วิชาการดอทคอม ptt logo

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศ่าสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

โพสต์เมื่อ: 22:35 วันที่ 4 เม.ย. 2554         ชมแล้ว: 4,300 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางบวรนาถ สืบจากสิงห์ ปีการศึกษา 2552 บทคัดย่อ แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 2.) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ปีการศึกษา 2552 จำนวน 28 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1.) แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.99/83.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 2. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.6460 หมายความว่าหลังจากนักเรียนทดลองใช้แบบฝึก เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 64.60 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 9.32 คะแนน 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.51)


look_at_me_810@hotmail.com(202.12.97.118)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม