วิชาการดอทคอม ptt logo

ผลของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่าทาง สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์เมื่อ: 22:44 วันที่ 23 ก.พ. 2554         ชมแล้ว: 4,156 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ชื่อรายงาน ผลของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์ และภาษาท่าทาง สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางวิมวิภา มีเพียร หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2552 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำ โดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐาน E1 / E2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำ โดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14 / 93.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ของนักเรียนหลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน ( = 37.39 S.D. = 0.99) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 26.54 S.D. = 1.40) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


วิมวิภา มีเพียร(223.204.133.82)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม