วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553

โพสต์เมื่อ: 19:43 วันที่ 1 เม.ย. 2554         ชมแล้ว: 3,204 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

บทคัดย่อ

 

                      การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพภายใต้บริบท สังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณภาพต่อตนเองและสังคม การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 14  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นพัฒนาด้านสติปัญญาใน 4 ด้าน คือ  ด้านการสังเกตและบอกสิ่งที่สังเกตเห็นจากกิจกรรมที่ทำ ด้านการจำแนกสิ่งของที่เหมือนกันหรือต่างกัน  ด้านการเปรียบเทียบสิ่งของมากกว่า 2 สิ่ง และ ด้านการแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุและการวางแผน สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ แบบวัดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล

                      ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                      1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ ของชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2

ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14/85.93 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                      2. ดัชนีประสิทธิผลของการแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการของชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6774 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ67.74

                      3. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบ โครงการเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์

                      โดยสรุป การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติเอง วางแผนการดำเนินการ และกระตุ้นการคิด การทดลอง สืบเสาะ ค้นหาด้วยตนเองทำให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง และมีพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสอนแบบโครงการย่อมทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไปเพ็ญประภา สมพงษ์
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม