รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ


 


                      การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพภายใต้บริบท สังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณภาพต่อตนเองและสังคม การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 14  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นพัฒนาด้านสติปัญญาใน 4 ด้าน คือ  ด้านการสังเกตและบอกสิ่งที่สังเกตเห็นจากกิจกรรมที่ทำ ด้านการจำแนกสิ่งของที่เหมือนกันหรือต่างกัน  ด้านการเปรียบเทียบสิ่งของมากกว่า 2 สิ่ง และ ด้านการแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุและการวางแผน สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ แบบวัดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล


                      ผลการศึกษาปรากฏดังนี้


                      1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ ของชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2


ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14/85.93 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้


                      2. ดัชนีประสิทธิผลของการแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการของชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6774 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ67.74


                      3. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบ โครงการเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์


                      โดยสรุป การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ตามแนวการสอนแบบโครงการ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติเอง วางแผนการดำเนินการ และกระตุ้นการคิด การทดลอง สืบเสาะ ค้นหาด้วยตนเองทำให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง และมีพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสอนแบบโครงการย่อมทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป

1 เม.ย. 2554 19:43
0 ความเห็น
3948 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น