รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ผู้ศึกษา นางเกศรา ทะรังศรี

สถานศึกษา โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยการจัดวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยลงมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิจัยและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจ รู้จักการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการทำงานที่เชื่อถือได้ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยดำเนินการตามหลักการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ที่สมัครใจเป็นกลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 5 คนและผู้ศึกษาในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ แบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 3 ฉบับ และแบบประเมิน จำนวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แล้วนำเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์


ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. สภาพปัจจุบันปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า จากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง พบว่า มีผลการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. คือ มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิม เน้นการบอกความรู้ให้นักเรียนจำ ยึดการสอนตามแบบเรียน เน้นการบรรยายเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ขาดการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประยุกต์เอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ขาดความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงได้ดำเนินการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน
2. การดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและกลยุทธ์การนิเทศภายใน โดยการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการประเมินโครงงาน เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือครูในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และสามารถนำความรู้ไปเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้มีความเหมาะสมกับวัยและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน และควรมีการปรับปรุงแก้ไขการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานโครงงานที่นักเรียนจัดทำขึ้น
3. การดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน โดยใช้กิจกรรม
การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาการนำเสนอผลงานโครงงานที่นักเรียนจัดทำขึ้น ทำให้ครูสามารถพัฒนาการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการทำโครงงานได้อย่างถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรลุความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

กล่าวโดยสรุป ผลการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียน
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยดำเนินการตามกลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถทำให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถทำโครงงานตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การคิดและเลือกหัวเรื่อง การวางแผน การดำเนินงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
31 มี.ค. 2554 20:37
0 ความเห็น
4903 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น