใจความ คิดวิเคราะห์และเขียนแล้ว นักเรียนสามารถ เกิดทักษะด้านการฟัง ดู และ พูดอย่างสัมพันธ์กันด้วย รวมทั้งได้ฝึกฝนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
8 ก.พ. 2554 15:29

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น