วิชาการดอทคอม ptt logo

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์เมื่อ: 08:49 วันที่ 21 มี.ค. 2554         ชมแล้ว: 4,058 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
บทคัดย่อ ชื่องานการศึกษา : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นายศักดิ์ เทพเสน ปีการศึกษา : 2551 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน จากการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2โรงเรียนบ้านเทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าระดับคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ซึ่งสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ได้ค่า p อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.68 และค่า r อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.71 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 14 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่อง ปรัชญาแนวคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60/88.00 เล่มที่ 2 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจสู่ชีวิตพอเพียง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.40/87.20 เล่มที่ 3 เรื่อง น้อมนำแนวคิด ชีวิตสดใส มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.40/88.00 เล่มที่ 4 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.40/87.60 เล่มที่ 5 เรื่อง ห่างไกลสารพิษ ชีวิตเป็นสุข มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00/86.40 เล่มที่ 6 เรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อ ให้สำเร็จ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60/86.80 และเล่มที่ 7 เรื่อง คนดี ตามวิถีพอเพียง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/87.20 และประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 7 เรื่อง มีค่าประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 13.56 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.20 สำหรับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.48 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.93 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.92 คะแนน 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


sakthap(118.172.78.156)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม