วิชาการดอทคอม ptt logo

ขอเผยแพร่ผลงานค่ะ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ป.1

โพสต์เมื่อ: 16:20 วันที่ 4 พ.ค. 2554         ชมแล้ว: 4,851 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ชื่อผู้จัดทำ นางปิยวดี เข็มมณฑา โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2551 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชคณิตศาสตร์ และ3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ แบบทดยสอบย่อยก่อนและหลังฝึกทักษะจำนวน 2 ชุดชุดละ 10 ข้อและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การหาความตรงเชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 จำนวน 2 ชุด ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 เท่ากับ 84.13 / 82.91 และคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.27 , S.D. = 0.63 ) ลิงค์สำหรับดาวโหลดไฟล์ Word 2007 = http://www.mediafire.com/?hkli54tc5y2z3n0


ครู ปิยวดี เข็มมณฑา(125.25.111.193)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม