วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสุธิดา เมฆานวกุล

โพสต์เมื่อ: 19:07 วันที่ 20 ก.พ. 2554         ชมแล้ว: 5,002 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชื่อผู้ศึกษา นางสุธิดา เมฆานวกุล ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชากรที่ใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.50 จำนวน 17 คน จากนักเรียนทั้งหมดจำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะประจำหน่วยย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เวลาในการดำเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า : 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/81.37 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มประชากรที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก


semamuang@nakhoncity.org(125.25.126.131)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม