รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

บทคัดย่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินโครงการ ด้านระดับคุณภาพพฤติกรรมการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 8 ประการ 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการด้านระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2553 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้เข้าร่วม โครงการ
ประชากรที่ใช้ดำเนินการในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งออกเป็น นักเรียน จำนวน 55 คน ครู จำนวน 4 คน
ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 55 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 138 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินการ
1. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
โดยภาพรวม โดยครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมิน พบว่าก่อนและหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการพิจารณา ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการดำเนินโครงการเท่ากับ 4.45 ซึ่งมากกว่า ค่าเฉลี่ยก่อนดำเนินโครงการ เท่ากับ 3.67 และผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการโดยภาพรวม โดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน พบว่าก่อนและหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการพิจารณา ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการดำเนินโครงการเท่ากับ 3.25 ซึ่งมากกว่า ค่าเฉลี่ยก่อนดำเนินโครงการ เท่ากับ 3.95 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สูงขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าทราย ( พิมพานุสร ) ช่วงชั้นที่ 2
( ประถมศึกษาปีที่ 6 ) ในปีการศึกษา 2553 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2552 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
3. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมา ได้แก่ครู มีค่าเฉลี่ย 4.84 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.82 และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านการวางแผน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาได้แก่ ครู มีค่าเฉลี่ย 4.87 ผู้อุปถัมภ์การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.83 และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.74
ด้านการจัดองค์การ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมาได้แก่ ผู้อุปถัมภ์การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.86 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.85 และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.53
ด้านการนำ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.84 รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.82 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.78 และผู้ปกครอง
มีค่าเฉลี่ย 4.76
ด้านการควบคุม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 รองลงมาได้แก่ ครู มีค่าเฉลี่ย 4.86 ผู้อุปถัมภ์การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.82 และ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.81
4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่าโดยภาพรวม นักเรียน ครู ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.82 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.79 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย 4.77 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.74
ด้านซื่อสัตย์สุจริต คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 รองลงมาได้แก่ ครู มีค่าเฉลี่ย 4.87 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.81 นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.80 และ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.78
ด้านมีวินัย ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 รองลงมาได้แก่ ครู
มีค่าเฉลี่ย 4.94 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.91 คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.87 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.75
ด้านใฝ่เรียนรู้ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 คณะกรรมการรองลงมาได้แก่ สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.95 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.93 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.89 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.73
ด้านอยู่อย่างพอเพียง ครู มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมาได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.79 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.78 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.60
ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.81 รองลงมาได้แก่ ครู และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.78 คณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.77 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.48
ด้านรักความเป็นไทย ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.83 รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.81 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.71 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.70
ด้านมีจิตสาธารณะ ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.90 นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.84 ครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.82
4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่าโดยภาพรวม นักเรียน ครู ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.82 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.79 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย 4.77 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.74
ด้านซื่อสัตย์สุจริต คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 รองลงมา ได้แก่ ครู มีค่าเฉลี่ย 4.87 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.81 นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.80 และ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.78
ด้านมีวินัย ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 รองลงมา ได้แก่ ครู
มีค่าเฉลี่ย 4.94 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.91 คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.87 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.75
ด้านใฝ่เรียนรู้ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 คณะกรรมการรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.95 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.93 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.89 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.73
ด้านอยู่อย่างพอเพียง ครู มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.79 ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.78 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.60
ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81 รองลงมาได้แก่ ครู และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.78 คณะกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.77 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.48
ด้านรักความเป็นไทย ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.83 รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.81 ครู มีค่าเฉลี่ย 4.71 และนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.70
ด้านมีจิตสาธารณะ ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.90 นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.84 ครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.82
28 พ.ค. 2554 17:30
1 ความเห็น
15656 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  ae.j.ae_777@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท วิชาคอมพิวเตอร์มาให้บางนะค่ะ
ae.j.ae_777@hotmail.com
14 มิ.ย. 2554 14:02

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น