การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ชื่อรายงาน การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนบ้านบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ผู้รายงาน นายบัณฑิต ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในองค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) พร้อมทั้งประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน 601 คน โดยได้มาจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Purposeful sampling selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินจำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครอง และฉบับที่ 4 สำหรับนักเรียน ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91, 0.86, 0.88 และ 0.93 ตามลำดับ และแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสสรคในการดำเนินงานโครงการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นแล้วเขียนบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติจริง ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยพบว่าบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ เว้นแต่งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยพบว่ามีการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย สะท้อนจากกิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
โดยพบว่ากิจกรรมของโครงการตามบริบทการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบาละ สามารถพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝันที่ได้มีการกำหนดไว้ในโครงการต้นแบบของหน่วยงานต้นสังกัด
5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยพบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับผลที่เกิดขึ้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องดีขึ้น และก่อให้เกิดโครงการใหม่อันสืบเนื่องมาจากผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ผลของการดำเนินงานของโครงการมีส่วนผลักดันให้โรงเรียนบ้านบาละ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษ
27 มี.ค. 2554 02:52
0 ความเห็น
5102 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น