ขอเผยแพร่ผลงานค่ะ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ป.1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100
ชื่อผู้จัดทำ นางปิยวดี เข็มมณฑา
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ปีการศึกษา 2551

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชคณิตศาสตร์ และ3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ แบบทดยสอบย่อยก่อนและหลังฝึกทักษะจำนวน 2 ชุดชุดละ 10 ข้อและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การหาความตรงเชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 จำนวน 2 ชุด
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 เท่ากับ 84.13 / 82.91 และคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.27 , S.D. = 0.63 )


ลิงค์สำหรับดาวโหลดไฟล์ Word 2007 = http://www.mediafire.com/?hkli54tc5y2z3n0
4 พ.ค. 2554 16:20
0 ความเห็น
5707 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น