รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสุธิดา เมฆานวกุล

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้ศึกษา นางสุธิดา เมฆานวกุล
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชากรที่ใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.50 จำนวน 17 คน จากนักเรียนทั้งหมดจำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะประจำหน่วยย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เวลาในการดำเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า :
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/81.37
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มประชากรที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเสริม เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
20 ก.พ. 2554 19:07
0 ความเห็น
5683 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น