ดาวน์โหลดแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


Green  light      http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html


Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html


คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html


การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html


ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html


สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.htmlแผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


Green light       http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html


Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html


คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html


การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย          
http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา        
http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา                       
http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.htmlแผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


Green light       http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html


งานเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html


ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html


สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์


แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การเคลื่อนที่         


            http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  สนามของแรง       


            http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  คลื่น         


            http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 


            http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html


ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร


            http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html


ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ


            http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html


 


แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์


แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2


            http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html


แจกกันไปใช้ครับ


 


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ


ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ   


เรื่องที่ 1 การวัด                            http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html


เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่                    http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html


เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่                http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html


เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ       http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html


เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน              http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html


เรื่องที่ 6 โมเมนตัม                        http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html


เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน        http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html


เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น       http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html


 


เรื่องที่ 9   ของไหล                      http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html


เรื่องที่ 10  ความร้อน                    http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html


เรื่องที่ 11  คลื่นกล                       http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html


เรื่องที่ 12  เสียง                          http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html


เรื่องที่ 13  แสง                           http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html


เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์                http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html     


เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์                 http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html


เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1          http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html


เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2          http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html


เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า       http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html


เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม               http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html


เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์                        http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html


 

ความคิดเห็นที่ 1

st2527
10 พ.ค. 2554 19:51
 1. แผนการสอนวิชาศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

              http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html

  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

              http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html

  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

              http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html

   

  นิทานลูกเสือ

              http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html

   

  sex 1 :  รีบส่งนักศึกษา                

  http://www.ziddu.com/download/14773003/sex1.3gp.html

  sex 2 :  รปภ.สาวร้อนรัก   

  http://www.ziddu.com/download/14773294/sex2.3gp.html

  sex 3 :  สาวผมยาว                     

  http://www.ziddu.com/download/14773289/sex3.3gp.html

  sex 4 :  ร้อนแรงแทงลึก  

  http://www.ziddu.com/download/14773285/sex4.3gp.html

  sex 5 :  พอเฮอะ            

  http://www.ziddu.com/download/14773292/sex5.3gp.html

  sex 6 :  สองพี่น้องเอากัน 

  http://www.ziddu.com/download/14773287/sex6.3gp.html

  sex 7 :  ตีฉิ่งตีฉาบ                      

  http://www.ziddu.com/download/14773293/sex7.3gp.html

  sex 8 :  15 หยกๆเอง                 

  http://www.ziddu.com/download/14773286/sex8.3gp.html

  sex 9 :  กระแทกสุดๆ                  

  http://www.ziddu.com/download/14773288/sex9.3gp.html

  sex 10 :  หอยดมยา                   

  http://www.ziddu.com/download/14773290/sex10.3gp.html

  sex 11 :  นักเรียนสอนครู 

  http://www.ziddu.com/download/14773291/sex11.mp4.html

  sex 12 :  123 แอ๊กชั่น    

  http://www.ziddu.com/download/14773843/sex12.3gp.html

  sex 13 :  ใหญ่เต็มคำ                  

  http://www.ziddu.com/download/14773852/sex13.3gp.html

  sex 14 :  เหนื่อยเกือบตาย           

  http://www.ziddu.com/download/14773847/sex14.3gp.html

  sex 15 :  สะใจไหมคนเก่ง

  http://www.ziddu.com/download/14773844/sex15.3gp.html

  sex 16 :  สวยได้ใจ                     

  http://www.ziddu.com/download/14773851/sex16.3gp.html

  sex 17 :  มันทุกหยด                   

  http://www.ziddu.com/download/14773845/sex17.3gp.html

  sex 18 :  เอาคาชุดนักเรียน          

  http://www.ziddu.com/download/14773846/sex18.3gp.html

  sex 19 :  ครางสนั่นห้อง  

  http://www.ziddu.com/download/14773850/sex19.3gp.html

  sex 20 :  เด็กวิมลพานิชยการ       

  http://www.ziddu.com/download/14773848/sex20.3gp.html

  sex 21 :  ท่าเดียวร้องสุดๆ

  http://www.ziddu.com/download/14773849/sex21.3gp.html

  sex 22 :  ครูพละอยากลองของ     

  http://www.ziddu.com/download/14774313/sex22.3gp.html

  sex 23 :  น่าลองทั้งคู่                  

  http://www.ziddu.com/download/14774316/sex23.3gp.html

  sex 24 :  เอากันในออฟฟิต          

  http://www.ziddu.com/download/14774315/sex24.3gp.html

  sex 25 :  ข่มขืนสาวออฟฟิต         

  http://www.ziddu.com/download/14774314/sex25.3gp.html

  sex 26 :  เด็กญี่ปุ่น1                   

  http://www.ziddu.com/download/14774312/sex26.3gp.html

  sex 27 :  เด็กญี่ปุ่น2                   

  http://www.ziddu.com/download/14774494/sex27.3gp.html

  sex 28 :  เด็กญี่ปุ่น3                   

  http://www.ziddu.com/download/14774488/sex28.3gp.html

  sex 29 :  คนมันรวยนะ     

  http://www.ziddu.com/download/14774489/sex29.3gp.html

  sex 30 :  คนเล่นของ                  

  http://www.ziddu.com/download/14774490/sex30.3gp.html

  sex 31 :  พยาบาลอยากลอง        

  http://www.ziddu.com/download/14774493/sex31.3gp.html

  sex 32 :  ไม่ถอดกางเกงใน          

  http://www.ziddu.com/download/14774635/sex32.3gp.html

  sex 33 :  ท่าพิสดาร                    

  http://www.ziddu.com/download/14774637/sex33.3gp.html

  sex 34 :  มั่วในห้องคาราโอเกะ      

  http://www.ziddu.com/download/14774636/sex34.3gp.html

  sex 35 :  ข่มขืน 5รุม1                 

  http://www.ziddu.com/download/14774638/sex35.3gp.html

  sex 36 :  เลียหอยอร่อยดี

  http://www.ziddu.com/download/14774634/sex36.3gp.html

  sex 37 :  เด้าชนิดรุนแรง  

  http://www.ziddu.com/download/14774871/sex37.3gp.html

  sex 38 :  เด็กกรุงธน                   

  http://www.ziddu.com/download/14774874/sex38.3gp.html

  sex 39 :  ช่างกล้าเนาะ                

  http://www.ziddu.com/download/14774873/sex39.3gp.html

  sex 40 :  เกาหลีสวาท                 

  http://www.ziddu.com/download/14774872/sex40.3gp.html

  sex 41 :  เปิดซิงเลือดกระจาย       

  http://www.ziddu.com/download/14774870/sex41.3gp.html

  sex 42 :  ข่มขืนพยาบาลคาลิฟท์   

  http://www.ziddu.com/download/14774995/sex42.3gp.html

  sex 43 :  ขอเสียวด้วยคน 

   http://www.ziddu.com/download/14774991/sex43.3gp.html

  sex 44 :  ข้างสระว่ายน้ำ  

  http://www.ziddu.com/download/14774994/sex44.3gp.html

  sex 45 :  ขาวจัง             

  http://www.ziddu.com/download/14774992/sex45.3gp.html

  sex 46 :  ขาวจั๊วะ                       

  http://www.ziddu.com/download/14774993/sex46.3gp.html

  sex 47 :  ขาวสวยหมวยอึ๋ม           

  http://www.ziddu.com/download/14775490/sex47.3gp.html

  sex 48 :  แข่งกันอึ๊บๆ                  

  http://www.ziddu.com/download/14775489/sex48.3gp.html

  sex 49 :  ครูกะลูกศิษย์                

  http://www.ziddu.com/download/14775493/sex49.3gp.html

  sex 50 :  ครูนักเรียนญี่ปุ่น

  http://www.ziddu.com/download/14775494/sex50.3gp.html

  sex 51 :  ครูสอนเด็ก                   

  http://www.ziddu.com/download/14775495/sex51.3gp.html

  sex 52 :  สุดยอดครูสาว   

  http://www.ziddu.com/download/14775496/sex52.3gp.html

  sex 53 :  หน้าคล้ายโฟล์  

  http://www.ziddu.com/download/14775488/sex53.3gp.html           

  sex 54 :  ตื่นเต้นเร้าใจ                 

  http://www.ziddu.com/download/14775487/sex54.3gp.html

  sex 55 :  ครูครับผมขอ                

  http://www.ziddu.com/download/14775492/sex55.3gp.html

  sex 56 :  ครูขาหนุเงียน   

  http://www.ziddu.com/download/14775491/sex56.3gp.html

  sex 57 :  ชอบมากเลย                

  http://www.ziddu.com/download/14776129/sex57.3gp.html

  sex 58 :  กะดอทมๆ                    

  http://www.ziddu.com/download/14776131/sex58.3gp.html

  sex 59 :  ชอบของใหญ่มากๆ       

  http://www.ziddu.com/download/14776133/sex59.3gp.html

  sex 60 :  ซุ้มซามแต่โอเค 

  http://www.ziddu.com/download/14776134/sex60.3gp.html

  sex 61 :  ญี่ปุ่น4            

  http://www.ziddu.com/download/14776135/sex61.3gp.html

  sex 62 :  ญี่ปุ่น5            

  http://www.ziddu.com/download/14776128/sex62.3gp.html

  sex 63 :  ดาวมหาลัย                  

  http://www.ziddu.com/download/14776136/sex63.3gp.html

  sex 64 :  ดีเท่าที่เคยมีมา  

  http://www.ziddu.com/download/14776132/sex64.3gp.html

  sex 65 :  ดูได้ห้ามชักเว้าน่ะ          

  http://www.ziddu.com/download/14776130/sex65.3gp.html

  sex 66 :  เด็ก16 ต็มใจ                

  http://www.ziddu.com/download/14776137/sex66.3gp.html

  sex 67 :  เอาเด็ก15

  http://www.ziddu.com/download/14866272/sex67.3gp.html

  sex 68 :  เด็กของกู

  http://www.ziddu.com/download/14866273/sex68.3gp.html

  sex 69 :  น่าเอาใหม่และ

  http://www.ziddu.com/download/14866274/sex69.3gp.html

  sex 70 :  ร้องลั่นบ้าน

  http://www.ziddu.com/download/14866270/sex70.3gp.html

  sex 71 :  เลียให้แตก

  http://www.ziddu.com/download/14866271/sex71.3gp.html

  sex 72 :  แตงโม

  http://www.ziddu.com/download/14866928/sex72.3gp.html

  sex 73 :  จงรัก

  http://www.ziddu.com/download/14866925/sex73.3gp.html

  sex 74 :  ทำอะไรน่ะ

  http://www.ziddu.com/download/14866924/sex74.3gp.html

  sex 75 :  ทำบุญคนคุก

  http://www.ziddu.com/download/14866930/sex75.3gp.html

  sex 76 :  กรรมเที่ยวผับ

  http://www.ziddu.com/download/14866933/sex76.3gp.html

  sex 77 :  หลังเลิกเรียน

  http://www.ziddu.com/download/14866932/sex77.3gp.html

  sex 78 :  น้องเบลล์

  http://www.ziddu.com/download/14866929/sex78.3gp.html

  sex 79 :  นศ.วิลัยพยาบาล

  http://www.ziddu.com/download/14866927/sex79.3gp.html

  sex 80 :  รูไหนก็ได้

  http://www.ziddu.com/download/14866931/sex80.3gp.html

  sex 81 :  หนูช่วยครูน่ะ

  http://www.ziddu.com/download/14866926/sex81.3gp.html

  sex 82 :  มันสุดยอด

  http://www.ziddu.com/download/14867645/sex82.3gp.html

  sex 83 :  โยโกะ

  http://www.ziddu.com/download/14867649/sex83.3gp.html

  sex 84 :
ความคิดเห็นที่ 2

st2527
10 พ.ค. 2554 19:52
 1. โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet download manager

  โหลดเร็ว 300-500 เท่า

  ไม่มี serial ไม่มีหมดอายุ ใช้ได้ตลอดชีพ

  1. แตกไฟล์ก่อน

  2. เข้าไปที่ Crack

  3. ดับเบิลคลิกที่ IDman เป็นอันเสร็จพิธี

  4. เชื่อมต่ออินเตอร์ โปรแกรมจะอัพเป็นภาษาไทยเอง

  5. ถ้าต้องการให้โหลดไฟล์เพิ่มเติม เช่นไฟล์หนัง ไฟล์เอกสาร ให้เข้าไปที่โปรแกรม

  เลือก การดาวน์โหลด®ตัวเลือก®ชนิดแฟ้ม  จากนั้นป้อนค่านามสกุลไฟล์ลงในช่อง

  เช่น DAT DOC PDF FLV VOB  FLA  SWF เป็นต้น

  6. โหลดได้ตลอดชีพของท่าน

  คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

  http://www.ziddu.com/download/14932450/Internet_Download.rar.html
ความคิดเห็นที่ 3

18 ต.ค. 2556 15:54
 1. ดีครับถ้าเป็นหลักสูตร 51 จะดีมากๆๆครับความคิดเห็นที่ 4

21 ต.ค. 2556 18:41
 1. ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น