การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศ่าสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา นางบวรนาถ สืบจากสิงห์
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ
แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 2.) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 28 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1.) แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก
เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.99/83.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
2. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.6460 หมายความว่าหลังจากนักเรียนทดลองใช้แบบฝึก
เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 64.60
3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 9.32 คะแนน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.51)
4 เม.ย. 2554 22:35
0 ความเห็น
4992 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น