ผลของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่าทาง สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงาน ผลของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์
และภาษาท่าทาง สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นางวิมวิภา มีเพียร
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำ โดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐาน E1 / E2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำ โดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent)
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14 / 93.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ของนักเรียนหลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมการประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้นาฎยศัพท์และภาษาท่า สาระที่ 3 นาฎศิลป์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน ( = 37.39 S.D. = 0.99) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 26.54 S.D. = 1.40) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
23 ก.พ. 2554 22:44
0 ความเห็น
4618 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น